Een ander goed nieuws?

“...Maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel U iets als goed nieuws bekendmaken buiten hetgeen wij U als goed nieuws hebben bekendgemaakt, hij zij vervloekt. Zoals wij in het bovenstaande hebben gezegd, zeg ik ook nu weer: Wie het ook is die U iets als goed nieuws bekendmaakt buiten hetgeen GIJ hebt aanvaard, hij zij vervloekt...”

— Galaten 1: 8-9, Nieuwe Wereld Vertaling

Samenvatting

Jehovah's Getuigen verkondigen niet dezelfde boodschap als Jezus en de apostelen, maar verkondigen "het goede nieuws van het koninkrijk dat in 1914 werd opgericht". Dat dit "een ander goed nieuws" is wordt ronduit erkend in de Wachttoren publicaties. Wie Paulus' waarschuwing serieus neemt tegen het "bekend maken van een goed nieuws buiten hetgeen de apostelen bekendmaakten", kan niet anders dan concluderen dat Jehovah's Getuigen niet de bijbel volgen, maar de uitleg van een menselijke organisatie.

 

1. Het "goede nieuws" van de Bijbel

De apostel Paulus vat het evangelie —"het goede nieuws"— in 1 Korinthe 15: 1-4 als volgt samen:

“Broeders en zusters, ik wijs u nog eens op het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u hebt aanvaard, waarop u gegrondvest bent en waardoor u ook gered wordt, tenminste als u zich houdt aan de bewoordingen waarin ik het u verkondigd heb; anders zou u het geloof zonder nadenken hebben aanvaard. In de eerste plaats heb ik u doorgegeven wat ik zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de Schriften, en dat Hij begraven is, en opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften

Jezus staat centraal

Christus is gestorven voor onze zonden, en naar de Schriften op de derde dag opgewekt uit de doden. Dát is het goede nieuws, zo zegt Paulus, en wie het op deze wijze bewaart, die zal behouden worden.

Het evangelie van Christus, die voor onze redding mens werd is het centrale thema van Gods plan, en was tevoren beloofd door de profeten in de heilige Schriften, benadrukt Paulus in Rom. 1:1–5. Terwille van Jezus' naam heeft Paulus het apostelschap ontvangen!:

“Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen”

 

2. Het "goede nieuws" van Jehovah's Getuigen

Is het "goede nieuws" dat Jehovah's Getuigen verkondigen hetzelfde goede nieuws als dat wat Jezus en de apostelen verkondigden? Dit is evident niet het geval, hetgeen De Wachttoren ook volmondig en op vele manieren erkent.

Het goede nieuws = het koninkrijk dat in 1914 is opgericht!

Het "goede nieuws" dat de Wachttoren-organisatie verkondigt omvat de boodschap dat God's koninkrijk in 1914 in de hemel is opgericht:

“... Er werd derhalve in 1925 een echte mijlpaal bereikt toen in The Watch Tower van 1 maart het artikel „De geboorte van de natie” verscheen. Het behelsde een baanbrekende studie van Openbaring hoofdstuk 12. Het artikel verschafte bewijzen dat het Messiaanse koninkrijk in 1914 geboren — gevestigd — was, dat Christus toen op zijn hemelse troon was begonnen te regeren en dat daarna Satan uit de hemel was neergeslingerd naar de omgeving van de aarde. Dit was het goede nieuws dat moest worden bekendgemaakt, het nieuws dat Gods koninkrijk reeds in werking was. Wat een stimulans vormde dit verlichte begrip voor deze Koninkrijksverkondigers om tot de uiteinden der aarde te prediken!”

Jehovah's Getuigen — Verkondigers van Gods Koninkrijk blz. 138-139

Verschillend van de verkondiging van alle eeuwen

Dat deze verkondiging verschilt met de christelijke verkondiging door de eeuwen heen wordt ook benadrukt:

“Laten rechtgeaarde mensen de prediking van het evangelie van het Koninkrijk zoals de religieuze stelsels van de christenheid dit gedurende alle eeuwen hebben gedaan, vergelijken met de prediking die Jehovah’s Getuigen sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 hebben verricht. De prediking is in beide gevallen verschillend van aard. Wat Jehovah’s Getuigen prediken, is werkelijk „evangelie” of „goed nieuws” over Gods hemelse koninkrijk dat werd opgericht doordat zijn Zoon Jezus Christus aan het einde van de tijden der heidenen in 1914 op de troon werd geplaatst (Luk. 21:24).”

De Wachttoren, 1 augustus 1981, blz. 17

De verkondiging sinds 1918 is uniek

“Wat Jehovah’s Getuigen sinds 1918 over de gehele wereld hebben gepredikt, is iets unieks, iets waardoor deze tijd wordt onderscheiden als de „laatste dagen” van het politieke, maatschappelijke, rechterlijke en gemilitariseerde samenstel van dingen. Het is een wereldomvattend getuigenis betreffende een koninklijke regering die thans in de hemelen is opgericht en de macht heeft ontvangen om de Duivel en zijn demonen uit de plaats te werpen waar haar troon is gevestigd (Openb. 12:5-9).”

De Wachttoren, 1 januari 1981, blz. 15-16

Verschillend van dat wat Jezus en de apostelen verkondigden

Eveneens maakt De Wachttoren duidelijk dat men toevoegingen heeft gedaan aan het goede nieuws dat Jezus en de apostelen predikten:

“Vanaf het einde van de tijden der heidenen in 1914 af is er iets van groot belang voor de huidige tijd toegevoegd aan het 'goede nieuws van God' dat Jezus Christus indertijd in het Midden-Oosten predikte ... Wat voor belangrijks is er nu toegevoegd aan het goede nieuws van het koninkrijk Gods dat Jezus Christus en zijn ijverige apostelen negentienhonderd jaar geleden predikten? Dit, namelijk de geboorte van Gods Messiaanse koninkrijk in de hemelen, aan het einde van de tijden der heidenen in 1914.”

De Wachttoren, 1 maart 1968, blz. 145

“In „de laatste dagen” omvat het goede nieuws van het Koninkrijk meer dan in de tijd dat Jezus op aarde was. Jezus predikte dat het Koninkrijk nabij was gekomen, waarmee hij de aandacht vestigde op het feit dat hij zich als de Messías en Koning in hun midden bevond (2 Tim&ocatue;theüs 3:1; Matthéüs 4:17; Lukas 17:21). Het goede nieuws dat door de vroege christenen werd gepredikt, behelsde ook de kwestie van Jezus’ opstanding en hemelvaart, en het moedigde zachtmoedigen aan geloof te stellen in het komende Koninkrijk (Handelingen 2:22-24, 32; 3:19-21; 17:2, 3; 26:23; 28:23, 31). Nu wij in „het besluit van het samenstel van dingen” zijn aangeland, omvat de prediking van het goede nieuws van het Koninkrijk ook de spectaculaire boodschap dat het Koninkrijk in de hemel is opgericht.

De Wachttoren, 1 januari 1988, blz. 21

1914?

Niet alleen is het zogenaamde "goede nieuws" wat Jehovah's Getuigen verkondigen niet hetzelfde als wat Jezus en de apostelen predikten, ook datgene waarop het gebaseerd is, namelijk de berekening van het volgens de Wachttoren cruciale jaartal 1914, houdt bij nadere beschouwing geen stand. Zie hiervoor de afzonderlijke artikelen over "1914".

3. De consequenties van een "ander goed nieuws"

“Wie het ook is die U iets als goed nieuws bekendmaakt buiten hetgeen GIJ hebt aanvaard, hij zij vervloekt”.... deze scherpe woorden van in Galaten 1: 9 van Paulus laten er geen onduidelijkheid over bestaan hoe personen of organisaties die iets anders verkondigen dan het werkelijke goede nieuws dat Christus voor onze zonden heeft betaald in het licht van de bijbel gezien worden. Er ís helemaal geen ander evangelie, zegt Paulus, en iedereen die anders beweert wil enkel het evangelie van Christus verdraaien!

“Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.” (Galaten 1: 6-7)

Niet door engelen, noch door gestorven "gezalfden"

Zélfs al zouden de engelen waar Joseph Rutherford zijn boodschappen van zei te krijgen het hebben gezegd, en zélfs als reeds gestorven gezalfden dit uit de hemel zouden doorgeven, dan is degene die dit verkondigt in plaats van het goede nieuws van Christus vervloekt.

4. Wat kiest u?

Waarin stelt u uw vertrouwen? In de alsmaar wisselende inzichten van de Wachttoren-organisatie, een organisatie die zich zelfs aanmatigt rechtstreeks tegen de bijbelse waarschuwing tegen het verkondigen van een ander goed nieuws in te gaan door het evangelie van Christus te verdraaien? Of kiest u voor het echte goede nieuws, dat Jezus Christus voor de zonden betaald heeft, en dat wie in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben?

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3: 16)

comments powered by Disqus

Gerelateerd