Millioenen nu levenden zullen nimmer sterven!

De onvervulde profetie voor 1925

"Daarom kunnen we er van verzekerd zijn, dat in 1925 Abraham, Isaak en Jacob en de geloofsgetrouwe profeten van het ouden verbond, in het bijzonder degenen, wier namen door den Apostel in Hebreërs 11 genoemd worden, als volmaakte mensen zullen terugkomen."

Millioenen nu Levende Menschen Zullen Nimmer sterven, blz. 74

Samenvatting

"Millioenen nu levende mensen zullen nimmer sterven" — onder deze naam voerde de Wachttoren-organisatie begin jaren '20 van de vorige eeuw een grootse campagne waarmee men begon te verkondigen dat het eind van de wereld in 1925 zou komen. Tegenwoordig wordt de werkelijke inhoud van deze boodschap witgewassen in Wachttorenpublicaties.

 

1. Misplaatste verwachtigen

"Millioenen nu levende mensen zullen nimmer sterven" was de titel van de brochure waarin de boodschap, zoals J.F. Rutherford die in vele toespraken verkondigd had, werd beschreven. In het boek "Jehovah's Getuigen - Verkondigers van Gods Koninkrijk", blz 78 wordt bij deze brochure melding gemaakt van de "misplaatste verwachtingen" met betrekking tot de terugkomst uit de doden van Abraham Isaak en Jacob in het jaar 1925.

Op pagina 425 dit het zelfde boek wordt vermeld:

“"deze lezing [vestigde] de aandacht op de bijbelse hoop dat gehoorzame mensen voor eeuwig op een paradijsaarde zullen leven"

Op bladzijde 163 van het Verkondigersboek blijkt vervolgens, dat dit vanaf 1918 tot 1925 ook de inhoud was van het goede nieuws dat Jehovah's Getuigen verkondigden:

"Toen de tijden der heidenen waren geëindigd, meenden zij dat de tijd van de wederherstelling zeer nabij was; van 1918 tot 1925 maakten zij dan ook bekend: „Miljoenen nu levenden zullen nimmer sterven.” Ja, zij begrepen dat de mensen die destijds leefden — de mensheid in het algemeen — in de gelegenheid waren om tot de tijd van de wederherstelling in leven te blijven en dat zij dan in Jehovah’s vereisten voor leven zouden worden onderwezen"

 

2. Stellig over 1925

De boodschap dat in 1925 de getrouwe mannen uit het oude testament zouden terugkeren, de oude wereld zou eindigen en Gods koninkrijk dan op aarde zou komen gold als absolute zekerheid:

“Daarom kunnen we er van verzekerd zijn, dat in 1925 Abraham, Isaak en Jacob en de geloofsgetrouwe profeten van het ouden verbond, in het bijzonder degenen, wier namen door den Apostel in Hebreërs 11 genoemd worden, als volmaakte mensen zullen terugkomen.”

Millioenen nu Levende Menschen Zullen Nimmer sterven, blz. 74

“Daar nu de wederherstelling van het menschelijk geslacht tot leven het voornaamste is van alles wat wederhersteld zal worden, en uit andere teksten bepaaldelijk blijkt, dat Abraham, Isaac en Jacob en andere getrouwen van het ouden Verbond, die het eerst deze gunst ontvangen zullen, weder zullen opstaan, mogen wij verwachten, dat wij in 1925 getuigen zullen zijn van de terugkomst van deze getrouwe mannen van Israël, weder opgewekt en wederhersteld als zij dan zullen worden tot volmaakte menschen en tot de zichtbare, wettelijke vertegenwoordigers van de nieuwe orde van zaken.”

Millioenen nu Levende Menschen Zullen Nimmer sterven, blz. 73

“Steundende op het reeds eerder ontwikkelde argument dat de oude orde van zaken, de oude wereld, bezig is ten einde te loopen en te verdwijnen, dat de nieuwe orde staat aan te breken en dat in 1925 de opstanding van de getrouwe overwinnaars van het oude verbond zal plaats vinden en de wederherstelling zal beginnen, ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat, waar millioenen nu op aarde levende menschen in 1925 nog leven zullen, krachtens de in Gods woord gegeven beloften, millioenen nu op aarde levende menschen nimmer zullen sterven - ook zij, die het booze gedaan hebben, maar tot de rechtvaardigheid en het goede terugkeeren, maar niet zij, die de goddelijke wet weigeren te gehoorzamen.”

Millioenen nu Levende Menschen Zullen Nimmer sterven, blz. 80

 

Millioenen nu levende menschen zullen nimmer sterven - De Telegraaf
Aankondiging in De Telegraaf van de lezing "Millioenen nu levende menschen zullen nimmer sterven" door J.F. Rutherford in de Diamantbeurs te Amsterdam.

 

3. Jehovah verantwoordelijk

Klaarblijkelijk er op vertrouwend dat mensen kort van geheugen zijn, wist de Wachttoren nog in 1956 te melden dat het Jehovah zèlf was die de boodschap had laten prediken!:

“Een toenemende belangstelling voor hen [de grote menigte] opwekkend, heeft Jehovah vanaf 1918 af in het openbaar de opzienbarende boodschap laten prediken 'Millioenen nu levende menschen zullen nimmer sterven'”

De Wachttoren, 1 februari 1956, blz. 63

De schuld van de valse voorspelling werd dus geheel aan Jehovah toegeschreven...

 

4. IJverig delen van een "misvatting"

Op blz. 632 van het Verkondigersboek staat de wellicht meest openlijke erkenning van het feit dat de "miljoenen"-boodschap" op een totale misvatting beruste:

“In de lezing „Miljoenen nu levende mensen zullen nimmer sterven”, die op 21 maart 1920 door J. F. Rutherford in het Hippodrome-theater in de stad New York werd gehouden, werd de aandacht gevestigd op het jaar 1925. Op basis waarvan dacht men dat dat jaar belangrijk was? In een brochure die datzelfde jaar 1920 verscheen, werd uiteengezet dat indien er 70 volledige jubeljaarcyclussen werden gerekend vanaf wat men toen als het jaartal zag dat Israël het Beloofde Land binnenging (in plaats van te beginnen na het laatste typologische jubeljaar voor de Babylonische ballingschap en dan te rekenen tot het begin van het jubeljaar aan het eind van de vijftigste cyclus), dit zou kunnen wijzen op het jaar 1925. Op grond van wat daar was gezegd, hoopten velen dat de overgeblevenen van de kleine kudde hun hemelse beloning misschien in 1925 zouden ontvangen. Dit jaar werd tevens in verband gebracht met verwachtingen dat getrouwe voorchristelijke dienstknechten van God een opstanding zouden krijgen om op aarde als vorstelijke vertegenwoordigers van het hemelse koninkrijk te dienen. Als dat werkelijk gebeurde, zou het betekenen dat de mensheid een tijdperk was binnengegaan waarin de dood niet langer heer en meester was, en dat miljoenen dan levende mensen de hoop konden hebben nooit te sterven en van de aarde te verdwijnen. Wat een gelukkig vooruitzicht! Hoewel het op een misvatting berustte, deelden zij het ijverig met anderen.”

Wat echter niet duidelijk wordt, is dat het niet slechts "verwachtingen" van "sommigen" waren, maar dat het als een absolute zekerheid door het Genootschap werd verkondigd.

In plaats van te erkennen dat het hier een dwaling en een valse profetie betrof, wordt het als een "gelukkig vooruitzicht" gezien, wat bovendien ijverig met anderen gedeeld werd! Van 1918 tot en met 1925 verkondigde men dus een vals evangelie! (vergelijk Galaten 1:6-9)

 

Conclusie

In plaats van toe te geven dat het een valse profetie betrof, uitgesproken als "Gods kanaal", gaat het Wachttorengenootschap voort de "millioenen" campagne als een teken van geloofsijver.

Na het volkomen falen van alle verwachtigen omtrent "1914", waarin het langverwachte eind van de wereld ook niet kwam, had het Wachttoren Genootschap met "1925" een nieuwe valse profetie aan de lijst toegevoegd. Blijkt uit haar reputatie dat deze organisatie door God geleid zou zijn?

“Inderdaad zijn er in het verleden personen geweest die een "einde van de wereld" voorspelden, terwijl zij zelfs een nauwkeurige datum bekendmaakten. Sommigen hebben groepen van mensen om zich heen verzameld en zijn de bergen in gevlucht of hebben zich in hun huizen teruggetrokken om daar het einde af te wachten. Er gebeurde echter niets. Het "einde" kwam niet. Zij maakten zich schuldig aan vals profeteren... Waar het zulke mensen aan ontbrak, waren Gods waarheden en het bewijs dat zij door God geleid en gebruikt werden.“

Ontwaakt!, 8 april 1969, blz. 23-24
comments powered by Disqus

Gerelateerd