Beth Sarim - Monument van valse profetie

Samenvatting

Jarenlang voorspelde het Wachttoren Genootschap dat de getrouwe mannen die in Hebreeën 11 genoemd werden zouden terugkeren op aarde als bestuurders van Gods koninkrijk. Deze overtuiging was zo groot, dat men als "zichtbaar teken van geloof" een huis liet bouwen waarin deze "vorsten" konden verblijven na hun opstanding. Tot aan de terugkeer van Abraham, Izaak, Jakob, David en alle anderen zou Joseph Rutherford er in verblijven. Toen Rutherford overleed werd het huis echter verkocht. "Het had zijn doel gediend". De voorspelde terugkeer van de getrouwe mannen vond nooit plaats, en het geloof bleek niet op de bijbel gebaseerd...

 

1. Terugkeer van de "Vorsten" voorspeld voor 1925

Vanaf 1918 begon het Wachttoren Genootschap voorspellingen te doen dat in 1925 het duizend-jarig rijk zou aanvangen. De aartsvaders en profeten uit het oude testament dan zouden terugkeren op aarde en vanuit Jeruzalem de nieuwe aarde gaan besturen. Jarenlang was dit een belangrijk geloofspunt en de voornaamste boodschap van de Wachttoren-organisatie. Ook de volledige "milloenen nu levende mensen zullen nimmer sterven"-campagne draaide om deze verkondiging, en er werden regelmatig zeer stellige uitspraken gedaan met betrekking tot de verwachtingen voor 1925:

"Daarom kunnen we er van verzekerd zijn, dat in 1925 Abraham, Isaak en Jacob en de geloofsgetrouwe profeten van het ouden verbond, in het bijzonder degenen, wier namen door den Apostel in Hebreërs 11 genoemd worden, als volmaakte mensen zullen terugkomen."

Millioenen nu Levende Menschen Zullen Nimmer sterven, J.F. Rutherford, 1920, blz. 74

Er gebeurde niets in 1925, het duizendjarig rijk brak niet aan, en ook de vorsten waren nog niet teruggekeerd. Niettegenstaande de teleurstelling over het niet uitkomen van de voorspellingen bleef de overtuiging dat deze "getrouwe mannen" binnenkort zouden terugkeren gehandhaafd.

2. Beth-Sarim, "Huis der Vorsten"

Beth Sarim - Huis der Vorsten
Beth-Sarim - "Huis der Vorsten"
- San Diego, Californië.

In de Wachttorenpublicatie "Jehovah's Getuigen - Verkondigers van Gods Koninkrijk" wordt op bladzijde 76 melding gemaakt van een huis dat het Genootschap had laten bouwen in Californië, en dat Beth-Sarim, "Huis der Vorsten", was genoemd. Het huis werd gebruikt door Joseph Rutherford, die op doktersadvies zoveel mogelijk in het milde Californische klimaat moest verblijven, aldus het Verkondigersboek. Wat echter verhuld wordt in deze toelichting, is de rol die dit huis speelde in de overtuiging dat de "Vorsten" weldra zouden terugkeren. Het boek Redding, geschreven door Rutherford, geeft echter opheldering:

"In San Diego, California ligt een klein stuk land, waarop in het jaar 1929 een huis gebouwd werd, Beth-Sarim genoemd en onder die naam bekend. De Hebreewsche woorden "Beth Sarim"beteekenen "Huis der Vorsten". Het doel, waartoe dit eigendom verworven en het huis gebouwd werd, was: eenig tastbaar bewijs te hebben dat er heden menschen op aarde zijn, die ten volle gelooven in God en Christus Jezus en in zijn Koninkrijk, die gelooven dat de getrouwe mannen uit het verleden weldra door den Heere opgewekt worden en op aarde zullen terugkeeren, om de leiding over de zichtbare aangelegenheden der aarde op zich te nemen. De eigendomsrechten van Beth-Sarim worden beheerd door het Wachttoren Bijbel & Tractaat Genootschap; het huis staat in den tegenwoordigen tijd den president van het Genootschap en zijn medewerkers ter beschikking, om later voor altijd ter vervoeging te staan van de reeds genoemde vorsten der aarde ... ...Hoewel de ongeloovigen er den spot mede drijven en er verachtelijk over spreken, staat het daar heden als een getuigenis voor Jehovah's Naam. Wanneer de vorsten terugkeeren en eenigen hunner dit eigendom betrekken, zullen daardoor het geloof en de hoop, die de drijfveer tot het bouwen van Beth-Sarim geweest zijn, bevestigd worden."

Redding, J.F. Rutherford, 1939, p.326-327

Het Wachttoren Genootschap was zo overtuigd van deze opvatting, dat men hieraan een tastbaar bewijs aan wilde verbinden. Weliswaar stond het huis nu nog ter beschikking van de president van het Genootschap en zijn medewerkers, maar later zou het aan de vorsten worden overgedragen.

3. "Tastbaar bewijs van geloof"

In hetzelfde stuk over Beth-Sarim wordt melding gemaakt van de eigendomsakte die onverkort in "The Golden Age" van 19 maart 1930 werd gepubliceerd. Hier staat op grond van welke overtuiging Beth-Sarim was gebouwd. Zo lezen we:

"zowel de cedent als de rechtverkrijgende, genoemde Joseph F. RUTHERFORD zijn geheel overtuigd vanuit de verklaring van de Bijbel, welke het Woord van Jehovah God is, en vanuit aanvullend bewijs dat Gods koninkrijk nu onderweg is gevestigd te worden en dat het gunstig gevolg zal hebben voor de volken der aarde; dat de regeringsmacht en autoriteit onzichtbaar zal zijn voor mensen, maar dat koninkrijk van God zal zichtbare vertegenwoordigers hebben op aarde die de leiding zullen hebben over de zaken der volkeren onder het toezicht van de onzichtbare heerser Christus; dat onder degenen die aldus getrouwe vertegenwoordigers en zichtbare bestuurders zijn van de wereld zullen zijn David, die eens koning was over Israël; en Gideon, en Barak, en Simsom, en Jefta, en Josef, voorheen heerser van Egypte, en Samuel de profeet en andere getrouwe mannen die met instemming werden genoemd in de Bijbel, in Hebreeën, het elfde hoofdstuk. De voorwaarde hierin is dat het genoemde WACHTTOREN BIJBEL EN TRACTAAT GENOOTSCHAP genoemd eigendomsrecht altijddurend in beheer zal houden voor het gebruik door één of ieder van bovengenoemde mannen als vertegenwoordigers van Gods koninkrijk op aarde en dat deze mannen het bezit en gebruik van genoemd eigendom zoals hierboven beschreven zullen hebben zoals ze geschikt mogen achten in het beste belang van het werk waarin ze betrokken zijn."

The Golden Age, 19 maart 1930, blz. 406 (vertaling)

Tot aan het verschijnen van de "getrouwe mannen" zou Joseph Rutherford zeggenschap over het gebruik van het huis hebben:

Voorts wordt bepaald dat indien genoemde JOSEPH F. RUTHERFORD ... zal bepalen dat ieder ander persoon of personen verbonden met het genoemde WACHT TOREN BIJBEL EN TRACTAAT GENOOTSCHAP het recht zullen hebben te verblijven in genoemd huis tot aan het verschijnen van David of enkele van de andere mannen genoemd in het elfde hoofdstuk van Hebreeën ... ook zulke persoon of personen het recht en en privilege van verblijven in genoemd huis zullen hebben totdat dit in bezit genomen wordt door David of enkele van de andere mannen hierin genoemd.

The Golden Age, 19 maart 1930, blz. 406-407 (vertaling)

Dat niet zomaar iedereen zich kon voordoen als Abraham, Isaak, Jacob of David blijkt wel uit het feit dat ze zich eerst tot vertegenwoordigers van het Wachttoren Genootschap dienden te wenden om zich te identificeren:

""Iedereen die verschijnt om bezit te nemen van genoemde bezittingen zal zich eerst moeten bewijzen en zichzelf identificeren bij de aangewezen gezagsdragers van genoemde Genootschap als zijnde de persoon of personen beschreven in Hebreeën hoofdstuk elf en in deze akte.""

The Golden Age, 19 maart 1930, blz. 407 (vertaling)

4. "Tastbaar bewijs van geloof" verkocht

Raymond Franz, schrijver van het boek "gewetensconflict" verbleef in de jaren '40 enkele dagen in Beth-Sarim. Hij merkte hierover op:

"San Diego was een mooie stad en het huis was een prachtige woning op stand, maar ik kon niet goed inzien waarom de personen uit de bijbel geïnteresseerd zouden zijn om nu juist daar te gaan wonen. Voor mijn gevoel klopte er iets niet."

Gewetensconflict, Raymond Franz, blz. 24)

Dat er inderdaad iets niet klopte bleek later,  want niet lang na de dood van J.F. Rutherford, die er de winters doorbracht, werd het huis verkocht. The Watchtower van 15 december 1947 legt uit waarom:

"Het had zijn doel volledig gediend, en vormde nu slechts een monument dat behoorlijk duur was in onderhoud (...)"

Het had zijn doel gediend, Rechter Rutherford was er niet meer, en de woorden die vast gelegd waren in de akte bleken ook niet meer waarde te hebben dan het papier waar het op geschreven was.

5. "Tastbaar bewijs van geloof" blijkt monument van valse profetie

Goedgelovigen hadden er hun geld voor gegeven ("Beth-Sarim was gebouwd met geldmiddelen die rechtstreeks voor dat doel waren geschonken" JV, blz. 76), anderen hadden hun hoop er op gevestigd spoedig uit de ellende van de wereld verlost te worden, dit alles onder aansporing van het Wachttoren Genootschap. Het mocht echter niet zo zijn, alle voorspellingen die het Genootschap had gedaan aangaande 1925 en over de zekere terugkeer van de oud-testamentische "vorsten" bleken valse voorspellingen te zijn.

Met de verkoop van het "tastbare bewijs", de "getuigenis voor Jehovah's Naam", ging ook de overtuiging en het geloof die uit de bouw sprak. Het bleek toch niet zozeer op het Woord van God gegrond te zijn, zoals de akte vermeldde, maar meer op Rutherfords eigen fantasie.

Was dit een teken van Gods leiding van de Wachttoren-organisatie?

Gerelateerd