De onvervulde belofte voor het "geslacht van 1914"

“Voorwaar, ik zeg u dat dit geslacht geenszins zal voorbij gaan voordat al deze dingen geschieden” — Matthéüs 24:34, Nieuwe Wereld Vertaling

 

Samenvatting

De Wachttoren, 15 augustus 1984
De Wachttoren, 15 augustus 1984

Vele jaren gold Jezus' uitspraak dat "dit geslacht niet voorbij zal gaan voordat al deze dingen geschieden" als een bewijs dat Armageddon zeer nabij was, want volgens de Wachttoren-organisatie verwees Jezus hiermee naar "het geslacht dat 1914 had meegemaakt". Het was een boodschap van levensbelang, en iedereen die Jehovah God niet op de juiste manier diende (lees: geen Jehovah's Getuige was) liep gevaar z'n leven te verliezen. De vervulling van deze profetie van Jezus was een belofte van de Schepper zélf.
Nadat de definitie van een "generatie" eerst enkele malen werd opgerekt, werd deze leerstelling in 1995 geheel losgelaten. Had de profetie gefaald, en was de Schepper zijn belofte niet nagekomen? Of had menselijke speculatie tot dwaalleer geleid?

 

Afbeelding op blz. 154 van U kunt voor eeuwig in een paradijs op aarde leven (1982)

1. Armageddon is nabij, want "dit geslacht" zal niet voorbij gaan...

Meer dan veertig jaar lang leerde het Wachttoren Genootschap dat Jezus met dit geslacht (Matthéüs 24:34) in werkelijkheid doelde op "het geslacht dat de gebeurtenissen van 1914 heeft meegemaakt", en daarmee een profetie deed dat het eind zou komen vóórdat dit geslacht voorbij gegaan zou zijn.

De tijd die sinds 1914 voor dit geslacht reeds verstreken was, moest benadrukken hoe weinig tijd er nog maar over was voordat het einde, en dus Armageddon, zou komen. Dit alles bleek uit de bijbel, zo zei het Genootschap:

“Misschien zullen er nog verscheidene geslachten komen en gaan voordat Gods toorn tegen de goddeloosheid tot uitdrukking wordt gebracht en er een definitief einde aan wordt gemaakt. Een dergelijke gevolgtrekking dient snel uit het hoofd gezet te worden, want Jezus zeide verder, toen hij over de tekenen sprak: 'Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.' (Matth. 24:34). Het geslacht waarin gij leeft is er in de eerste plaats bij betrokken.”

De Wachttoren, 15 april 1950, blz. 123

“Thans hebben wij de tijd bereikt waarin God tot actie zal overgaan om de volledige verwezenlijking van zijn grootse voornemen tot stand te brengen. Hoe weten wij dit? En welke reden hebben wij om te geloven dat wij ons persoonlijk in de betere tijden zullen kunnen verheugen die Gods beloofde regering zal brengen? Wel, we kunnen hier zeker van zijn omdat is voorzegd dat de verwijdering van het tegenwoordige samenstel van dingen aan het eind van een bepaald „geslacht” of bepaalde generatie van mensen zal komen. Welke generatie? Uit de bijbel blijkt ze te bestaan uit mensen die in 1914 leefden, het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog uitbrak.

Ontwaakt!, 8 oktober 1974, blz. 17

 

2. "Het geslacht van 1914" is vervulling van profetie

Dat het einde zou komen vóór "de generatie van 1914" zou zijn gestorven was niet minder dan een vervulling van Jezus' profetie. Daarom konden we er volkomen zeker van zijn dat het zou uitkomen:

Van de mensen die in 1914 oud genoeg waren om te beseffen wat er gaande was, zijn de meesten thans zelfs niet meer in leven, terwijl degenen die nog zijn overgebleven, hoogbejaard en oud zijn.

Dit is nu precies de reden waarom de aangelegenheden welke wij beschouwen zo belangrijk, ja van levensbelang, voor ons allen zijn. Niet alleen het tijdstip van het keerpunt in de wereld is voorzien, maar ook de toestanden welke daarna zouden volgen, terwijl er precies is voorzegd waar de huidige weg van de mensheid naar toe leidt, waar hij op uit zal lopen. En wat juist voor ons zo bijzonder belangrijk is: er is voorzegd dat het eindpunt van deze weg bereikt zal zijn binnen de levensperiode van slechts één generatie, de generatie die in 1914 leefde.

Christus Jezus, de beroemdste profeet uit de menselijke geschiedenis, is degene geweest die dit heeft voorzegd. Zijn profetie was tweeledig. Ze zou een eerste vervulling hebben in zijn tijd (de eerste eeuw van de Gewone Tijdrekening) en een veel grotere vervulling tegen de tijd dat Gods Messiaanse koninkrijk op het wereldtoneel in actie zou komen. In die profetie zei Jezus: „Voorwaar, ik zeg u dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan totdat al deze dingen geschieden” (Matth. 24:34; Openb. 21:2-4). Wat is het resultaat geweest?

(...) Jezus had de totale vernietiging van Jeruzalem en de verstrooiing van de joodse natie voorzegd. (Luk. 21:5, 6, 20-24; vergelijk Lukas 19:41-44.) En dat was precies wat er in het jaar 70 G.T. gebeurde, toen de Romeinse legioenen Jeruzalem verwoestten.

Wij kunnen er evenzo zeker van zijn dat van de generatie die in 1914 leefde, sommigen de grotere vervulling van Jezus’ profetie en de vernietiging waarmee die zijn hoogtepunt zal bereiken, zullen meemaken.

Ontwaakt!, 22 april 1974, blz. 20

Jehovah zelf zou de vervulling van de woorden van zijn Zoon bewerkstelligen:

“Jezus Christus zei: „Dit geslacht [van 1914] zal geenszins voorbijgaan totdat alle dingen geschieden” (Lukas 21:32). En Jehovah, de bron van geïnspireerde en onfeilbare profetieën, zal in een betrekkelijk korte tijd de vervulling van de woorden van zijn Zoon bewerkstelligen.”

De Wachttoren 15 augustus 1984, blz. 7 (invoeging tussen blokhaken in origineel!)

Nog in 1992 verzekerde De Wachttoren:

“In deze tijd kan een klein deel van de mensheid zich de dramatische gebeurtenissen van 1914 nog steeds herinneren. Zal dat bejaarde geslacht voorbijgaan voordat God de aarde van de ondergang redt? Volgens de bijbelse profetie niet. „Wanneer gij al deze dingen ziet,” beloofde Jezus, „weet dan dat hij nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan voordat al deze dingen geschieden.” — Mattheüs 24:33, 34.”

De Wachttoren 1 mei 1992, blz. 3

 

3. Een belofte van de Schepper

Jarenlang had het tijdschrift Ontwaakt! in de colofon de "zekere hoop" weerspiegeld dat "in dit geslacht" een einde zou komen aan deze wereld. Met name sinds de jaren '80, en tot 22 oktober 1995 stond hier te lezen:

"...het belangrijkste is echter dat dit tijdschrift vertrouwen opbouwt in de belofte van de Schepper dat hij een nieuwe wereld van vrede en zekerheid tot stand zal brengen voordat het geslacht dat de gebeurtenissen van 1914 heeft meegemaakt, voorbijgaat."

Ontwaakt!, Colofon, tot 22 oktober 1995

Toen de leerstelling in 1995 werd losgelaten, werd deze tekst noodzakelijkerwijs aangepast, en de verwijzing naar het geslacht van 1914 geschrapt:

"...het belangrijkste is echter dat dit tijdschrift vertrouwen opbouwt in de belofte van de Schepper dat hij een nieuwe wereld van vrede en zekerheid tot stand zal brengen die het huidige goddeloze, wetteloze samenstel van dingen binnenkort zal vervangen."

Ontwaakt!, Colofon, ná 22 oktober 1995

 

4. Speculaties over "dit geslacht" door de jaren heen

Reeds sind de dagen van Charles Russell speculeerde De Wachttoren over de betekenis van "dit geslacht". Begin jaren '50 werd de interpretatie aangenomen dat het de generatie betrof van personen die 1914 hadden meegemaakt.

Naarmate de tijd sinds 1914 verstreek moest het begrip worden herzien. Tot 1995 werden tenminste de volgende betekenissen aan het begrip "geslacht" gegeven:

1951 : "dit geslacht" = zij die in de vermelde periode (1914) leven :

“'Waarlijk ik zeg u dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan totdat al deze dingen geschieden.' (Matth. 24:34, NV). Ongetwijfeld is de werkelijke betekenis van deze woorden: de duur van een geslacht in de gewone betekenis des woords, zoals in Markus 8:12 en Handelingen 13:36 (NV), of de uitdrukking is van toepassing op hen die in de vermelde periode leven. (...) Dit betekent derhalve dat er van 1914 geen geslacht zal voorbijgaan totdat alles is vervuld, en dat in een grote tijd van benauwdheid.”

De Wachttoren, 15 september 1951, blz. 281

1963 : in 1914 levende of rond die tijd geboren personen :

“Het 'geslacht' waarover in Matthéüs 24:34 wordt gesproken, omvat personen die in de tijd dat de oorlog in de hemel in 1914 begon, zouden leven. Allen die toen leefden of omstreeks die tijd werden geboren, behoren tot dat geslacht. Leden van dat geslacht zullen het einde van deze wereld zien.

Ontwaakt!, 8 januari 1963, blz. 28

1967 : "dit geslacht" = personen met begrip in 1914 :

“Men merke zorgvuldig op dat de jongsten van degenen die het zich ontwikkelende teken van het einde van dit samenstel van dingen met begrip vanaf het begin ervan in 1914 zagen, nu ver over de zestig zijn! (...) De resterende tijd is dus beslist beperkt en zeer kort. ”

Ontwaakt!, 22 april 1967, blz. 18

1969 : "dit geslacht" = tenminste 15 jaar oud in 1914:

“Jezus sprak daar blijkbaar over hen die oud genoeg waren om bewust en met begrip getuige te zijn van wat er plaatsvond toen de 'laatste dagen' begonnen. (...) Zelfs wanneer wij aannemen dat jonge mensen van vijftien jaar over voldoende waarnemingsvermogen beschikken om de belangrijkheid van hetgeen in 1914 plaatsvond te begrijpen, zou de jongste van 'dit geslacht'op het ogenblik dan toch nog zeventig jaar oud zijn.”

Ontwaakt!, 8 april 1969, blz. 13

1975 : "dit geslacht" = tenminste 10 jaar oud in 1914:

“„Als men aanneemt dat men tien jaar oud moet zijn, willen gebeurtenissen een blijvende indruk achterlaten”, aldus het tijdschrift U.S. News & World Report, „moeten we vaststellen dat nog maar 9 percent van de Amerikaanse bevolking zich de Eerste Wereldoorlog herinnert.” Onderzoekers van de bijbelprofetieën merken op dat Jezus Christus heeft voorzegd dat het „geslacht” dat zo’n wereldconflict zou meemaken en ook wat daarop volgde, „geenszins zal voorbijgaan totdat” de regering van Gods koninkrijk de heerschappij over de mensheid volledig zal hebben overgenomen. — Matth. 24:7-14, 30-34”

Ontwaakt!, 22 november 1975, blz. 30-31

1979 : "dit geslacht" = NIET babies in 1914, wél Christus’ volgelingen en anderen:

“Zich baserend op de bijbel en zijn vervulling in de geschiedenis hebben Jehovah’s Getuigen er vaak op gewezen dat Jezus’ profetie twee toepassingen zou hebben: de eerste tussen 33 G.T. en de verwoesting van Jeruzalem in 70 G.T., en de tweede en grotere vervulling in deze „tijd van het einde” sinds 1914 G.T. (...)

Wanneer het gaat over de toepassing in onze tijd, kan het „geslacht” logischerwijs niet van toepassing zijn op de baby’s die gedurende de Eerste Wereldoorlog werden geboren. Het is van toepassing op personen — Christus’ volgelingen en ook anderen — die in staat waren die oorlog en alles wat verder in vervulling van Jezus’ samengestelde „teken” gebeurde, waar te nemen.”

De Wachttoren, 1 januari 1979, blz. 30-31

1984 : "dit geslacht" = OOK babies in 1914:

“Het Griekse woord dat in de bijbel is vertaald met „geslacht”, is gedefinieerd als „Mensen die in dezelfde tijd geboren zijn . . . Met daaraan gekoppeld de betekenis: het totaal van iemands tijdgenoten, een tijdperk” (The New International Dictionary of New Testament Theology). (...) Als Jezus het woord „geslacht” in die betekenis heeft gebruikt en wij het van toepassing brengen op 1914, zijn de baby’s van dat geslacht nu zeventig jaar of ouder. En anderen die in 1914 leefden, zijn in de tachtig of in de negentig, terwijl sommigen al honderd jaar geworden zijn. Er zijn nog vele miljoenen van dat geslacht in leven. Sommigen van hen zullen „geenszins voorbijgaan totdat alle dingen geschieden”. — Lukas 21:32.”

De Wachttoren, 15 augustus 1984, blz. 5

1988 : "dit geslacht" = personen geboren in 1914 of ervoor:

“J. A. Bengel verklaart in zijn New Testament Word Studies: „De Hebreeën . . . rekenen vijfenzeventig jaar voor één geslacht (...).
Zo is ook in deze tijd het grootste deel van het geslacht van 1914 overleden. Er leven echter nog miljoenen mensen op aarde die in dat jaar of eerder zijn geboren. En hoewel hun aantal afneemt, zullen Jezus’ woorden „dit geslacht zal geenszins voorbijgaan voordat al deze dingen zijn gebeurd”, uitkomen.”

Ontwaakt!, 8 april 1988, blz. 13-14

Maar het eind kwam niet binnen één generatie, en in 1995 werd uiteindelijk besloten dat de leerstelling onhoudbaar was, en Matthéüs 24:34 niet letterlijk betrekking kon hebben op letterlijk één geslacht gerekend vanaf 1914. Een grote ommekeer in interpretatie vond plaats, in plaats "van Christus' volgelingen en ook anderen" (zie 1979), had "dit geslacht" nu betrekking op ongelovigen:

1995 : "dit geslacht" = NIET christenen, WEL ongelovigen die hun wegen niet corrigeren:

“Laten wij eens nauwlettender aandacht schenken aan Jezus’ verklaring in Mattheüs 24:34, 35: „Voorwaar, ik zeg u dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan voordat al deze dingen geschieden. (...) In de uiteindelijke vervulling van Jezus’ profetie in deze tijd heeft „dit geslacht” derhalve kennelijk betrekking op de volken der aarde die het teken van Christus’ tegenwoordigheid zien maar in gebreke blijven hun wegen te corrigeren. In tegenstelling hiermee weigeren wij, als Jezus’ discipelen, ons door de levensstijl van „dit geslacht” te laten vormen”

De Wachttoren, 1 november 1995, blz. 19

 

5. Waarom zat "Gods Kanaal" ernaast?

Ondanks het feit dat deze leerstelling nu is losgelaten werd dit, zoals aangetoond, meer dan veertig jaar met grote stelligheid verkondigd, waarbij nadrukkelijk werd vermeld dat het een belofte van God zelf was. Zoals altijd beweerde het Wachttoren Genootschap namens God te spreken, en als Gods profeet op te treden, waarbij God zelf hen de woorden in de mond legt:

"Wie heeft God werkelijk als zijn profeet gebruikt? ... Jehovah's getuigen zijn er thans zeer dankbaar voor dat de duidelijke feiten aantonen dat het God heeft behaagd, hen te gebruiken ... zij hebben dit werk verricht omdat Jehovah zijn machtige hand had uitgestrekt, hun lippen had aangeroerd en zijn woorden in hun mond had gelegd."

De Wachttoren, 1 april 1959, blz. 204

Niet minder dan een belofte van de Schepper zelf, overgebracht door zijn enige communicatie kanaal op aarde, zijn profeet, het Wachttoren Genootschap, bleek een loze belofte. Hoeveel artikelen zijn er gepubliceerd in De Wachttoren die Jehovah's Getuigen met klem wezen op het levensbelang van de nu verlaten "profetie"? Hoeveel uren besteed aan het verkondigen van een belofte die nooit vervuld zou worden?

Had God werkelijk ooit beloofd dat het einde zou komen voordat het geslacht dat de gebeurtenissen van 1914 had meegemaakt voorbij zou gaan? Of had het Wachttoren Genootschap de rol van profeet en spreekbuis van God op eigen initiatief opgeëist, en was het hierin zonder enige vorm van Goddelijke leiding?

"God is geen mens, dat hij leugens zou vertellen, Noch een mensenzoon, dat hij spijt zou gevoelen. Heeft hijzelf het gezegd en zal hij het niet doen, En heeft hij gesproken en zal hij het niet volbrengen?" — Numeri 23:1, NWV

"En ingeval gij in uw hart zegt: "Hoe zullen wij weten welk woord Jehovah niet heeft gesproken?" - wanneer de profeet in de naam van Jehovah spreekt en het woord geschiedt niet of komt niet uit, dan is dat het woord dat Jehovah niet gesproken heeft. In overmoed heeft de profeet het gesproken. Gij moogt niet verschrikt voor hem worden." — Deuteronomium 18:21&22, NWV

Gerelateerd