Vrij om te kiezen

Het persoonlijke verhaal verteld door P.

Jehova's Getuigen, een liefdevolle, oprechte, wereldwijd "waarheid" verkondigende grote schare, met slechts één doelstelling, jou redden en de mogelijkheid bieden tot eeuwig leven op een paradijs-aarde. Dat noem ik nog eens naastenliefde! Wat mij betreft geen kwaad woord over deze mensen die vol overtuiging de verkondiging als hun huidige levenstaak bezien en daarvoor hun eigen tijd en privéleven volledig opzij zetten. Ook ikzelf heb ruim 20 jaar deelgenomen aan deze "organisatie" en heb daar liefdevolle broeders en zusters mogen kennen. Naastenliefde dat sprak mij wel aan, echter, na al die jaren betrapte ik mijzelf erop dat mijn persoonlijke motivatie puur uit eigenbelang voortvloeide!

Waarom die naastenliefde mij zo zeer aansprak behoeft enige uitleg. Als naoorlogs kind, in begin jaren '50, ben ik vanaf peuter opgegroeid in zogeheten weeshuizen, over het hele land verspreid. Individuele liefde en aandacht heb ik helaas niet gekend tot m'n 12e jaar, daarna ben ik in een pleeggezin geplaatst. In eerste instantie was ik blij om in een gezinsverband te kunnen zijn, net als m'n vriendjes. Ik voldeed geheel aan het verwachtingspatroon van mijn pleegouders. Ik vulde compleet het lege gat in hun leven op, daar zij zelf geen kinderen konden krijgen. Mijn pleegvader was koster van de Nederlands Hervormde Kerk, zodoende werd ik nauw betrokken bij de religieuze aangelegenheden van dit leven. Als puber zag ik uit naar iedere zondag, om de preken van naastenliefde te mogen horen, hetgeen men binnen die gemeente als zeer bijzonder ervoer voor een puber. Toen ik onbewust tot de ontdekking kwam, dat ik die naastenliefde uitsluitend via de zondagse preken kon ervaren, zocht ik, even onbewust, in een vervolgopleiding op een internaat mijn vluchtmiddel.

In de loop der jaren heb ik wereldwijd menig religieuze lering bestudeerd, maar steeds werd ik geconfronteerd met onechtheid, commercie, machtlust, etc, etc. Ik miste dat wat ik van m'n Vader had geërfd, intense, welgemeende oprechtheid en liefde, alleen kon ik dat toen nog niet bewust onderscheiden.

En toen ging ook bij mij op zondagmorgen die deurbel.
Mijn oren werden gekieteld en gestreeld, het kon niet op, in m'n verbeelding zag ik mezelf op een paard rijden met een hengel op m'n rug, de wereld rondtrekkend in mooi weer en iedere dag te logeren gaan bij liefdevolle broeders en zusters. Toen mij werd verteld, dat deze dingen allemaal voor mij in het verschiet lagen, stemde ik zonder enige aarzeling in met een bijbelstudie.

Ik kreeg een boek in handen getiteld "U kunt voor eeuwig in een paradijs op aarde leven". Ook in dat boek werden mijn verwachtingen volledig bevredigd. Het enige wat ik maar hoefde te doen was het gehoorzamen van "de beleidvolle slaaf" die door Jehovah zelf was aangesteld. Dat kon niet mis gaan dacht ik, want diezelfde "beleidvolle slaaf " had met behulp van Jehovah's Geest, uitgelegd dat het geslacht welk in 1914 leefde geenszins voorbij zou gaan, en dan zou het einde komen. En dus zou het Paradijs, met alle verwachtingen die ik er van had, en mij ook daadwerkelijk waren toegezegd, vanuit het studieboek van "Jehovah's organisatie", slechts een zeer korte tijd zijn verwijderd.

Die tijd van dat geslacht was voor mijn gevoel nog maar zo kort, dat het opgeven van verjaardagen, Kerstmis vieren, Sinterklaas vieren, deelnemen aan Sint Maarten en Pasen vieren, allemaal restricties opgelegd door "Jehovah's organisatie", totaal geen probleem was, de tijd was immers nog maar kort, en wat stond daar allemaal wel niet tegenover?!

Totdat wij (mijn vrouw en ik) daadwerkelijk met het onderstaande werden geconfronteerd! :

 

De onvervulde belofte voor "het geslacht van 1914".....

 

Stom genoeg ondernamen wij toen geen verdere actie en lieten dit alles al morrend over ons heen komen, onder het mom van "ach wat maakt het uit, nog even en dan komt het Armageddon".

Al naar gelang de tijd verliep betrapten wij onszelf erop dat we met tegenzin naar de vergaderingen gingen, en wij zochten zelfs regelmatig naar excuses om maar niet te hoeven gaan. Ook onze velddienst activiteiten werden snel minder. Al gauw vermeldden wij binnen de organisatie ons standpunt t.a.v, "de beleidvolle slaaf", waardoor we werden genegeerd, mede door al die broeders en zusters waar we jarenlang lief en leed mee hadden gedeeld. En omdat we op advies van "de beleidvolle slaaf" omgang met de wereld, en dus ook met vele familieleden hadden vermeden, kwamen we in een gigantisch sociaal gat terecht!

Om de lezer een duidelijk beeld te laten hebben van de gewetensvragen waar wij in de loop van die komende periode mee werden geconfronteerd, en om niet in de verleiding te komen om ongewild mijn voormalige broeders en zusters in diskrediet te brengen, verzoek ik de lezer(es) gebruik te maken van deze link i.p.v. dat ik een persoonsgebonden geschiedenis t.a.v. betrokkenen openbaar maak.

Wij hebben inmiddels geleerd om zelf om Gods geest te vragen en met alle vrijheid zelf de heilige Schrift te onderzoeken. En als je werkelijk om Gods geest vraagt in Jezus Christus Naam, en met een neutrale bril op de Bijbel gaat lezen dan gaat er een machtig mooi boek voor je open. Althans dat is onze recente ervaring, waardoor ook blijkt dat ik een heleboel overlezen heb, bijvoorbeeld :

"Nu kunnen we God op een heel nieuwe manier dienen: Vanuit ons hart, door Zijn Geest en niet door het angstvallig houden van allerlei opgelegde wetten." — Romeinen 7:6

 

"Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben." — 1 Corinthiers 2:9

 

"Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de Here. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog, en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als u tot Mij bidt, zal Ik luisteren. U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht." — Jeremia 29:11-13

 

"Want u bent kostbaar voor Mij en Ik schat het bezit van u hoog; Ik houd van u" — Jesaja 43:4

 

"Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft." — Johannes 3:16

 

"Heer, uw liefde reikt tot in de hemel, uw trouw tot de wolken. Het heil dat u brengt, is onmetelijk als de hoogste bergen; de uitspraken die u doet, zijn onpeilbaar als de diepe oceaan. U bevrijdt mens en dier; uw liefde, God, is een kostbaar goed, onder uw vleugels zijn wij veilig, wij, zwakke mensen." — Psalm 36:6-7

 

"Maar jongen, zei de vader, jij en ik zijn altijd samen. Alles wat van mij is, is van jou!" — Lukas 15:31

 

"En wij danken Hem dat Hij u in staat stelt om te delen in de heerlijke erfenis, die toebehoort aan Zijn volk dat in het licht leeft." — Colossenzen 1:12

 

"U moet van de Here, uw God houden met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En u moet net zoveel van uw medemens houden als van uzelf." — Lukas 10:27

 

"Het is zelfs zo dat wie niet het eenvoudige geloof van een kind heeft, niet eens in het Koninkrijk van God kan komen." — Lukas 18:17

 

"Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft. Hij sprak hier over de Geest Die gegeven zou worden aan de mensen die in Hem geloofden." — Johannes 7:38, 39

 

"Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Eindelijk is het zover. God heeft de bevrijding gebracht. Hij heeft Zijn macht gebruikt om Zijn Koninkrijk te vestigen. Zijn Christus heeft hier nu het gezag. De aanklager, die onze broeders dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid." — Openbaring 12:10

 

"Jezus is daar voor ons binnengaan, om voor ons te pleiten." — Hebreeen 6:20

 

"Mijn zoon, wees sterk door de genade die Christus Jezus je geeft!" — 2 Timoteus 2:1

Dank U Jezus! - Amen

 

comments powered by Disqus

Gerelateerd