Wie zijn Jehovah's Getuigen en wat geloven ze?

Inleiding

Jehovah's Getuigen, de meeste mensen zullen wel eens met hen in contact gekomen zijn. Ze zijn bekend van ijverige deur-tot-deur evangelisatie met de bijbel in de ene en het tijdschrift De Wachttoren in de andere hand, maar wat geloven Jehovah's Getuigen eigenlijk?

 

Het "Goede Nieuws van het koninkrijk"

Jehovah's Getuigen verkondigen tegenwoordig de boodschap dat Jezus sinds 1914 onzichtbaar begonnen is te regeren. In 1914, zouden de "de Tijden der Heidenen" (Lukas 21:24) geëindigd zijn en zou Christus zijn koningsmacht in de hemel aanvaard hebben. De Wachttorenorganisatie zou, in tegenstelling tot de kerken, deze gebeurtenis tientallen jaren voor 1914 voorzien hebben[1]. Door middel van de tijdschriften De Wachttoren en Ontwaakt! en boeken die in miljoenenoplagen en in honderden talen geproduceerd worden tracht de Wachttorenorganisatie deze boodschap te verspreiden. In deze activiteit ziet men de vervulling van Jezus' woorden "dit goede nieuws van het koninkrijk zal verkondigd worden tot aan de einden der aarde" (Mattheüs 24:14).

 

Gods organisatie

Het Wachttorengenootschap maakt er aanspraak op "Gods organisatie" te zijn, "Gods enige Kanaal voor communicatie met de aarde"[2]. Alle andere religies, maar met name het "pseudo-christendom van de christenheid" maken deel uit van "Satan's organisatie"[3]. In 1919 zou Jezus onzichtbaar inspectie gehouden hebben van alle religies op aarde, en slechts de Wachttorenorganisatie getrouw bevonden hebben[4]. Daarom stelde hij hen aan als "trouwe en beleidvolle slaaf". Deze uitdrukking is ontleend aan Mattheüs 24:45. In de vraag die Jezus hier stelt, "wie is dan de getrouwe en beleidvolle slaaf..." zien Jehovah's Getuigen een profetie, die met het uitkiezen van de Wachttorenorganisatie vervuld zou zijn. Men dient de organisatie te gehoorzamen zoals men God zelf zou gehoorzamen, twijfel aan de organisatie wordt gelijk gesteld met twijfel aan God[5].

 

Redding

Redding van Gods komende oordeel in Armageddon[6] -dat ieder moment kan losbarsten- is alleen mogelijk via de Wachttorenorganisatie[7]. Alleen de Wachttorenorganisatie is in staat om de bijbel uit te leggen[8], en redding is daarom afhankelijk absolute gehoorzaamheid aan alles wat de organisatie leert[9]. Door met name ijverig van huis tot huis te prediken, zoals de organisatie continue benadrukt, kan men door Jehovah goedgekeurd worden[10], en daarmee Armageddon overleven, waarna men in een aards paradijs zal wonen.

 

Jezus

Jezus is volgens de Wachttoren een geschapen engel, en wel de aartsengel Michael[11]. Jezus is na zijn dood, die aan een martelpaal en niet aan een kruis zou hebben plaatsgevonden[12], opgestaan als een geestelijk wezen, en niet met zijn eigen lichaam, bij zijn verschijningen materialiseerde hij zich slechts[13]. Jezus is volgens Jehovah's Getuigen geen God, en geen deel van een drieëenheid.

 

Twee klassen gelovigen

Jezus is de middelaar van het nieuwe verbond waar slechts 144.000 personen in opgenomen zijn (Openbaring 14:1, 4 - Jehovah's Getuigen interpreteren dit als een letterlijk getal). Enkel de 144.000, de klasse der "gezalfden" hebben een hemelse bestemming, en zullen daar met Jezus als mederegeerders heersen over de aarde. Sinds 1935 is deze "hemelse roeping" tot gesloten verklaard door J.F. Rutherford[14], en hebben gelovigen die niet tot de "gezalfden" behoren een aards paradijs als vooruitzicht. Zij vormen de "grote schare" (Openbaring 7:9). Het overgrote deel van Jehovah's Getuigen ziet zichzelf als lid van deze "grote schare". Jezus is niet hun middelaar[15]. Enkel de "gezalfden" maken gebruik van de symbolen van brood en wijn bij het avondmaal, de overigen kijken slechts toe.

 

Nieuw Licht

Het Wachttorengenootschap heeft herhaaldelijk met grote stelligheid voorspellingen gedaan omtrent het einde van de wereld[16], welke zoals mogelijk bekend geen van alle zijn uitgekomen. Ook verandert de leer regelmatig. Echter, in plaats van dat Jehovah's Getuigen hieruit zouden concluderen dat de organisatie niet door God geleid zou worden, ziet men dit juist als een bewijs van Goddelijke leiding: zegt Spreuken immers 4:18 niet dat "het licht steeds helderder wordt"? Dus concluderen Jehovah's Getuigen dat elke verandering wel van God afkomstig moet zijn.

 

De bijbel

Jehovah's Getuigen aanvaarden de bijbel als Gods geinspireerde Woord. Ze geloven echter dat niemand de bijbel kan begrijpen zonder de hulp van de Wachttorenorganisatie. Het Wachttorengenootschap heeft een eigen bijbelvertaling uitgegeven, de "Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift", welke Jehovah's Getuigen zelf zien als de beste en meest betrouwbare vertaling. Op diverse punten is deze vertaling echter aangepast om in overeenstemming te zijn met de leer[17]. De vertalers van de NWV zijn anoniem.

 

 

Ontstaan

Jehovah's Getuigen danken hun ontstaan aan Charles T. Russell, die eind 19e eeuw, en onder invloed van adventistische predikers[18], ervan overtuigd geraakt was dat de bijbel aantoonde dat Jezus sinds 1874[19] onzichtbaar naar de aarde was gekomen en in 1878 eveneens onzichtbaar als koning begon te regeren[20]. In 1914, zo leerde Russell, zouden de Tijden der Heidenen eindigen, en Gods koninkrijk volledig op aarde gevestigd worden en een eind maken aan alle menselijke regeringen[21]. Hij richtte het Wachttoren Bijbel- en Traktaat Genootschap op om deze boodschap wereldwijd te verkondigen. Wie wilde ontkomen diende Russells inzichten zoals beschreven in zijn boeken "Schriftstudies" te bestuderen, wie enkel de bijbel zou lezen zou in duisternis blijven.[22]. Na Russell's overlijden in 1916 hebben Russell's opvolgers, waarvan Joseph F. Rutherford de eerste was, het Wachttorengenootschap geleidelijk gevormd tot de organisatie die het nu is. De leerstellingen zijn intussen diverse malen herzien, de stelligheid dat men als enige het juiste bijbelbegrip heeft en "Gods uitgekozen kanaal" vertegenwoordigt is gebleven.

 

Voetnoten:

 

 1. ^ Zie het artikel "Voorzagen de bijbelonderzoekers '1914'?"
 2. ^ “Tenzij wij met dit door God gebruikte communicatiekanaal in contact staan, zullen wij geen vorderingen maken op de weg ten leven, ongeacht hoeveel wij in de bijbel lezen” — De Wachttoren, 15 april 1982, blz. 27.
 3. ^ o.a. De Wachttoren, 1 april 1988, blz 22 e.v.; 1 september 2006, blz. 4
 4. ^ Gods duizendjarige koninkrijk is nabij gekomen, Wachttorengenootschap, 1974, blz. 349
 5. ^ “(...) Het is van levensbelang dat wij dit erkennen en op de aanwijzingen van de "slaaf" acht geven zoals wij naar de stem Gods zouden luisteren...” — De Wachttoren, 1 september 1957, blz. 392
  “Wie weigert de uit Jehovah's Woord of van zijn organisatie afkomstige raad ter harte te nemen en de terechtwijzing in de wind slaat, verwerpt de raad van de Almachtige God” — De Wachttoren, 1 juli 1958, blz. 410
 6. ^ Jehovah's Getuigen geloven dat de wereld zal eindigen in "de oorlog van de grote dag van God", wanneer alle ongelovigen zal vernietigen, en alleen Jehovah's Getuigen zullen overleven. De term "Armageddon" is ontleend aan Openbaring 16:14, 16.
 7. ^ “Maar als wij ons van Jehovah's organisatie zouden verwijderen, zouden wij nergens anders terechtkunnen voor redding en ware vreugde. (Vergelijk Johannes 6:66-69.)” — De Wachttoren, 15 september 1993, blz. 22
 8. ^ “Allen die de bijbel willen begrijpen, dienen in te zien dat de "rijkgevarieerde wijsheid van God" uitsluitend bekend kan worden via Jehovah's communicatiekanaal, de getrouwe en beleidvolle slaaf.” — De Wachttoren, 1 oktober 1994, blz. 8
 9. ^ De Wachttoren, 1 september 1967, blz. 529; 15 november 2009, blz. 14
 10. ^ “Wij willen in staat zijn verslag uit te brengen bij Jehovah en met een volledig goed geweten kunnen zeggen: "Ik heb gedaan juist zoals gij mij geboden hebt" (Ezech. 9:11). IJverige van-huis-tot-huisactiviteit zal ons in staat stellen dit te doen”. — Onze Koninkrijksdienst, juni 1988, blz. 4
 11. ^ o.a. Wat leert de Bijbel echt?, Wachttorengenootschap, 2005, blz. 218
 12. ^ Redeneren aan de hand van de Schrift, Wachttorengenootschap, 1985, blz. 251
 13. ^ o.a. De Wachttoren, 15 maart 1997, blz. 6; 1 maart 1983, blz. 27
 14. ^ o.a. De Wachttoren, 15 januari 2000, blz 16. Tegenwoordig is men wat terughoudender, en laat men de mogelijkheid open dat er "gezalfden" na 1935 konden bijkomen. Dit ongetwijfeld mede door het feit dat de aantallen "gezalfden" niet af- maar juist toenamen, wat een conflict met de Wachttoren-theologie veroorzaakte.
 15. ^ o.a. De Wachttoren, 15 juli 1979, blz. 31
 16. ^ Het Wachttorengenootschap heeft diverse keren, in stellige of minder stellige bewoordingen het einde van de wereld voorspeld, o.a. voor 1914, 1915, 1918, 1925, 1943, 1975, "voor het einde van de twintigste eeuw".
 17. ^ Dit is met de door het Wachttorengenootschap (in het engels) zelf uitgegeven "Interlinear translation" van het nieuwe testament aan te tonen.
 18. ^ Jehovah's Getuigen - Verkondigers van Gods koninkrijk, Wachttorengenootschap, 1993, blz. 43-44.
 19. ^ The Time is at Hand, C.T. Russell, blz. 170, 242
 20. ^ Ibid, blz. 101
 21. ^ Ibid, blz. 99, 101
 22. ^ The Watch Tower, 15 september 1910, blz. 298; The Finished Mystery, WTB&TS, 1917, blz. 485
comments powered by Disqus

Gerelateerd