Redeneren aan de hand van de Schrift?

Samenvatting

Jehovah's Getuigen wordt geleerd dat zij zelf de bijbel niet kunnen begrijpen, maar daarvoor afhankelijk zijn van de uitleg die het Wachttoren Genootschap verschaft. Wanneer Getuigen aan de deur of elders voor moeilijke vragen geplaatst worden, zullen ze niet de bijbel zelf pakken, maar op zoek gaan naar een antwoord in één van de publicaties van het Genootschap. Een goed voorbeeld hiervan is de publicatie "Redeneren aan de hand van de Schrift", een boekje met voorgedrukte gesprek-openers en argumenten ter ondersteuning van de Wachttoren-bijbelinterpretatie.
Vele argumenten in dit boekje zijn bij nadere beschouwing echter onjuist, en diverse zijn ronduit misleidend. Deze pagina wil de waarde van de argumenten van het Wachttoren Genootschap toetsen.


INDEX

Besturend Lichaam

Goed Nieuws

Huis tot Huis Prediking

Jehovah

Kruis

Verjaardagen, Feestdagen

Aartsengel Michael

(Meer onderwerpen onder voorbehoud)

Besturend Lichaam

Jehovah's Getuigen worden geleid door een besturend lichaam. De redenatie hierachter is dat de eerste christelijke gemeenten een centraal besturend lichaam hadden, gevestigd in Jeruzalem, wat leer en verkondiging voor alle gemeenten coördineerde. Dit wordt gebaseerd op met name Handelingen 15, waarin staat te lezen dat de leer van de noodzakelijkheid van de besnijdenis moest worden bestreden.

Wanneer deze tekst echter goed wordt bekeken, blijkt nergens dat er sprake was van een besturend lichaam in Jeruzalem dat hierover uitspraak moest doen. In tegendeel, de valse leer was juist afkomstig uit Jeruzalem! Paulus en Barnabas belastten zich persoonlijk met het oplossen van deze kwestie, en niet een of ander besturend lichaam. De autoriteit die het besturend lichaam van Jehovah's Getuigen zichzelf aanmeet, is op eigen gezag, en niet gebaseerd op geldige bijbelse gronden.

Goed Nieuws

Als aan Jehovah's Getuigen gevraagd wordt waarom ze prediken zal het antwoord vaak deze tekst zijn: "en dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen". Mattheüs 24:14 (NWV).

Onder het "Goede Nieuws van het Koninkrijk" verstaan zij echter iets anders dan wat Jezus en de apostelen predikten. In het boek "Jehovah's Getuigen, Verkondigers van Gods Koninkrijk", bladzijde 138-139 staat te lezen:

".. Er werd derhalve in 1925 een echte mijlpaal bereikt toen in The Watch Tower van 1 maart het artikel "De geboorte van een natie" verscheen. Het behelsde een baanbrekende studie van Openbaring hoofdstuk 12. Het artikel verschafte bewijzen dat het Messiaanse koninkrijk in 1914 geboren - gevestigd - was, dat Christus toen op zijn hemelse troon was begonnen te regeren en dat daarna Satan uit de hemel was neergeslingerd naar de omgeving van de aarde. Dit was het goede nieuws dat moest worden bekend gemaakt, het nieuws dat Gods koninkrijk reeds in werking was. Wat een stimulans vormde dit verlichte begrip voor deze Koninkrijksvertegenwoordigers om tot de uiteinden der aarde te prediken!"

Op de vraag of de apostel Paulus predikte dat Jezus in 1914 onzichtbaar zou terugkeren,en een zichtbare organisatie zou vestigen met het hoofdkwartier in Brooklyn zal geen enkele Jehovah's Getuige echter bevestigend kunnen antwoorden Het is dus duidelijk dat "het goede nieuws" zoals Jehovah's Getuigen dit prediken is in werkelijkheid een ander "goed nieuws" is, waarop de woorden van Paulus van toepassing zijn:

"Het verwondert mij dat gij u zo vlug laat afbrengen van Degene die u met Christus' onverdiende goedheid heeft geroepen en u tot een ander soort van goed nieuws keert. Maar het is geen ander; alleen zijn er zekere mensen die onrust onder u stoken en het goede nieuws over de Christus willen verdraaien. Maar ookal zouden wij of een engel uit de hemel u iets als goed nieuws bekend maken buiten hetgeen wij u als goed nieuws hebben bekend gemaakt, hij zij vervloekt. Zoals wij in het bovenstaande hebben gezegd, zeg ik ook nu weer: Wie het ook is die u iets als goed nieuws bekend maakt buiten hetgeen gij aanvaard hebt, hij zij vervloekt" - Galaten 1:6-8 (NWV)

Huis tot Huis Prediking

Als bewijs dat zij de ware religie vormen wordt door Jehovah's Getuigen vaak aangevoerd dat zij de enigen zijn die Jezus' woorden uit Mattheüs 24:14 naleven: ""en dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen". (NWV).

In deze redenatie zitten twee cruciale fouten. In de eerste plaats is er geen enkel bijbels bewijs dat Jezus van huis tot huis predikte. Hij predikte in de synagoge, de tempel, op een berg, op het strand, op het marktplein, en waar mensen ook maar samen kwamen, maar nergens is ook maar een verwijzing te vinden dat hij van huis tot huis trok om te prediken.

De teksten die deze uitleg moeten bewijzen zijn Handelingen 5:42 en 20:20, die in de Nieuwe Wereld Vertaling als volgt luiden:

Handelingen 5:42 (NWV) - "En zij bleven zonder ophouden elke dag in de tempel en van huis tot huis onderwijzen, en het goede nieuws over de Christus, Jezus, bekendmaken"

Handelingen 20:20 (NWV) - "terwijl ik mij er niet van weerhouden heb u al wat nuttig was te vertellen en het u in het openbaar en van huis tot huis te onderwijzen"

De uitdrukking die in de Nieuwe Wereld Vertaling met "van huis tot huis" wordt vertaald, kan echter ook vertaald worden als "aan huis" of "binnenshuis" zoals de NBG vertaling doet in respectievelijk Handelingen 5:42 en Handelingen 20:20. De eerste christelijke gemeenten hadden geen eigen gebouwen voor samenkomst, en kwamen dan ook in huizen bijeen, zoals duidelijk wordt uit b.v.
- Romeinen 16:5 ("en groet de gemeente die in hun huis is"),
- 1 Korinthiërs 16:19 ("en ook de gemeente die in hun huis is"),
- Kolossenzen 4:15 ("...en aan de gemeente de in haar huis samenkomt"),
- Filemon 2 ("...en aan de gemeente die in uw huis is") (aanhalingen uit de NWV).

Het is dus meer dan voor de hand liggend dat deze huisgemeenten het onderwerp van gesprek zijn in Handelingen 5:42 en 20:20. Verder is "van huis tot huis" zoals Jehovah's Getuigen dit opvatten niet anders dan "in het openbaar" zodat er een andere uitleg voor moet zijn. In Lukas 10:7 , tenslotte, is te vinden: "..gaat niet over van het ene huis naar het andere"

In het hele verband van de situatie van de eerste christelijke gemeenten is er dus geen schriftuurlijk bewijs dat Jehovah's Getuigen hiermee Jezus' woorden juist uitleggen.

De tweede cruciale fout die deze redenering inhoudt is dat de huis tot huis prediking Jehovah's Getuigen onderscheidt als de "ware religie". Wat zij prediken is namelijk een ander goed nieuws dan wat Jezus en de apostelen predikten. (zie Goed Nieuws)

Jehovah

Jehovah is een van de meest gebruikte Engelse interpretaties van het Tetragram, die in het Hebreeuws van het Oude Testament voorkomt als JHWH. Omdat de klinkers zelf moeten worden toegevoegd, menen anderen dat "Jahwe" een betere interpretatie is. In de meeste bijbelertalingen wordt dit met "HEER" vertaalt.

Jehovah's Getuigen menen dat het gebruik van de naam Jehovah hen als de ware religie identificeert, en elke religie die de naam niet gebruikt, is daarmee automatisch deel van het rijk van Satan. Deze redenering zou echter alle schrijvers en apostelen van het Nieuwe Testament (of de Griekse geschriften, zoals Jehovah's Getuigen het noemen) tot dit rijk veroordelen, want nergens in het oorspronkelijke Grieks wordt het Tetragram, JHWH, gebruikt, maar God wordt consequent beschreven met de term "kurios" (Heer).

Merkwaardig genoeg vermeldt "Redeneren aan de hand van de Schrift", blz. 212 onder het kopje "Wat is de juiste vorm van de goddelijke naam - Jehovah of Jahweh" het volgende : "Geen mens kan thans met zekerheid zeggen hoe die naam oorspronkelijk in het Hebreeuws werd uitgesproken". Het gebruik van "Jahweh" is dus wat dit boekje betreft even acceptabel, wat elke claim om uitsluitend "Jehovah" boven alle andere interpretaties te gebruiken te niet doet.

In de Nieuwe Wereld Vertaling van de Heilige Schrift is in het Nieuwe Testament op meer dan 200 plaatsen "Jehovah" ingevoegd, waar het wordt "kurios" is gebruikt, om de claims over het gebruik van de Goddelijke naam te ondersteunen. Zoals zo vaak is het duidelijk dat als de bijbel niet zegt wat het Wachttoren Genootschap leert, de bijbel wordt aangepast aan de leer, in plaats van de leer aan de bijbel.

Met de nadruk die het Wachttoren Genootschap legt op het gebruik van "de goddelijke naam", wordt geheel voorbij gegaan aan de naam van Jezus, hoewel de bijbel duidelijk is over het belang van deze naam.

De gemeenten van eerste-eeuwse Christenen kwamen samen "in de naam van de Here Jezus" (1 Korinthiërs 5:4). In tijden van vervolgingen leden de Christenen "door de naam van Christus" (1 Petrus 4:14 -16). Bovendien leerden de apostelen "op gezag van de naam van Jezus" (Handelingen 4:18), en genazen ze zieken "door de naam van Jezus" (Handelingen 4 :10). Petrus bracht het belang van de naam van Jezus zelfs zo onder woorden:

"En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden." (Handelingen 4:12)

Kruis

De Harp Gods, blz. 112
De Harp Gods
J.F. Rutherford, blz 112

In Wachttoren publicaties wordt Jezus tegenwoordig zonder uitzondering afgebeeld hangend aan een paal in plaats van een kruis. Hoewel het Wachttoren Genootschap jarenlang zelf het kruis aanvaardde, is het voor Jehovah's Getuigen nu een symbool van heidense, dus valse, aanbidding, en iedereen die in het kruis als instrument van Jezus' terechtstelling gelooft hoort tot het rijk van de duivel.

Er is geen enkel historisch bewijs dat Christus aan een martelpaal stierf, maar de Romeinse geschiedschrijving zelf wijst uit dat de kruisdood een gebruikelijke Romeinse straf was. Tacitus maakt hier bijvoorbeeld melding van. Zo lezen we zelfs in De Wachttoren, 1 november 1964, blz 648 :

"Voor de brand van Rome in 64 n. Chr. stelde de bevolking in het algemeen Nero verantwoordelijk. Hij trachtte op zijn beurt echter de schuld op de verachte christenen te gooien. Tacitus zegt hierover in zijn Anneles : "Nero ging voort met zijn normale listige praktijken ... Zij werden met geraffineerde wreedheid ter dood gebracht, terwijl Nero aan hun lijden nog spot en hoon toevoegde. Sommige werden met de huiden van wilde dieren bedekt en achtergelaten om door de honden verscheurd te worden; anderen werden aan het kruis genageld; tallozen werden levend verbrand ..."

Ook het bijbelverslag zelf is niet in overeenstemming met de voorstelling van de Wachttoren. Mattheus 27:37 zegt : "En boven zijn hoofd brachten zij op schrift de beschuldiging tegen Hem aan: dit is Jezus, de Koning der Joden"

Wanneer een paal zou zijn gebruikt, dan zou het niet mogelijk zijn om dit boven zijn hoofd te plaatsen. In Wachttoren publicaties wordt dan ook een opschrift boven Jezus' handen afgebeeld, ondanks de bijbelse beschrijving.

Johannes 20:25 : "Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie de tekenen der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven"

Er wordt hier gesproken van nagels in Jezus handen, in meervoud. Ook dit komt niet overeen met de Wachttoren voorstelling. Er waren dus meer spijkers gebruikt bij de terechtstelling, wat alleen kan als Christus met gespreide armen aan het hout genageld werd, aan een kruis.

Verjaardagen, Feestdagen

Verjaardagen worden door Jehovah's Getuigen niet gevierd. De reden hiervoor is dat in Genesis 40 : 20-22 en Mattheüs 14 : 6-10 negatieve gebeurtenissen genoemd worden die plaats vonden op een verjaardag van een wereldse heerser.

Het belang van het weerleggen van deze redenering is niet de waarde van verjaardagen op zich, maar de bevoegdheid van mensen om anderen dit als bindend op te leggen. Het vieren van verjaardagen is een reden voor uitsluiting.

Wat zegt de bijbel naast de bovenstaande teksten nog meer over dit soort dagen?

— In Job 1:4 wordt vermeld dat de kinderen van Job op elke verjaardag feesten gaven ("op hun dag " = "op hun geboortedag", zie Job 3:1-3) Er word niet gezegd dat God dit afkeurt.

— Het blijkt dat er reden voor vreugde is bij een geboorte: in Lucas 1:14 zegt de engel tegen Zacharias " gij zult grote vreugde hebben, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen". En Lucas 2:14-20 geeft aan dat eerst de engelen, en later de herders God loven voor de geboorte van Jezus.

Wat zegt de bijbel verder over het vieren van bepaalde dagen? In Romeinen 14 zegt Paulus dat sommigen wel aan een bepaalde feestdag hechten, en anderen niet. Het belangrijkste is, dat je God er dankbaar voor kan zijn (vers 5 en 6). En niemand mag de ander voor het vieren van zo’n dag oordelen, alleen God zal oordelen (vers 10-12) In Kolossenzen 2:16-23 staat het nog duidelijker: "Laat niemand u oordelen over eten of drinken, of met betrekking tot een feestdag."

De bijbel is dus duidelijk. God verbiedt het vieren van bepaalde dagen niet, en is het niet aan mensen om anderen te veroordelen. Zolang God ervoor gedankt kan worden zal Hij er ook niemand om veroordelen.

Aartsengel Michaël

Jehovah's Getuigen geloven dat de aartsengel Michaël en Jezus Christus dezelfde persoon zijn. Het Wachttoren-boekje "Wat leert de bijbel echt?" (2005) zegt op blz. 219 onder andere:

“In 1 Thessalonicenzen 4:16 wordt over de opgestane Heer Jezus Christus gezegd: "De Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een bevelende roep, met de stem van een aartsengel." De stem van Jezus wordt dus beschreven als die van een aartsengel. Deze tekst duidt er dan ook op dat Jezus zelf de aartengel Michaël is.”

Dat deze redenering geen hout snijdt kan op meerdere manieren worden aangetoond:

  1. In de Nieuwe Wereld Vertaling luidt vers 16 volledig:

    "Want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een bevelende roep, met de stem van een aartsengel en met Gods trompet, en zij die dood zijn in eendracht met Christus zullen eerst opstaan."

    Als "met de stem van een aartsengel" Jezus tot een aartsengel zou maken, zou "met Gods trompet" hem dan niet God moeten maken? Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke simpele redenering geen stand kan houden om aan te tonen dat Jezus een aartsengel zou zijn

  2. De betekenis van dit vers wordt duidelijk als we het in een andere vertaling bekijken. Zo zegt de Nieuwe Bijbelvertaling (Nederlands Bijbelgenootschap):

    "Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan"

    Wat de juiste betekenis moet zijn wordt duidelijk wanneer we in de Kingdom Interlinear kijken. Het woord dat dat door de Wachttoren weergegeven wordt als bezittelijk "met", blijkt in de griekse grondtekst deze betekenis niet te hebben. Er wordt namelijk 3x hetzelfde woord "EN" gebruikt, hetgeen "in" of "bij"/"tijdens" betekent. "EN KELEUSMATI" - "bij een signaal"; "EN PHONE ARCHAGGELOU" - "bij [het klinken van] de stem van een aartsengel"; "EN SALPIGGI THEOU" - "bij [het klinken van] God's trompet". De Nieuwe Bijbelvertaling is qua betekenis dus de juiste.

De conclusie is dat Jezus niet gelijkgesteld kan worden met Michaël.

Overigens is De Wachttoren vaker in verwarring geweest over de identiteit van Michaël. In het boek "The Finished Mystery" uit 1917 werd Michaël nog gelijk gesteld aan de Paus, en zijn engelen aan de bischoppen! (The Finished Mystery, blz.188-189)

Gerelateerd