Koos Jezus in 1919 het Wachttorengenootschap uit als de "trouwe en beleidvolle slaaf"?

“Het is heel belangrijk dat we weten wie de getrouwe slaaf is. Onze geestelijke gezindheid en onze band met God hangen af van dit kanaal

De Wachttoren, 15 juli 2013, blz. 20

Samenvatting

Jehovah's Getuigen geloven dat Jezus onzichtbaar in 1919 alle religies kwam inspecteren, en alleen het Wachttorengenootschap bezig vond het juiste "geestelijk voedsel" uit te delen. Op basis daarvan verkoos Hij deze organisatie als "getrouwe en beleidvolle slaaf". Maar als we de inhoud van dat "geestelijk voedsel" dat de organisatie rond 1919 uitdeelde eens nader bekijken, blijkt dit dan werkelijk zo gezond te zijn als de Wachttoren tegenwoordig wil doen voorkomen? Een overzicht van publicaties uit deze periode vertellen een ander verhaal.

 

Jezus komt inspectie houden

Zoals Jehovah's Getuigen geleerd wordt, is het Wachttorengenootschap "Jehovah's Organisatie", de enige organisatie die God op aarde gebruikt.

Deze claim wordt in de Wachttoren publicaties zo vaak herhaald, dat het een "waarheid" geworden is. De uitleg die door het Wachttorengenootschap gegeven wordt is dat Jezus in 1919 naar de aarde kwam om zijn bezittingen te inspecteren. Alleen het Wachttorengenootschap werd "waakzaam" bevonden, en zodoende aangesteld als de "getrouwe en beleidvolle slaaf" uit Matthéüs 24. In het boek Gods duizendjarige koninkrijk is nabij gekomen,blz. 349, lezen we:

DE MEESTER VAN DE SLAAF KOMT INSPECTIE HOUDEN
Dat was ongewijfeld een tijd van inspectie voor de "slaaf"-klasse van de Meester en alle feiten bewijzen dat de Meester destijds inspectie kwam houden. Volgens de profetie van Maleachi 3:1-5 was dat te verwachten. De sektarische kerken van de christenheid hadden in de oorlog door hun openlijke handelwijze natuurlijk een bericht opgebouwd dat een nadelige invloed had op hun beweringen discipelen en slaven van Jezus Christus te zijn. Konden zij op zijn minst door datgene wat zij nog tot het jaar 1919 deden, bewijzen dat zij de samengestelde "getrouwe en beleidvolle slaaf"-klasse van de hemelse Heer en Meester, Jezus Christus, waren? Hij, de rechter, zou te kennen geven wat zijn bevindingen waren door de wijze waarop hij daarna met de honderden religieuze sekten van de christenheid zou handelen.”

Wat Jezus inspecteerde

Wanneer gevraagd wordt wat "alle feiten" die bewijzen dat de Meester destijds inspectie kwam houden zijn, moet de Wachttoren het antwoord schuldig blijven. Maar wat was het dan, waar Jezus volgens het Wachttorengenootschap op lette bij zijn inspectie, om zijn enige ware volgelingen te kunnen aanwijzen? Hetzelfde boek vervolgt op bladzijde 349 en 350 :

“Hoe keerde volgens Jezus' illustratie de meester, die de slaaf had aangesteld, naar zijn huis terug? Keerde hij in grote woede terug, om het huis te verwoesten? Of verheugde hij zich over zijn terugkeer en kwam hij om te zien hoe alles tijdens zijn afwezigheid was gegaan? ... Had de door hem aangesteld slaaf zich van zijn taak gekweten en de "huisknechten" "te rechter tijd hun voedsel"gegeven? Dit moest de meester onderzoeken.
Het punt in kwestie was: Had hij het voedsel - het juiste soort van voedsel - te rechter tijd uitgedeeld? Dat was het criterium waarnaar de teruggekeerde meester de slaven moest beoordelen. Nu dan, hoe stond het met die internationale gehate en vervolgde groep van Christenen?”

Omdat, zoals het Wachttorengenootschap claimt, de kerken van de christenheid beoordeeld zouden worden op het bericht dat zij tot 1919 hadden opgebouwd, en dat het criterium "het juiste soort van voedsel te rechter tijd" was, ligt het voor de hand om na te gaan wat het bericht was dat de Wachttoren organisatie tot 1919 had opgebouwd, en wat de inhoud was van het geestelijk voedsel dat door hen werd uitgedeeld.

 

Het opgebouwde bericht

Wat toont dat opgebouwde bericht dat tot 1919 door De Wachttoren was opgebouwd? Van alle voorspellingen van Charles Russel omtrent het aanbreken van Armageddon, eerst in 1914, toen 1915, en daarna 1918 was niets uitgekomen. Ook zijn volledige "bijbelse" chronologie waarin de jaren 1799, 1874, 1878, 1881 een cruciale rol speelden, welke tot de jaren '30 van de 20e eeuw nog als "De Waarheid" aanvaard werd, is inmiddels losgelaten.

1917: The Finished Mystery

The Finished Mystery, 1917Maar ongetwijfeld nog veel interessanter voor de Meester was het boek dat het Wachttorengenootschap in 1917 - twee jaar vóór de inspectie - publiceerde, het boek The Finished Mystery. De "waarheden" die in dit boek naar voren werden gebracht zouden zonder twijfel het bewijs kunnen leveren dat de Wachttoren organisatie als enige de "trouwe en beleidvolle slaaf" vertegenwoordigde.

De Wachttoren van 1 juni 1996, blz. 13, schrijft over dit boek :

“In 1917 gaven de Bijbelonderzoekers, zoals Jehovah’s Getuigen destijds bekendstonden, het boek The Finished Mystery uit, waarin zij de huichelarij van de geestelijkheid van de christenheid aan de kaak stelden.”

En het "Verkondigersboek" vermeldt op blz. 423:

“Toen in 1917 de verspreiding van het boek The Finished Mystery op gang kwam, werd de tegenstand wijdverbreid. Er was veel vraag naar dat boek. De aanvankelijke bestelling van het Genootschap bij de drukkers moest in slechts enkele maanden meer dan vertienvoudigd worden. Maar de geestelijken van de christenheid waren woedend over de ontmaskering van hun valse leerstellingen.”

Het was dus nogal wat, wat er volgens het Genootschap aan waarheid in het boek te vinden was.

 

Het "geestelijk voedsel" anno 1919

Jezus verantwoordelijk voor de complete "Studies in the Scriptures" serie, & pastoor Russell geeft na zijn dood nog leiding!

Bij het lezen van The Finished Mystery zal de uitspraak dat Hij zelf een aandeel had in en verantwoordelijkheid droeg voor de inhoud van het boek ongetwijfeld van doorslaggevende betekenis geweest zijn voor Jezus' beslissing om het Wachttorengenootschap uit te kiezen:

“The Lord assumes an interest in and responsibility for the complete series of STUDIES IN THE SCRIPTURES, the last one of which especially represents the winepress feature (Rev. 14:18-20)”

The Finished Mystery, WTB&TS, 1917, blz. 295

Waar was Jezus dan zoal verantwoordelijk voor?

"8:3. And another angel. - Not the "voice of the Lord, " mentioned in the preceding chapter, but the corporate body - the Watch Tower Bible and Tract Soceity, which Pastor Russell formed to finish his work. This verse shows that, though Pastor Russell has passed beyond the veil, he is still managing every feature of the Harvest work. "The Watch Tower Bible and Tract Society is the greatest corporation in the world, because from the time of its organization until now the Lord has used it as His channel through which to make known the Glad Tidings."

The Finished Mystery, WTB&TS, 1917, blz. 144

Hier wordt werkelijk verbijsterdende informatie verstrekt. Ten eerste blijkt dat De Wachttoren al sinds het begin van de organisatie in 1879 als het kanaal van de Heer gebruikt werd. De hele inspectie was dus eigenlijk overbodig! Maar verder blijkt ook dat - hoewel men officiëel toch tegen spiritisme is - "pastoor" Russell zelfs ná zijn dood nog leiding bleef geven aan de Wachttoren organisatie!

Michael = de Paus!

Maar dit is nog niet alles. Er waren nog veel meer "waarheden" waar Jezus een aandeel in had. Hoewel Jehovah's Getuigen nu geloven dat de engel Michaël Jezus zelf is, vertelt The Finished Mystery ze de echte waarheid: Michaël en zijn engelen zijn niemand minder dan de paus en zijn bisschoppen! :

"12:7. And there was war in heaven. -Between the two ecclesiastical powers, Pagan Rome and Papal Rome.
Michael - "Who as God,"the Pope. -B275; C62.
And his angels. - The Bishops.
...
[Fought against] TO WAR WITH the dragon. - Attempted to get the temporal power away from the civil rulers. -Rev 2:12.
And the dragon. - Imperial Rome ..
Fought and his angels. - Did everything possible to circumscribe the growing power of the papacy, but all in vain. - Rev. 2:12."

The Finished Mystery, WTB&TS, 1917, blz. 188-189

 

De kerken worden in 1918 vernietigd!

Het boek bevatte tevens de waarschuwing dat God de kerken in 1918 zou vernietigen, en de kerkleden bij miljoenen, als men niet naar de boodschap van "Pastoor" Russell zou luisteren:

"Also in the year 1918, when God destroys the churches wholesale and the church members by millions, it shall be that any that escape shall come to the works of Pastor Russell to learn the meaning of the downfall of "Christianity."

The Finished Mystery, WTB&TS, 1917, blz. 485

" ...the people who are the strength of Christendom shall be cut off in the brief but terribly eventful period beginning in 1918 A.D. A third part are “burned with fire in the mist of the city.”..After 1918 the people supporting churchianity will cease to be its supporters, be destroyed as adherents,...

The Finished Mystery, WTB&TS, 1917, blz. 398-399

 

Visioenen van stroomtreinen

De leiding die het Wachttorengenootschap van de Heer ontving bij het schrijven van het boek bleek wel uit de nauwkeurige interpretatie van de visioenen van de profeet Nahum. Deze profeet zag in een visioen de stoomtrein, en bovendien een conducteur die hem om zijn kaartje vroeg :

"Nahum was the next one of the holy Prophets; ... He describes a railway train [not an automobile, as some think], and if we will be at the trouble to put ourselves in the Prophet's place we can just see what he saw in his vision and what he has so interestingly described. First the Prophet stands looking at the engine coming towards him .. Next, the Prophet takes his place in the train and looks out of the window ... Next the Prophet sees the conductor coming for his ticket ..."

The Finished Mystery, WTB&TS, 1917, blz. 93

 

Charles Russel was reeds vóór zijn geboorte uitverkozen

Complete hoofdstukken van het boek zijn verder gewijd aan de Goddelijke uitverkiezing van Charles Russel, die de "boodschapper van Laodicea" voor de kerk was, en verklaarde er van overtuigd te zijn dat hij vóór zijn geboorte reeds door God was uitgekozen. Er blijken complete gedeelten van de bijbelboeken Ezechiel en Openbaring uitsluitend op hem en zijn werk van toepassing te zijn.

"The special messenger to the last Age of the Church was Charles T. Russell, born February 16, 1852. He privately admitted his belief that he was chosen for his great work from before his birth.

The Finished Mystery, WTB&TS, 1917, blz. 53

Engelen in Openbaring = delen van "Schriftstudiën"

"14:9. And [the] ANOTHER, A third angel followed them. - Volume III of the Scripture Studies followed I and II ..."

The Finished Mystery, WTB&TS, 1917, blz. 222

Nog vele interpretaties waar het Wachttorengenootschap tegenwoordig beschaamd het hoofd van zou afwenden bevat het boek. Al met al is dit natuurlijk een bericht van waakzaamheid en een kwaliteit van geestelijk voedsel dat de Meester bij zijn inspectie in 1919 eenvoudigweg niet kon negeren. Hoe voor de handliggend was het dus, om het Wachttorengenootschap als zijn samengestelde "trouwe en beleidvolle slaaf" te benoemen!

 

De "slaaf" die er niet was...

Helaas, echter, bleek de "slaaf" op het tijdstip van inspectie zich ook nog eens in een identiteitscrisis te bevinden. Daar waar Jezus volgens het Genootschap op zoek was naar een samengestelde "slaaf"- klasse, daar was men er bij het Wachttorengenootschap tot het jaar 1927 rotsvast van overtuigd dat Charles Russell persoonlijk die slaaf was....

Stel uzelf de vraag, zou Jezus werkelijk een aandeel hebben gehad in het publiceren van bovenstaande opvattingen, zoals het Wachttorengenootschap beweerde? En zou Hij werkelijk op grond van bovenstaand bericht hebben besloten dat deze organisatie uit te kiezen?

Gerelateerd