Boodschappen van engelen in "De Wachttoren"?

Samenvatting:

Joseph Rutherford, tweede president van het Wachttoren Genootschap, beweerde dat het werk van de Heilige Geest na 1918 ten einde was, en dat sinds die tijd datgene wat in "De Wachttoren" verscheen door engelen aan "het overblijfsel" werd overgebracht.
Tegenwoordig echter leert het Genootschap dat de ware christelijke organisatie geen openbaringen door engelen krijgt. Dit kan twee dingen betekenen: ofwel Rutherford ontving geen boodschappen van engelen, en zijn bewering was daarmee vals, ofwel ontving hij wél boodschappen, maar niet van engelen van Jehovah....1. Het werk van de Heilige Geest opgehouden

Beginnende in 1930, is het jarenlang de officiële leer van het Wachttoren Genootschap geweest dat de Heilige geest in 1918 weggenomen werd, en niet langer werkzaam was als helper en trooster. Jezus was in dat jaar tot de tempel gekomen, zo redeneerde Joseph Rutherford, en daarom was het werk van de Heilige Geest niet meer nodig [1] :

“In dat jaar [1918] kwam de Heere Jezus tot den Tempel van Jehova God. De Heilige Geest, die de gids van God’s volk geweest was, werd — zijn functie vervuld hebbende — weggenomen, terwijl de Heere Jezus — nu Zelf aanwezig zijnde — Zijn volk vertegenwoordigde en in het belang van Zijn navolgers bij Jehova voor hen pleitte.”

Redding, J.F. Rutherford, 1939, blz 229

2. Engelen brengen boodschappen over aan het "gezalfde overblijfsel"

Met het wegnemen van de Heilige Geest moest God voorzien in een andere wijze van communicatie met het "overblijfsel". Deze taak werd volgens Rutherford nu overgenomen door de engelen, die de boodschappen van Jezus en Jehovah hoorden, en deze vervolgens onhoorbaar en op een manier "die niet te begrijpen is" overbrachten aan de gezalfde klasse [2] :

“De Heere heeft zekere plichten en koninkrijksbelangen aan Zijn engelen opgedragen, waaronder ook begrepen is het overdragen van mededeelingen aan God’s gezalfd volk op aarde tot hun hulp en vertroosting. Ook, al kunnen wij niet begrijpen op welke wijze de engelen deze mededeelingen overbrengen, weten wij toch, dat zij het doen; en de Schrift zoowel als de feiten toonen aan, dat het geschiedt.”

Voorbereiding, J.F. Rutherford, 1933, blz. 35

Omdat het onbegrijpelijk was, had Jehovah zijn eigen, geheime manier van communiceren :

“Wederom sprak Zacharia met den engel des Heeren, hetgeen aantoont, dat het overblijfsel door de engelen des Heeren ingelicht wordt. Het overblijfsel verneemt geen hoorbare klanken, omdat zulks niet noodzakelijk is. Jehova zorgt er op Zijn wijze voor om gedachten tot de zinnen Zijner gezalfden over te dragen. Voor al degenen, die buiten Jehova’s organisatie zijn, is deze een geheime organisatie.”

Voorbereiding, J.F. Rutherford, 1933, blz. 61

Onomwonden stelde Rutherford dat alles wat in Wachttoren-publicaties verscheen niet de mening van mensen was, maar God's boodschap, via engelen overgebracht aan de "beleidvolle dienstknecht"-klasse [3]:

“These invisible ones the Lord uses to put in the hands of his "faithful servant" class, that is, the man clothed with linen, the fiery message from his Word, or judgments written, and which is to be used as directed. The resolutions adopted by conventions of God's anointed people, booklets, magazines, and books published by them, contain the message of God's truth and are from the Lord Jehovah, and provided by him through Christ Jesus and his underofficers.... The interpretation of prophecy, therefore, is not from man but is from Jehovah...”

Vindication 1, J.F. Rutherford, 1931, blz. 120 [4]

3. Goede engelen of slechte engelen?

In weerwil van de stellige claims van Joseph Rutherford leert het Wachttoren Genootschap tegenwoordig dat men geen boodschappen van engelen ontvangt:

“Degenen die in deze tijd de ene ware christelijke organisatie vormen , krijgen geen openbaringen door engelen en worden niet door God geinspireerd”

Jehovah's Getuigen - Verkondigers van Gods koninkrijk, WTB&TS, 1993, blz. 708

Het kan zijn dat Rutherford niet willens en wetens zijn volgelingen bedroog, maar werkelijk meende boodschappen van engelen te ontvangen, en interessant is daarom dat het Genootschap stelt dat er naast goede engelen ook slechte zijn, die er op uit zijn mensen te misleiden:

“Kort samengevat wonen er dus grote aantallen geesten in de geestenwereld. De allerhoogste onder hen is Jehovah God, de Schepper van al het leven. Talloze engelen dienen hem getrouw. Andere engelen, onder leiding van Satan, hebben Jehovah de rug toegekeerd en proberen mensen te misleiden.”

De Wachttoren, 1 december 2010, blz. 6

Dat vele aan "het overblijfsel" "geopendbaarde" leerstellingen inmiddels vervangen zijn door "nieuw licht" is reeds afdoende bewijs dat deze niet van God afkomstig konden zijn, en dat vele jaren ten onrechte de inhoud van Wachttoren publicaties gelijk werd gesteld met de boodschap van God.

En als Rutherford werkelijk meende boodschappen van engelen te krijgen, waren deze boodschappen afkomstig van goede, of van slechte engelen?

Voetnoten:

 

 1. ^ Voor meer referenties voor de leer van de wegname van de Heilige Geest zie ook: Preservation, J.F. Rutherford, 1932, blz. 51, 193-194, 202-204 (niet in het Nederlands verschenen); Jehova, J.F. Rutherford, 1934, blz. 168, 218-219, 330-331
 2. ^ Rutherford claimde veelvuldig dat engelen boodschappen van Jehovah overbrachten aan het "gezalfde overblijfsel". Zie hiervoor bijvoorbeeld ook: Voorbereiding blz. 26, blz. 36; Vindication 3 (1932), p.250;

  En De Wachttoren van mei 1935, blz. 68 vermeldt:

  "Zonder twijfel gebruikt de Heer zijn engelen om de waarheid in De Wachttoren te laten publiceeren ... Zekerlijk leidt God zijn verbondsvolk door de heilige engelen te gebruiken om zijn boodschap aan hen over te brengen."

 3. ^ Zie bijvoorbeeld het boek "Light I", blz. 64, dat niet in het Nederlands gepubliceerd is. Delen van dit boek zijn echter in Nederlandse Wachttorens verschenen. Zo is in De Wachttoren "Openbaring" (1941), blz 21. te lezen:

  "De Heere heeft De Wachttoren gebruikt, om deze waarheden aan te kondigen. Ongetwijfeld heeft Hij hierbij dikwijls Zijn afgezanten gebruikt. Dit is geenszins iets wat sommigen als „spiritisme” zouden willen beschouwen; maar het beteekent wel, dat God Zijn volk op Zijn eigen goede wijze kan leiden, zonder waarneembaar met hen in aanraking te komen."
 4. ^ Het uit 3 delen bestaande boek Vindication is niet in het Nederlands verschenen. De Nederlandse vertaling van het citaat luidt:

  "De Heer gebruikt deze onzichtbaren om in de handen van zijn "trouwe dienstknecht" klasse, dat is, de in linnen geklede man, de bittere boodschap van zijn Woord, of geschreven oordeel te leggen, en welke overeenkomstig de aanwijzingen gebruikt moet worden. De resoluties aangenomen door conventies van God's gezalfde volk, brochures, tijdschriften en boeken door hen gepubliceerd, bevatten de boodschap van God's toorn en zijn van de Heer Jehovah, en gegeven door hem via Christus Jezus en zijn onderofficiers ... De interpretatie van profetie is daarom niet van mensen, maar is van Jehovah ..."
comments powered by Disqus

Gerelateerd