Sterven voor "oud licht"? - Nieuw licht op orgaantransplantaties

Samenvatting

De Wachttoren-organisatie bepaalt het leven van Jehovah's Getuigen tot in alle details, ook in zaken waar het de lichamelijke gezondheid betreft. De medische inzichten van de organisatie veranderen echter nog wel eens. Zo was in 1961 het accepteren van een orgaantransplantatie nog een zaak van het geweten, vanaf 1968 werd het als kannibalisme gekenmerkt, in 1970 was het in strijd met Gods wet, en vanaf 1980 was het wederom een zaak van het eigen geweten.
Was het Gods wet die veranderde, of menselijke interpretaties die als "Gods wil" werden gepresenteerd? Was het God die verlangde dat Jehovah's Getuigen zelfs hun gezondheid opofferden door deze interpretatie te gehoorzamen, of waren het menselijke leiders?

 

Aanvaarden Jehovah's Getuigen orgaantransplantaties?

1961 : EEN ZAAK VAN GEWETEN! :

vraag: Staat er iets in de bijbel wat zich er tegen uitspreekt dat men zijn ogen afstaat, zodat deze (na de dood) bij een of andere levende persoon getransplanteerd kunnen worden?

antwoord: Bepaalde religieuze groeperingen maken er bezwaar tegen dat men zijn lichaam of delen hiervan in het belang van wetenschappelijke experimenten of om deze in het lichaam van anderen over te plaatsen, na zijn dood aan wetenschapsmensen of doctoren ter beschikking stelt. Naar het lijkt, is hierbij echter geen enkel schriftuurlijk beginsel of bijbelse wet bij betrokken. Daarom is het iets wat elk individu voor zichzelf moet beslissen. Indien hij hiertoe in zijn geest het besluit heeft genomen en zijn geweten er geen geweld mee aandoet, is het juist en kan hij in dit verband bepaalde regelingen treffen, terwijl niemand hem hiervoor dient te bekritiseren. Anderzijds dienen er ook geen aanmerkingen te worden gemaakt op iemand die niet een dergelijke overeenkomst wil aangaan.”

De Wachttoren, 1 oktober 1961, blz. 607 (uit "Vragen van Lezers")

1968 : KANNIBALISME! :

vraag: Bestaat er schriftuurlijk gezien ook bezwaar tegen wanneer men zijn lichaam voor medische proefnemingen aanbiedt of uit een dergelijke bron organen voor transplantatie aanneemt?

antwoord: (...)Maar al te vaak laten mensen zich, als zij in dergelijke aangelegenheden een beslissing moeten nemen uitsluitend door menselijke emoties leiden. Voor christenen zou het evenwel goed zijn wanneer zij de schriftuurlijke beginselen die hiebij betrokken zijn, beschouwen en vervolgens in harmonie met deze beginselen beslissingen nemen, teneinde aldus Jehovah te behagen.(...) Zij die zich aan een dergelijke operatie onderwerpen, voeden zich aldus met het vlees van een ander mens. Dat staat gelijk met kannibalisme. Toen Jehovah God de mens toestond dierlijk vlees te eten, gaf hij geen toestemming op grond waarvan mensen zouden kunnen proberen hun leven te verlengen door als kannibalen menselijk vlees in hun lichaam op te nemen, of dit nu werd gekauwd of in de vorm van hele organen of lichaamsdelen van anderen, in het eigen lichaam werd opgenomen.”

De Wachttoren, 1 februari 1968, blz. 94-96 (uit "Vragen van Lezers")

1969 : KANNIBALISME! :

Er zijn personen, zoals de christelijke getuigen van Jehovah, die alle transplantaties tussen mensen onderling als kannibalisme beschouwen en is het nuttigen van het vlees van iemand anders om zichzelf in leven te houden geen vorm van kannibalisme?”

Ontwaakt!, 22 september 1969, blz. 22

1970 : IN STRIJD MET GODS WET!

Uit een brief "van een tiener die Gods wet betreffende bloed respecteerde" :

“De dag vóór de operatie kwam het hoofd van het niertransplantatieteam binnen en vroeg of ik de nier die bij mij zou worden weggenomen, zou willen afstaan aan een jonge patiënt bij wie beide nieren niet meer goed functioneerden. (...) De arts wilde mijn nier graag hebben, maar ik legde hem uit dat ik, als een van Jehovah's getuigen mij moest houden aan wat Gods wet ten aanzien van een dergelijke aangelegenheid te kennen geeft. (...)Later op die dag lichtten wij hem in over ons bijbelse standpunt met betrekking tot menselijk vlees en het gebruik ervan en citeerden de hierop betrekking hebbende passages uit Gods woord. Hij vroeg of ik wel een goed geweten kon hebben nadat ik zijn jonge patiënt mijn nier had ontzegd. In antwoord hierop zette ik uiteen dat het niet aan mij stond mijn nier weg te geven en dat dit orgaan gebruikt moest worden overeenkomstig de wil van Degene die het had geschapen.

De Wachttoren, 15 februari 1970, blz.124-126

1980 : EEN ZAAK VAN GEWETEN! (opnieuw):

vraag: Dienen er door de gemeente stappen te worden ondernomen indien een gedoopte christen een transplantatie van een menselijk weefselgedeelte of orgaan, zoals een hoornvlies of een nier, aanvaardt?

antwoord: Met betrekking tot transplantatie dient elke getuige van Jehovah persoonlijk een gewetens volle beslissing te nemen.(...) Hoewel de bijbel het gebruik van bloed specifiek verbiedt, bestaat er geen bijbels gebod waarin het gebruik van menselijk weefsel uitdrukkelijk verboden wordt. (...) Het is een kwestie waarin men persoonlijk een beslissing moet nemen (Gal. 6:5). Het rechtelijke comité van de gemeente zal geen disciplinaire stappen ondernemen indien iemand een transplantatie zou aanvaarden.

De Wachttoren, 15 juni 1980, blz. 31-32 (uit "Vragen van Lezers")

 

Gods wet, of die van mensen?

"Geen transplantaties, want dat verbiedt Gods wet", zo luidde het standpunt van het Wachttoren Genootschap halverwege de jaren '60 opeens, waar het voorheen eenvoudigweg aan het individuele geweten werd overgelaten. Duizenden Getuigen raakten gehandicapt of verloren zelfs hun leven. Duizenden anderen verloren zodoende een geliefde, enkel en alleen omdat De Wachttoren een van haar eigen ideeën als wet van God presenteerde, en van haar volgelingen gehoorzaamheid eiste, op straffe van uitsluiting.

Vervolgens bleek men in het begin van de jaren '80 in staat om "Gods wet" zonder problemen terug te kunnen draaien, en waren duizenden dus voor niets in grote lichamelijke of geestelijke problemen gebracht, door het volgen van menselijke geboden, verkondigd als Gods wil.

Is het schokkend wanneer iemand Gods wil en menselijke voorschriften niet meer van elkaar kan onderscheiden? Het Wachttoren Genootschap stuurt hier in ieder geval actief op aan:

“Teneinde misverstanden te voorkomen, proberen Jehovah's Getuigen nauwkeurig te zijn als zij zich uiten. In plaats van te zeggen "Het Genootschap leert", geven veel Getuigen er de voorkeur aan om uitdrukkingen te gebruiken als "de bijbel zegt" of "ik begrijp dat de bijbel leert". Op deze wijze beklemtonen zij de persoonlijke beslissing die iedere Getuige heeft genomen om de bijbelse leringen te aanvaarden en vermijden zijn ook de verkeerde indruk te wekken dat Getuigen hoe dan ook gebonden zijn aan de voorschriften van de een of andere religieuze sekte.”

De Wachttoren, 15 maart 1998, blz. 19

Zijn Jehovah's Getuigen onmondig, en worden ze heen en weer geslingerd door menselijke dwalingen?

“dan zijn wij niet langer onmondig, op en neer, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel van mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.”

— Efeziërs 4:14

Gerelateerd