“Geestelijk voedsel te rechter tijd”

“Al meer dan een eeuw worden verrukkelijke, juiste woorden van waarheid, die elk aspect van het leven behandelen, in de publikaties van het Wachttorengenootschap naar voren gebracht”

De Wachttoren, 15 december 1990, blz. 26

— Een overzicht van meer dan een eeuw verrukkelijke, juiste woorden van waarheid —


 

1881

“Nieuw licht dooft nooit ouder licht uit, maar voegt er aan toe ... Zo is het met het licht der waarheid; de ware toename is door toevoeging, niet door het één door het andere te vervangen.”.

The Watch Tower Reprints, mei 1881, blz. 188

 

1908

“Met het oog op dit sterke bijbelse bewijs met betrekking tot de Tijden der Heidenen beschouwen we het een vaststaande waarheid dat het definitieve einde van de koninkrijken dezer wereld, en de volledige vestiging van het Koninkrijk van God verwezenlijkt zal zijn tegen het eind van 1914 A.D”.

The Time is at Hand, C.T. Russell, blz.99 (vert.)

“wees dan niet verrast wanneer we in de volgende hoofdstukken bewijs zullen leveren dat de vestiging van het Koninkrijk van God reeds begonnen is, dat in de profetie duidelijk gemaakt is dat het moest beginnen in 1878 A.D., en dat de "slag van de grote dag van God Almachtig" (Openb. 16:14), welke in 1914 A.D. zal eindigen met een totale omverwerping van de huidige aardse regeringen, reeds begonnen is”.

The Time is at Hand, C.T. Russell, blz. 101 (vert.)

“Het volgende hoofdstuk zal bijbels bewijs geven dat 1874 A.D de exacte datum van het begin van de "Tijden van Herstel," en dus van de terugkeer van onze Heere. Sinds dat tijdstip is hij bezig geweest zijn belofte na te komen aan diegenen met de juiste houding van waakzaamheid -...

The Time is at Hand, C.T. Russell, blz. 170 (vert.)

“De Jubileum cycli bewijzen dat onze Heer Jezus aanwezig moest zijn en het herstelwerk beginnen in de herfst van 1874 A.D

The Time is at Hand, C.T. Russell, blz. 242 (vert.)

“En omdat, zoals we net hebben getoond, de grote dag van Jehovah in 1874 begon, veertig jaar zal duren, en zal eindigen met het verlopen van de Tijden der Heidenen in de complete omverwerping van wereldse en Satanische overheersing op aarde, en de volledige vestiging van Immanuel - Christus Jezus en zijn heiligen - met alle kracht en heerschappij, is het belangrijk voor ons hier aan te tonen dat Elia gekomen is.

The Time is at Hand, C.T. Russell, blz. 250 (vert.)

 

1910

“Verder zien we niet alleen dat mensen het goddelijk plan niet kunnen zien door de bijbel zelf te bestuderen, maar we zien ook, dat als iemand de SCHRIFTSTUDIËN terzijde legt, zelfs nadat hij ze heeft gebruikt, nadat hij ermee vertrouwd geraakt is, nadat hij ze tien jaren lang gelezen heeft — als hij ze terzijde legt en ze negeert en alleen naar de Bijbel gaat, ookal heeft hij zijn Bijbel tien jaar lang begrepen, dan toont onze ervaring dat hij binnen twee jaren het duister ingaat”

The Watch Tower, 15 september 1910, blz. 298, Watchtower Reprints, blz. 4685 (vert.)

 

1917

“De speciale boodschapper voor het laatste Tijdperk van de Kerk was Charles T. Russell, geboren 16 februari 1852. Hij gaf vertrouwelijk zijn overtuiging toe dat hij was uitgekozen voor dit grote werk van vóór zijn geboorte”

The Finished Mystery, blz. 53 (vert.)

“Nahum was de volgende van de heilige profeten; ... Hij beschrijft een spoortrein [niet een auto, zoals sommigen denken], en indien we de moeite nemen ons in de Profeet te verplaatsen kunnen we precies zien wat hij zag in zijn visioen en wat hij zo interessant beschreef. Eerst staat de Profeet te kijken naar de locomotief die op hem af komt ... Vervolgens neemt de Profeet plaats in de trein en kijkt uit het raam ... Vervolgens ziet de Profeet de conducteur komen voor zijn kaartje...”

The Finished Mystery, blz. 93 (vert.)

“8:3. En een andere engel. - Niet de “stem van de Heer,” genoemd in het voorgaande hoofdstuk, maar het collectieve lichaam - het Wacht Toren Bijbel en Tractaat Genootschap, wat Pastoor Russel vormde om zijn werk te voltooien. Dit vers toont aan dat, hoewel Pastoor Russell aan de andere kant van het graf is gegaan, hij nog steeds elk aspect van het Oogstwerk leidt”

The Finished Mystery, blz. 144 (vert.)

“12:7. En er was oorlog in de hemel. — Tussen de twee kerkelijke machten, Heidens Rome en Pauselijk Rome.
Michaël — “Wie als God,” de Paus. — B275; C62
En zijn engelen. — De Bisschoppen
[Vochten tegen] VOERDEN OORLOG MET de draak. — Trachtten de tijdelijke macht weg te nemen van de burgelijke bestuurders. - Openb. 2:12
En de draak. — Keizerlijk Rome..
Vocht en zijn engelen. — Deed alles mogelijk om de groeiende macht van het pausdom te beperken, maar alles tevergeefs”. - Openb. 2:12”

The Finished Mystery, blz. 188-189 (vert.)

“ ...de mensen die de kracht van het Christendom zijn zullen afgesneden worden in een kort maar vreselijk gebeurtenisvolle periode beginnend in 1918 A.D. Een derde deel wordt “verbrand met vuur in de nevel van de stad”. ...Na 1918 zullen de mensen die het kerkdom ondersteunen ophouden haar aanhangers te zijn, vernietigd worden als volgelingen”

The Finished Mystery, blz. 398-399 (vert.)

“14:9. En [de] EEN ANDERE, een derde engel volgde hen. - Deel III van Scripture Studies volgde I en II ...”

The Finished Mystery, blz. 222 (vert.)

“De Heer neemt een aandeel in en verantwoordelijkheid voor de volledige serie van STUDIES IN THE SCRIPTURES, waarvan het laatse deel in het bijzonder de wijnpers voorstelt (Openb. 14:18-20) ...”

The Finished Mystery, blz. 295 (vert.)

“Ook in het jaar 1918, wanneer God de kerken massaal vernietigt en de kerkleden bij miljoenen, zal het zijn dat een ieder die ontkomt tot de werken van Pastoor Russell zal komen om de betekenis van te leren van de ondergang van het "Christendom"”

The Finished Mystery, blz. 485 (vert.)

 

1920

“Daarom kunnen we er van verzekerd zijn, dat in 1925 Abraham, Isaak en Jacob en de geloofsgetrouwe profeten van het ouden verbond, in het bijzonder degenen, wier namen door den Apostel in Hebreërs 11 genoemd worden, als volmaakte mensen zullen terugkomen”

Millioenen nu Levende Menschen Zullen Nimmer sterven, J.F. Rutherford, blz. 74

“Steundende op het reeds eerder ontwikkelde argument dat de oude orde van zaken, de oude wereld, bezig is ten einde te loopen en te verdwijnen, dat de nieuwe orde staat aan te breken en dat in 1925 de opstanding van de getrouwe overwinnaars van het oude verbond zal plaats vinden en de wederherstelling zal beginnen, ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat, waar millioenen nu op aarde levende menschen in 1925 nog leven zullen, krachtens de in Gods woord gegeven beloften, millioenen nu op aarde levende menschen nimmer zullen sterven - ook zij, die het booze gedaan hebben, maar tot de rechtvaardigheid en het goede terugkeeren, maar niet zij, die de goddelijke wet weigeren te gehoorzamen.”

Millioenen nu Levende Menschen Zullen Nimmer sterven, J.F. Rutherford, blz. 84

 

1924

“Wij zullen daarom kort na 1925 het ontwaken verwachten van Abel, Enoch, Noach, Abraham, Isaäk, Jakob, Melchizedek, Job, Mozes, Samuel, David, Isaï, Jeremia, Ezechiël, Daniel, Johannes de Doper, en anderen vermeld in het elfde hoofdstuk van Hebreeën”

The Way to Paradise, blz. 224 (vert.)

“U zal verzekerd zijn van de diensten van de beste decorateurs die er te vinden zijn. Sommige daarvan zullen begrafenisondernemers zijn; want sinds er geen mensen meer sterven, zullen zij moeten uitkijken naar een nieuwe bezigheid. Hun ervaring als begrafenisondernemer bestemt hun voor om decorateurs te worden met zeer weinig moeite”

The Way to Paradise, blz. 228 (vert.)

“Al de voorbereidingen voor uw vader en moeder zijn gemaakt. Het huis is klaar; een speciale kamer is voor hen klaargemaakt, passend met alles wat u zich kan indenken dat het heerlijk en aangenaam maakt. Dan zal u telefoneren naar de prinsen van Jeruzalem om uw zaak voor te leggen, en de vraag stellen of uw ouders mogen opgewekt worden. Vreugdevol wacht u. Op een morgen hoort u spreken in de kamer die u hebt klaargemaakt. Vorige avond was daar niemand. U weet dat er geen dieven of inbrekers zijn; heel dit gebeuren bestaat niet meer. U moet niet bevreesd zijn dus luistert u aan de deur. U hoort de u bekende stem van vader zeggende: “Moeder, waar zijn wij? Dromen wij? Ik verwachtte uw begrafenis vorige zomer; en ik was ziek en ze riepen de dokter, en dat is het laatste dat ik mij herinner”.
Moeder zegt: “Ik begrijp het ook niet liefste. Het laatste dat ik mij kan herinneren is dat ik ziek was en de dokters rond mijn bed stonden, en dat jij mijn hand vasthield. Wat is er gebeurd? Wij zijn niet ziek en deze kamer is heel anders dan enige kamer die ik ooit gezien heb. Het is zo mooi en alles is zo vredig. Heb jij ooit de vogels zo mooi horen fluiten! En hoe kom je aan die klederen. Je ziet eruit of je naar een trouwfeest gaat”

The Way to Paradise, blz. 228-29 (vert.)

 

1927

“Twaalf honderd en zestig jaren vanaf A.D. 539 brengen ons tot 1799 en dit is dus een verder bewijs, dat 1799 uitdrukkelijk het begin van den "tijd van het einde" aangeeft”

Schepping, J.F. Rutherford, blz. 297

“Er zijn hier twee belangrijke data, die niet verwisseld, maar duidelijk uit elkander gehouden dienen te worden, namelijk het begin van den "tijd van het einde" en het begin van de tegenwoordigheid des Heeren. De "tijd van het einde" omvat een periode van A.D. 1799, zoals boven aangegeven, tot den tijd van de algeheele omverwerping van Satan's rijk en de oprichting van het Messiaansche Koninkrijk. De tijd van de tegenwoordigheid des Heeren dateert zooals boven aangetoond wordt, vanaf 1874”

Schepping, J.F. Rutherford, blz. 301

 

1928

“Het sterrenbeeld der Plejaden is klein in vergelijking met andere sterrenbeelden, die door middel van wetenschappelijke instrumenten door de verwonderde ogen des menschen ontdekt worden. Doch de enorme afmetingen der andere sterren of planeten verdwijnen, als men denkt aan de groote beteekenis van de Plejaden als de plaats van den eeuwige troon van God”

Verzoening, J.F. Rutherford, blz. 15

 

1929

“Tot Job zeide hij: "Zendt gij de bliksemen uit, opdat zij heengaan? en zeggen zij tot u: hier zijn wij?" Aldus maakt God in beknopte maar nauwkeurige woorden bekend, dat het radio een openbaring van zijn macht en niet van 's mensen macht is, en dat HIJ de boodschap der waarheid door de draadgolf van het radio uitzendt ... Ongetwijfeld zal de groote God, als zijn bestemde tijd daartoe gekomen is, zijn getrouwe knechten Abraham, David en anderen in de stad Jeruzalem laten staan en door middel van het radio alle volken der aarde toespreken, opdat zij mogen hooren en weten, dat er buiten Jehova geen andere God bestaat.”

Leven, J.F. Rutherford, blz. 304-305

 

1932

“De draadlooze telegrafie en de luchtschepen werden in den laatsten tijd uitgevonden en toch blijkt, dat God door zijn heilige profeten eeuwen tevoren deze uitvindingen heeft voorspeld. (Job 38:35; Jesaja 60:8) De spoortreinen zijn minder dan honderd jaar in gebruik, doch de profeet Gods heeft er eeuwen geleden een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van gegeven en van hun werking en daarbij verteld, dat ze gebruikt zouden worden in den tijd van het einde ... Hij voorspelde eveneens dat er in dien tijd een groote verkeersdrukte zou zijn vanwege de verschillende transportmiddelen z. a. auto's trams enz.”

De Harp Gods, J.F. Rutherford, blz. 14&15

“Het kruis van Christus is de grootste grondwaarheid der goddelijke regeling, waarop de hoop van alle menschen gevestigd is”

De Harp Gods, J.F. Rutherford, blz. 140

“Gods profeet noemt dezen tijd, "den dag van de toebereidselen Gods". In Nahum 2 : 1-6 beschrijft de profeet een visioen van een zeer snel rijdende spoortrein, als bewijs van den dag der toebereidselen voor de oprichting van Christus' koninkrijk”

De Harp Gods, J.F. Rutherford, blz. 236

“Deze zichtbare feiten zijn niet te loochenen en voldoende om ieder redelijk mensch te overtuigen, dat men sedert 1799 in den "tijd van het einde" bevindt”

De Harp Gods, J.F. Rutherford, blz. 236-37

“Als bijkomstig bewijs van de tweede tegenwoordigheid des Heeren sinds 1874, volgt hier een merkwaardige vervulling van deze verklaring des Heeren. In antwoord op de vraag naar zijn tweede tegenwoordigheid zeide hij: "Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn Heer over Zijne dienstboden gesteld heeft, om hunlieden voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, welke zijn Heer komende, zal vinden alzoo doende. Voorwaar ik zeg u, dat Hij Hem zal zetten over alle zijne goederen". - Mattheüs 24:45-47 [beschrijving van het werk van C.T. Russell] Ongetwijfeld heeft Pastor Russell den dienst, door den Heer aangewezen en waarover Hij gesproken had, vervuld, zoodoende de trouwe dienaar geworden zijnde, die zorgde de huishouding des geloofs van voedsel ter rechter tijd te voorzien”

De Harp Gods, J.F. Rutherford, blz. 240-242

“Indien u 15 minuten uittrekt voor het lezen van elk van de boeken van Rutherford zou u meer genoegen ontvangen dan u zou verkrijgen van het lezen van de bijbel gedurende een heel jaar”

Vindication, J.F. Rutherford, blz. 383 (vert.)

 

1933

“De Heere heeft zekere plichten en koninkrijksbelangen aan Zijn engelen opgedragen, waaronder ook begrepen is het overdragen van mededeelingen aan God's gezalfde volk op aarde tot hun hulp en vertroosting. Ook, al kunnen wij niet begrijpen op welke wijze de engelen deze mededeelingen overbrengen, weten wij toch, dat zij dit doen; en de Schrift zoowel als de feiten toonen aan, dat het geschiedt”

Voorbereiding, J.F. Rutherford, blz. 35

“Wederom sprak Zacharia met den engel des Heeren, hetgeen aantoont, dat het overblijfsel door de engelen des Heeren ingelicht wordt. Het overblijfsel verneemt geen hoorbare klanken, omdat zulks niet noodzakelijk is. Jehova zorgt er op Zijn wijze voor om gedachten tot de zinnen Zijner gezalfden over te dragen. Voor al degenen, die buiten Jehova's organisatie zijn, is deze een geheime organisatie”

Voorbereiding, J.F. Rutherford, blz. 61

 

1934

“Niemand van de tempelklasse zal zoo dwaas zijn te beweren, dat een broeder (of broeders) die zich vroeger onder hen bevond, en die gestorven en naar den hemel gegaan is, nu de heiligen op aarde onderricht en hen leidt in betrekking tot hun werk. Zulk een gevolgtrekking doet denken aan de "zonde van Samaria"”

De Wachttoren, juli 1934, blz. 99 [zie 1917, 1988]

“In 1929 liet de Heer zijn volk duidelijk zien, wie “de overheden” vormen, en sedertdien zijn zij in staat geweest om duidelijk te erkennen dat de getrouwen Jehova en Christus Jezus, die “de overheden” zijn, moeten gehoorzamen en geen compromis met de goddelooze organisatie die de wereld regeert, welke macht niet van God verordineerd is, moeten sluiten”

De Wachttoren, december 1934, blz. 187

 

1935

“Jehova openbaarde zijn volk de beteekenis van "de overheden" door middel van De Wachttoren in 1929, en daarna zijn de getrouwen niet gezwicht voor de bedreigingen van den vijand. Zij weten, dat Jehova en Christus Jezus de "overheden" zijn...”

De Wachttoren, januari 1935, blz. 4

“&In den tegenwoordigen tijd identificeren alleen Jehova's getuigen de "hoogere machten" op de juiste wijze. Zij weten en verklaren openlijk dat de "hoogere machten" gevormd worden door Jehova God en Christus Jezus. Zij wijzen op de oppermacht van Jehova en bewijzen hun bewering, zoowel door de historische feiten als door het geïnspireerde woord Gods. Een ieder die van oordeel is, dat een mensch of een groepje menschen of eenige organisatie op aarde eenig deel vormt van de "hoogere machten", welke door den apostel in Romeinen 13:1 genoemd worden, toont, dat hij God's woord niet begrijpt en waardeert#8221;

De Wachttoren, februari 1935 op blz. 21

 

1936

“Jehova heeft binnen de grenzen van zijn organisatie de noodige schikkingen getroffen om zijn volk te onderwijzen, en wij allen erkennen, dat De Wachttoren gedurende verscheidene jaren het middel is geweest om kennis aan God's volk over te brengen. Dat wil niet zeggen dat degenen die het manuscript voor De Wachttoren bereiden, geïnspireerd worden, maar het beteekent veel meer, dat de Heer er door zijn engelen voor zorgt, dat de noodige kennis te bestemder tijd aan zijn volk wordt overgebracht ... De engelen des Heeren, die hem begeleiden bij zijn komst ten oordeel, dienen onder zijn bevelen, en het bewijs, dat tot dusverre in de Wachttoren-publicaties voorgelegd is, toont met stellige zekerheid aan, dat de Heer aldus met zijn getrouwen op aarde handelt”

Rijkdom, J.F. Rutherford, blz. 306-307

“‘Ieder mens moet zich aan de hooge overheden onderwerpen.' (Rom. 13:1) De Duivel heeft er voor gezorgd, dat godsdienstige dwepers dezen tekst hebben aangegrepen om de menschen te doen gelooven, dat de "hooge overheden" die menschen zijn, die de officieele posities in de regeering dezer wereld bekleden”

De Wachttoren, juni 1936, blz. 100

“De Heer heeft zijn volk in het bijzonder gedurende de laatste jaren bewezen, dat Hij zijn volk met de waarheid voedt door middel van de Wachttoren-publicaties. Geen menschelijke vindingrijkheid of bekwaamheid zou in staat zijn de beteekenis van de profetieën, die God's volk in de paar laatste jaren ontvangen heeft, uiteen te zetten”

De Wachttoren, juni 1936, blz. 107

“Het Woord Gods is de gids voor zijn volk. (Psalm 199: 105) Geen mensch is de leeraar van de gezalfden des Heeren en zij hebben geen mensch noodig om hen te leeren, omdat Christus Jezus in den tempel is (1 Joh. 2:27) ... De getrouwe gezalfden weten zeer goed of de gepubliceerde punten door het Woord Gods ondersteund worden of niet”

De Wachttoren, december 1936, blz. 233

 

1939

“Verder toont het bewijsmateriaal ten volle aan, dat deze getrouwe mannen [Abraham, Izaak, Jakob etc.] aan het begin van Armageddon op aarde teruggekeerd zullen zijn”.

Redding, J.F. Rutherford, blz. 326

“In San Diego, California ligt een klein stuk land, waarop in het jaar 1929 een huis gebouwd werd, Beth-Sarim genoemd en onder die naam bekend. De Hebreewsche woorden “Beth Sarim”beteekenen “Huis der Vorsten”. Het doel, waartoe dit eigendom verworven en het huis gebouwd werd, was: eenig tastbaar bewijs te hebben dat er heden menschen op aarde zijn, die ten volle gelooven in God en Christus Jezus en in zijn Koninkrijk, die gelooven dat de getrouwe mannen uit het verleden weldra door den Heere opgewekt worden en op aarde zullen terugkeeren, om de leiding over de zichtbare aangelegenheden der aarde op zich te nemen. De eigendomsrechten van Beth-Sarim worden beheerd door het Wachttoren Bijbel & Tractaat Genootschap; het huis staat in den tegenwoordigen tijd den president van het Genootschap en zijn medewerkers ter beschikking, om later voor altijd ter vervoeging te staan van de reeds genoemde vorsten der aarde ... ...Hoewel de ongeloovigen er den spot mede drijven en er verachtelijk over spreken, staat het daar heden als een getuigenis voor Jehovah's Naam. Wanneer de vorsten terugkeeren en eenigen hunner dit eigendom betrekken, zullen daardoor het geloof en de hoop, die de drijfveer tot het bouwen van Beth-Sarim geweest zijn, bevestigd worden”.

Redding, J.F. Rutherford, blz. 326-327

 

1940

“Een opmerkenswaardige gebeurtenis had in 1928 plaats: God openbaarde toen aan zijn volk de waarheid betreffende de “gestelde machten”, zijn getrouw volk aanwijzende, dat de “van God geordineerde machten”... geenszins slaan op de politieke elementen, die thans de wereld regeeren, doch dat Jehovah en Christus Jezus deze Gestelde Machten zijn. - Rom 13”.

De Wachttoren, november 1940, blz. 246

 

1941

“De getrouwe mannen uit het verleden zullen weldra als volkomen menschelijke schepselen opstaan en ‘tot vorsten [of zichtbare regeerders] zijn over de gansche aarde' (Psalm 45:17). Zij hebben hun beproeving ondergaan en hun getrouwheid bewezen, hun opwekking ten eeuwigen leven zal een rechtvaardiging voor Jehovah's naam beteekenen”.

Kinderen, J.F. Rutherford,blz. 324

“Wij kunnen ons huwelijk beter uitstellen tot de eeuwige vrede op aarde gekomen is. Thans moeten wij onzen last niet grooter maken, maar wij moeten vrij zijn en voor den dienst des Heeren toegerust zijn. Wanneer DE THEOCRATIE in volle werkzaamheid is, dan zal het geen last meer zijn, om een gezin te hebben”.

Kinderen, J.F. Rutherford, blz. 346

“Ook vertoont zich openlijk een losbandige zedelijkheid. Onder eenigen heerscht de gedachte, dat het voor Jehova's getuigen onnoodig is, zich aan de door den Staat voorgeschreven trouwverplichtingen te houden en zoo hebben zij als man en vrouw tezamen geleefd, zonder aan de wettelijke verplichtingen te hebben voldaan. Daarbij hebben zij beweerd, door het artikel over het huwelijk in de brochure "Huis en geluk", daartoe bevoegdheid te hebben verkregen. Als een getuige Jehova's aan trouwen denkt, moet hij dan niet aan de wettelijke verplichtingen voldoen, zoolang deze niet in tegenspraak zijn met God's wetten? Is het juist, dat iemand die verklaart tot het overblijfsel te behooren, twee, drie of vier maal na elkaar trouwt en zich na ieder huwelijk laat scheiden. Ook is opgemerkt, dat diegenen die aan den velddienst deelnemen, of andere plichten in de organisatie vervullen, dit doen terwijl zij aangeschoten zijn. . . .”.

De Wachttoren, juli 1941, blz. 141

 

1945

“In 1925 openbaarde de Heere in den tempel dat de "schapen", die zijn broeders het goede zouden bewijzen en van de "bokken" gescheiden aan de rechterzijde van den Koning verzameld zouden worden, een aardsche klasse vormen en dat zij heden ten dage van de "bokken" gescheiden worden (Matthéüs 25:31-46)”

De Wachttoren "Jefta Deel 5", 1945, blz. 5

“Derhalve behoort het trouwen thans niet tot de uitvoering van de goddelijke opdracht en volgens de Schrift is het dan ook niet aan te raden. Dit komt feitelijk op hetzelfde neer als dat verklaard zou worden, dat de "andere schapen" des Heeren, die na den strijd van Armageddon de "groote schare" zullen vormen, thans het best een schare "maagden" kan blijven, opdat zij, zonder door aardsche dingen afgeleid te worden, zich geheel aan het werk kunnen wijden, hetwelk thans aan den gang is en ten doel heeft overal op aarde den Naam Jehovas bekende te maken ...“

De Wachttoren "Jefta Deel 5", 1945, blz. 6

“God heeft nooit bepalingen uitgevaardigd die het gebruik van medicijnen, inspuitingen of bloedtransfusie verbiedt. Het is een uitvinding van menschen, die gelijk de Farizeën Jehova's barmhartigheid en liefde buiten beschouwing laten. Jehova te dienen met geheel ons verstand beteekent niet ons verstand uit te schakelen; vooral dan niet, als het om een menschenleven gaat, dat Jehova toegewijd en daarom heilig is”.

Vertroosting, september 1945, blz. 29

 

1946

“Vanaf 1928 af had Gods geest hen geopenbaard dat "de hoogere machten", waaraan iedere Christelijke ziel onderworpen dient te zijn, niet de regerende autoriteiten dezer wereld zijn, maar dat dit tot in eeuwigheid Jehova God en Christus Jezus, Zijn "Gebieder der volkeren" zijn (Rom 13:1; King James Vert.; De Wachttoren van 1 en 15 Juni 1929; Eng uitg.) In deze kennis stonden zij standvastig ten opzichte van de juiste aanbidding van Jehova ... Daarom heeft de Almachtige God Zijn gewijd "volk voor Zijnen Naam" tot op dezen dag bewaard. Hij heeft hun recht en hun organisatie om Hem verder te dienen, gehandhaafd.;”.

De Wachttoren, 1 april 1946, blz. 107

 

1947

“Evenmin als de mensch op aarde zich met vliegmachines, raketten of andere middelen boven het luchtomhulsel kan begeven, hetwelk zich rondom onzen aardbol bevindt en waarin hij ademt, evenmin kan hij zich ontdoen van de demonische "hemelen"”.

De Waarheid Zal U Vrijmaken, blz. 285

 

1948

“Hij is de Allerhoogste, en in overeenstemming hiermede hebben wij ons losgerukt van de religieuze overlevering betreffende "de hoge overheden". Wij beleiden thans dat Jehova God en zijn hoog verheven Zoon Christus Jezus de ware Hoge overheden zijn, die zijn geordineerd opdat alle Christelijke ziel zich aan hen zou onderwerpen. Wanneer men dit standpunt inneemt, geraakt men natuurlijk in botsing met de stelsels der politici die religieuze overleveringen gebruiken om het volk zo te verblinden dat het zich aan hen onderwerpt. - Romeinen 13:1, 2, Nw. Vertaling. Dit is de oorzaak waarom wij worden gesmaad en zij die ons smaden, zouden ons willen opslokken en verslinden door onheil tegen ons te stichten op gezag van nationale en staatswetten.”.

De Wachttoren, 1 april 1948, blz. 103

 

1951

“Tot aan 1928 hadden ook zij [Jehovah's Getuigen] vastgehouden aan de uitlegging die de geestelijken gaven aan Romeinen 13:1-7 met betrekking tot de "hogere machten". Doch dat jaar werd deze schriftuurplaats opnieuw aan een onderzoek onderworpen (...) De gevolgtrekkingen waartoe men kwam, werden gepubliceerd in de uitgave van De Wachttoren van Augustus 1929, in het uit twee delen bestaande artikel getiteld "De Overheden". Dat er sedert die tijd aan deze gevolgtrekkingen is vastgehouden, heeft vele Jehova's getuigen hun persoonlijke vrijheid en zelfs hun leven gekost.”.

De Wachttoren, 15 maart 1951, blz. 87

 

1952

“Zijn wij als enkelingen aangesteld het voedsel voort te brengen voor de geestelijke tafel? Neen? Laten wij dan niet trachten de plichten van de slaaf over te nemen. Wij dienen datgene wat ons wordt voorgezet, te eten, te verteren en te verwerken, zonder gedeelten van het voedsel te schuwen omdat het misschien niet in onze geestelijke smaak valt. De waarheden die wij zullen verkondigen, zijn de waarheden welke door middel van de organisatie van de beleidvolle slaaf zijn verschaft, niet enige persoonlijke opvattingen die in strijd zijn met datgene waarin door de slaaf is voorzien als voedsel op de juiste tijd.”.

De Wachttoren, 1 mei 1952, blz. 140

 

1954

“In deze oordeelsdag over alle mensen, en in het bijzonder over alle dienaren die zich aan Jehovah God hebben opgedragen, zijn wij door middel van De Wachttoren verlicht om te zien dat het tegenbeeldige Jeruzalem door de legers der vernietiging wordt omsingeld. Nu is het de tijd voor allen die op redding hopen naar de bergen, naar Jehovah's theocratische organisatie te vluchten, welke is gereedgemaakt voor de bewaring van alle personen van goede wil”.

Informateur, maart 1954, blz. 4

 

1955

“Mensen kunnen een veld besproeien met chemicaliën waardoor het onkruid wordt gedood maar de oogst wordt gespaard; jammer genoeg kunnen zij geen steden met bommen besproeien waardoor de kwaden aan stukken worden gereten maar de onschuldigen intact blijven”.

De Wachttoren, 1 oktober 1955, blz. 295

“En hoe staat het met Jehovah God? Bereidt hij zich op Armageddon voor? Welnu, zoudt gij u er op voorbereiden een vlieg te doden? Zoudt gij u er op voorbereiden een luis plat te drukken? Zoudt gij wekenlang elke ochtend gymnastiek doen ten einde in een conditie te geraken om een vlieg dood te meppen? Zoudt gij maandenlang met lange halters trainen ten einde uw spieren te doen opzwellen en u kracht genoeg te geven om op een luis te trappen? Zou dat noodzakeljk zijn? Zoudt gij zonder speciale training niet zijn opgewassen tegen de vlieg of de luis? Zou zulk een loopbaan van voorbereiding niet nutteloos en een verspilling van tijd zijn, wanneer wij tenminste met een insect te maken hebben? Om dezelfde reden is het voor Jehohah absoluut niet noodzakelijk zich op Armageddon voor te bereiden. De mensen zijn in zijn ogen gelijk sprinkhanen ... Jehovah behoeft de engelen niet speciaal voor de oorlogvoering te trainen ... Hij kan Armageddon strijden en winnen zonder er ook maar één ogenblik van te voren over te zijn ingelicht”.

De Wachttoren, 1 oktober 1955, blz. 296

 

1956

“Wees dus gehoorzaam en doe Jehovah's werk zoals hij het verricht wil hebben, want het enige wat telt, is de door middel van zijn organisatie aangegeven manier!”

De Wachttoren, 1 juli 1956, blz. 295

“De wil van de slaaf is daarom Jehovah's wil. Opstand tegen de slaaf staat gelijk aan opstand tegen God”

De Wachttoren, 15 augustus 1956, blz. 374

“In Jehovah's organisatie dient men gehoorzaam te zijn aan en achting te hebben voor iemand die de theocratie vertegenwoordigd. „Laat de oudere mannen die op de juiste wijze de leiding hebben, een dubbele eer waardig gerekend worden, vooral hen die hard werken wat spreken en leren betreft,” (1 Tim. 5:17, NW)”.

De Wachttoren, 15 augustus 1956, blz. 375

 

1957

“Wij hebben ons lot in eigen hand. Of wij "schapen" of "bokken" zullen worden, wordt bepaald door onze handelwijze ten opzichte van Jehovah's organisatie”.

De Wachttoren, 15 juli 1957, blz. 323

“Graaft u wel eens in oudere publikaties ...? Heeft u deze vroegere publikaties werkelijk al eens bestudeerd? ... Denk nimmer, "O, maar daar weet ik bijna alles van," want u zult beslist tot de ontdekking komen dat u dat niet weet...”.

De Wachttoren, 1 augustus 1957, blz. 354

“Toch zijn meer dan de helft van Jehovah's getuigen pas na 1949 tot een kennis der waarheid gekomen ... Hoe kunnen deze mensen hun achterstand inhalen? Alleen door de vroegere publikaties te bestuderen en in vroegere uitgaven van De Wachttoren, welke in de bibliotheek van uw plaatselijke koninkrijszaal staan te graven. In de vroegere publikaties zult u veel aantreffen dat zal bijdragen tot uw geestelijke rijkdom en waardoor u zult worden geholpen een rijpe kennis te verwerven. De bestudering ervan is uw tijd stellig waard. Door terug te gaan naar de vroegere publicaties van het Genootschap, zult u leren waar u de antwoorden op gerezen vragen kunt vinden...”

De Wachttoren, 1 augustus 1957, blz. 355

“(...) Het is van levensbelang dat wij dit erkennen en op de aanwijzingen van de "slaaf"; acht geven zoals wij naar de stem Gods zouden luisteren...”

De Wachttoren, 1 september 1957, blz. 392

 

1958

“Wie weigert de uit Jehovah's Woord of van zijn organisatie afkomstige raad ter harte te nemen en de terechtwijzing in de wind slaat, verwerpt de raad van de Almachtige God”

De Wachttoren, 1 juli 1958, blz. 410

 

1959

“Wat is de oorzaak van deze geweldige toevloed van mensen tot de organisatie van Jehovah's getuigen? Dat men de plaats van redding heeft gevonden”.

De Wachttoren, 15 maart 1959, blz. 184

“Wie heeft God werkelijk als zijn profeet gebruikt? ... Jehovah's getuigen zijn er thans zeer dankbaar voor dat de duidelijke feiten aantonen dat het God heeft behaagd, hen te gebruiken ... zij hebben dit werk verricht omdat Jehovah zijn machtige hand had uitgestrekt, hun lippen had aangeroerd en zijn woorden in hun mond had gelegd”.

De Wachttoren, 1 april 1959, blz. 204

“Om het leiderschap van Christus te aanvaarden is het derhalve noodzakelijk de organisatie die persoonlijk door hem wordt geleid, te gehoorzamen. Door te doen wat de organisatie zegt doet men wat hij zegt, terwijl men door de organisatie te weerstreven, hem weerstreeft”.

De Wachttoren, 15 juli 1959, blz. 434

“Wanneer wij Jehovah en de organisatie van zijn volk liefhebben, zullen wij niet achterdochtig zijn, maar zoals de bijbel zegt, ‘alles geloven, ‘ ook bijvoorbeeld alles wat er in het tijdschrift De Wachttoren staat”.

Bekwaam gemaakt tot de Predikingsdienst, blz. 156

“Per slot van rekening heeft Jehovah ons De Wachttoren gegeven opdat zijn naam en voornemens op de gehele aarde bekend gemaakt mogen worden”.

Bekwaam gemaakt tot de Predikingsdienst, blz. 157

“Wees een verkondiger die er voortdurend op uit is tijdschriften te verspreiden. Bestudeer ze, verspreid ze als een zoete waarheidsgeur in uw gebied. Deze tijdschriften dienen de grootste oplaag van alle tijdschriften ter wereld te hebben”

Bekwaam gemaakt tot de Predikingsdienst, blz. 186-187

 

1960

“Gods Woord gebiedt: Spreekt waarheid, ieder met zijn naaste" (Ef. 4.- 25).Dit gebod betekent echter niet dat wij iedereen die ons iets vraagt, alles wat hij wil weten, dienen te vertellen. Wij moeten de waarheid vertellen aan degene die er recht op heeft; Is dit echter niet het geval, dan mogen wij ontwijkend zijn. Wij mogen echter geen onwaarheid vertellen. ... Er is echter één uitzondering die een christen altijd in gedachten dient te houden. Als een soldaat van Christus is hij in een theocratische oorlogvoering gewikkeld en moet hij extra omzichtigheid betrachten wanneer hij met Gods vijanden te maken heeft. Uit de Schrift blijkt dan ook dat het met het oog op het beschermen van de goddelijke belangen juist is voor Gods vijanden de waarheid verborgen te houden”.

De Wachttoren, 1 november 1960, blz. 671

 

1961

“Jezus moedigde zijn volgelingen ertoe aan hun vijanden lief te hebben, maar Gods Woord zegt ook dat men ‘het kwade moet haten'. Wanneer iemand in een slechte handelwijze volhardt nadat hij te weten is gekomen wat juist is en het kwade zo diep is ingevreten dat het onafscheidelijk deel uitmaakt van zijn hele geestesgesteldheid, moet een christen, ten einde het kwade te haten, de persoon haten met wie het kwade onafscheidelijk is verbonden”.

De Wachttoren, 1 november 1961, blz. 644

 

1962

“Kan de individuele lezer de bijbel begrijpen en de verschillende onderdelen ervan met elkaar in overeenstemming brengen? God heeft de bijbel niet aan een afzonderlijk persoon gegeven, maar aan een natie; eerst aan de Hebreeuwse natie en vervolgens aan wat Petrus Gods "heilige natie"; noemt, hetgeen het „Israël Gods” is, waarvan de leden niet in het vlees, maar in het hart zijn besneden. Aldus kan gezegd worden dat de bijbel het boek van een organisatie is. Hij kan alleen met de hulp van Gods ware zichtbare organisatie worden begrepen, de organisatie die met zijn heilige geest is vervuld”.

De Wachttoren, 1 februari 1962, blz.81

“Om de bijbel tot hun redding te begrijpen, moest deze door middel van Gods organisatie worden verklaard”.

De Wachttoren, 1 februari 1962, blz.82

“Wij hebben dus niet onze eigen bijbelvertaling nodig om de glorierijke boodschap waarvoor Jehovah's getuigen onder alle sekten der christenheid een onderscheiden plaats innemen – het goede nieuws van het opgerichte koninkrijk van Jehovah God en van zijn Christus – te prediken en te onderwijzen. Wij gebruiken de bijbels die in alle talen beschikbaar zijn”.

De Wachttoren, 1 februari 1962, blz.85

“Wanneer wij ons in de organisatie bevinden welke loyaal is jegens Jehovah God, vervuld zijn met zijn geest en het door hem ingestelde profetische werk verrichten, zijn wij veilig”.

De Wachttoren, 15 december 1962, blz. 761

“Terwijl Jehovah door middel van zijn geest meer licht op zijn Woord heeft geworpen, zijn zijn dienstknechten nederig bereid geweest de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen. ... Dat progressieve begrip was niet beperkt tot de vroege periode van hun hedendaagse geschiedenis. Het gaat tot op de dag van vandaag voort. In 1962 bijvoorbeeld kwam er een herziening van het begrip betreffende "de superieure autoriteiten" uit Romeinen 13:1-7. ... Vele jaren lang hadden de Bijbelonderzoekers onderwezen dat "de hogere machten" (KJ) Jehovah God en Jezus Christus waren. ... Jaren later werd de schriftplaats opnieuw zorgvuldig onderzocht, alsmede de context en de betekenis ervan in het licht van de hele verdere bijbel. Als gevolg hiervan werd in 1962 erkend dat "de superieure autoriteiten" de wereldlijke regeerders zijn”

Jehovah's Getuigen - Verkondigers van Gods Koninkrijk, blz. 146-47 [vergelijk dit bv. met de uitspraken in 1934, ‘36, ‘38 en ‘40]

 

1967

“Bestaat er een "geheime" formule om met Jehovah's organisatie vooruit te gaan? Neen. Er is echter wel iets fundamenteels dat wij moeten bezittten. ... Wat, zo zouden wij kunnen zeggen, is het grondbeginsel waarop de beweging van Jehovah's levende organisatie berust? Het kan in één woord worden uitgedrukt: GEHOORZAAMHEID”.

De Wachttoren, 1 september 1967, blz. 529

“In Jehovah's organisatie is het echter niet nodig een massa tijd en energie aan speurwerk te besteden, want er zijn broeders in de organisatie die er juist voor zijn aangewezen om dat te doen, ten einde u die niet zoveel tijd hebt, te helpen, en zij bereiden het goede materiaal voor De Wachttoren en andere publikaties van het Genootschap voor”.

De Wachttoren, 1 september 1967, blz. 530

“Dit duidt erop dat de voorziening van redding nauw verband houdt met Jehovah's organisatie. Een overblijfsel van de geestelijke priesterklasse bevindt zich thans nog op aarde, en deze vormt de kern van de gemeente van Jehovah's volk. Wij kunnen niet voorbijgaan aan de rol die de zichtbare gemeente van Jehovah's getuigen in deze voorziening van redding speelt”.

De Wachttoren, 15 november 1967, blz.683

“De zichtbare gemeente van Gods volk heeft in deze tijd derhalve iets met de voorziening van redding uit te staan. Ja, ze neemt een belangrijke plaats in die voorziening in. Elke gemeente vormt een klein deel van Gods volk. Wij kunnen niet buiten de organisatie van Gods volk blijven en ons er afgescheiden van houden als wij Jehovah's bescherming willen genieten”.

De Wachttoren, 15 november 1967, blz.683

“Als wij onze eeuwige redding zeker willen stellen, moeten wij binnen de grenzen blijven van Jehovah Gods liefdevolle voorziening, zoals deze met zijn zichtbare organisatie is verbonden terwijl zijn Hogepriester er de leiding over heeft”.

De Wachttoren, 15 november 1967, blz.688

“Ons van Gods organisatie afwenden maakt ons eenzame “schapen” in een koude wereld die niets om ons geeft”.

De Wachttoren 15 december 1967, blz. 757

 

1968

“De bijbel is daarom een boek van organisatie dat aan de christelijke gemeente als organisatie, niet aan individuele personen toebehoort, ongeacht hoe oprecht zulke personen ook mogen geloven dat zij de bijbel kunnen uitleggen. Om deze reden kan de bijbel niet op de juiste wijze worden begrepen zonder Jehovah's zichtbare organisatie in gedachten”.

De Wachttoren, 15 januari 1968, blz. 43

“Moeten wij uit deze studie opmaken dat de strijd van Armageddon tegen de herfst van 1975 geheel achter de rug zal zijn en dat de langverwachte duizendjarige regering van Christus dan zal beginnen? Mogelijk, maar wij moeten nog afwachten hoe nauwkeurig de zevende duizendjarige periode van ‘s mensen bestaan samenvalt met de op een sabbat gelijkende duizendjarige regering van Christus. (...) Het zal hooguit een verschil van weken of maanden, niet van jaren, betreffen”.

De Wachttoren, 15 november 1968, blz. 691-92

 

1969

“Op veel scholen worden adviezen verstrekt in verband met beroepskeuze en worden de scholieren ertoe aangemoedigd na de middelbare school hoger onderwijs te gaan volgen ... Laat je niet door hen beïnvloeden. Laat je geen "hersenspoeling" geven ... Deze wereld heeft nog maar heel weinig tijd! ... Stel je de pionierdienst, de volle-tijdbediening, met de mogelijkheid van Bethel- of zendingsdienst, ten doel”.

De Wachttoren, 1 juli 1969, blz. 396

“Inderdaad zijn er in het verleden personen geweest die een "einde van de wereld" voorspelden, terwijl zij zelfs een nauwkeurige datum bekendmaakten. Sommigen hebben groepen van mensen om zich heen verzameld en zijn de bergen in gevlucht of hebben zich in hun huizen teruggetrokken om daar het einde af te wachten. Er gebeurde echter niets. Het "einde"; kwam niet. Zij maakten zich schuldig aan vals profeteren... Waar het zulke mensen aan ontbrak, waren Gods waarheden en het bewijs dat zij door God geleid en gebruikt werden”.

Ontwaakt!, 8 april 1969, blz. 23-24

 

1972

“Binnenkort, in onze twintigste eeuw, zal "de strijd op de dag van Jehovah" beginnen tegen het huidige tegenbeeld van Jeruzalem, de christenheid”.

“De Natiën Zullen Weten dat Ik Jehovah Ben”, blz. 215

“De onbegraven doden, "die door Jehovah zijn neergeveld", zullen zo enorm groot in aantal zijn dat zelfs de aasvogels en aasetende wilde dieren ze nooit zullen kunnen verorberen. Het begraven van wat overblijft nadat deze dieren verzadigd zijn, zou zelfs nog een kolossaal werk zijn. Ongetwijfeld zal de Almachtige God langs hoogst wetenschappelijke weg, waarbij hij zich misschien ook van antimaterie bedient, het overschot aan rottende lichamen op snelle en hygienische wijze opruimen”.

“De Natiën Zullen Weten dat Ik Jehovah Ben”, blz. 376-377

“Wat luguber allemaal!” Dient dit onze reaktie te zijn op deze profetie waarin melding gemaakt wordt van de rampzalig nederlaag waarop Gogs lafhartige aanval op de enige overgebleven vredelievende aanbidders van Jehovah op aarde aan het einde van dit gewelddadige samenstel van deze dingen zal uitlopen? Dat zou niet juist zijn!”

“De Natiën Zullen Weten dat ik Jehovah Ben”, blz. 377

“Deze "profeet" was niet één man, maar een lichaam of groep van mannen en vrouwen (...) Thans staan zij bekend als Jehovah's christelijke getuigen. Zij maken nog steeds een waarschuwing bekend(...) Natuurlijk is het gemakkelijk om te zèggen dat deze groep als een "profeet" voor God optreedt. Het is heel iets anders om het ook te bewijzen”.

De Wachttoren, 1 augustus 1972, blz. 467

“Deze kennis kan alleen verkregen worden uit Gods Woord der Waarheid, de bijbel. Iemand die belijdt God te dienen, is wellicht ijverig en oprecht. Hij is wellicht van mening dat ook zijn kerkleiders oprecht zijn. Deze dingen op zich zullen hem echter niet Gods goedkeuring garanderen. De bijbel geeft ons hiervan een treffend voorbeeld. Hij legt de nadruk op het punt dat iemand, of zelfs een hele organisatie, hoewel oprecht, toch te kort kan schieten in exclusieve toewijding jegens God”.

De Wachttoren, 15 november 1972, blz.615

“Wat maar ook waardoor God niet wordt verheerlijkt, is geen exclusieve aanbidding jegens hem. En welke organisatie maar ook die leerstellingen onderwijst die God niet verheerlijken, of die zijn Woord tegenspreken, brengt haar leden geen zegen van God. In plaats daarvan zou u, door lid van die organisatie te zijn, vernietigd worden als God alles van de aarde wegvaagt wat hem niet verheerlijkt. – 2 Thess. 1:7-9”.

De Wachttoren, 15 november 1972, blz.615-16

 

1973

RELIGIEUZE HUICHELARIJ AAN DE KAAK GESTELD
Jehovah, de God van de ware profeten, zal alle valse profeten beschaamd maken, hetzij door de valse voorzegging van zulke aanmatigende profeten niet te vervullen of door Zijn eigen profetieën te vervullen op een wijze die tegengesteld is aan datgene wat door de valse profeten is voorzegd. Valse profeten zullen trachten de reden waarom zij zich beschaamd voelen, te verbergen door te loochenen wie zij werkelijk zijn.”

“Het Herstel van het Paradijs voor de Mensheid - door de Theocratie!”, blz. 352

“Beschouw ook eens het feit dat op de gehele aarde alleen Jehovah's organisatie door Gods heilige geest of werkzame kracht wordt geleid (Zach. 4 : 6). Alleen deze organisatie functioneert voor Jehovah's voornemen en tot zijn eer. Alleen voor deze organisatie is Gods Heilige Woord, de bijbel, geen verzegeld boek. In de wereld zijn veel intelligente mensen. Zij kunnen de Heilige Schrift lezen, maar zij kunnen niet de diepe betekenis ervan begrijpen ... Hoe zeer waarderen ware christenen het met de enige organisatie op aarde verbonden te zijn die de "diepe dingen Gods" begrijpt!”.

De Wachttoren, 1 oktober 1973, blz. 594

 

1974

“Ook is het grootste gedeelte van de christelijke Griekse geschriften, met inbegrip van de beloften van eeuwig leven, tot de door de geest gezalfde christenen gericht die in dat koninkrijk zullen regeren”

De Wachttoren 15 september 1974, blz. 561

“Bent u bereid Jehovah's weg van redding te aanvaarden? In deze twintigste eeuw hebben wij een voorbeeld van ootmoedigheid des geestes, dat over de gehele wereld wordt aangetroffen, en wel in de organisatie van Jehovah's getuigen. Waarom zou u niet verder lezen ten einde te zien hoe zij hun leven nederig in overeenstemming hebben gebracht met Jehovah's weg van redding?”

De Wachttoren, 1 oktober 1974, blz. 595

“In een wereld vol bittere rivaliteit, waarin elke twistzieke partij voor haar eigen belangen strijd, treedt één organisatie als anders op de voorgrond, en wel die van de ware volgelingen van Jezus: Jehovah's christelijke getuigen”

De Wachttoren, 1 oktober 1974, blz. 602

“U hebt gezien welk een nut goddelijke liefde afwerpt, maar weet u hoe u moet haten? De bijbelpsalmist wist dit, en hij zei: "O gij die Jehovah liefhebt, haat het slechte". Ook zei hij: "Haat ik niet hen die u intens haten, o Jehovah, en walg ik niet van hen die tegen u opstaan? Waarlijk, met een volkomen haat haat ik hen. Zij zijn mij tot ware vijanden geworden"(Ps. 97: 10; 139: 21,22). Deze bijzondere krachtige woorden vormen een uiting van goddelijke haat, en ook u moet deze hoedanigheid bezitten om God te kunnen behagen.
Haat veroorzaakt dat er een gevoel van walging in u opwelt. U verfoeit, verafschuwt en veracht het voorwerp van uw haat. Reeds de gedachte eraan vervult u met weerzin”

De Wachttoren, 1 november 1974, blz. 667

“Er worden berichten gehoord van broeders die hun huizen en eigendommen verkopen en van plan zijn de rest van hun dagen in dit oude samenstel in de pioniersdienst door te brengen. Dit is stellig een voortreffelijke manier om de korte tijd die er tot aan het einde van de goddeloze wereld nog rest, door te brengen.”

Koninkrijksdienst, december 1974, blz. 3

 

1976

“Wat zult u, wanneer u dit alles weet, doen? Het is duidelijk dat de ware God, die zelf “de God der waarheid” is en die leugens haat, niet goedgunstig zal neerzien op personen die organisaties aanhangen die leugens leren (Psalm 31:5; Spreuken 6:16; Openbaring 21:8) En zou u werkelijk zelfs maar verbonden willen zijn met een religie die niet eerlijk jegens u is geweest?”

Is dit leven alles wat er is?, blz. 46

“Het is een ernstige zaak om God en Christus op een bepaalde manier voor te stellen, dan te ontdekken dat ons begrip van de voornaamste leringen en fundamentele leerstellingen van de Schrift verkeerd was, en daarna weer tot dezelfde leerstellingen terug te keren waarvan wij, door jarenlange studie hadden vastgesteld dat ze onjuist zijn. Christenen kunnen niet weifelen - ‘zwak staan' - ten aanzien van zulke fundamentele leringen. Wat voor vertrouwen kan men in de oprechtheid of het oordeel van dergelijke personen stellen?”

De Wachttoren, 1 november 1976, blz. 668

 

1979

“Tot op de huidige dag hebben het toenemende licht op Gods Woord alsmede de geschiedkundige feiten het nodig gemaakt dat er bepaalde wijzigingen werden aangebracht. Laten wij echter nooit uit het oog verliezen dat de beweegredenen van deze "slaaf" altijd zuiver en onzelfzuchtig zijn geweest; ze zijn altijd goedbedoeld geweest”

De Wachttoren, 1 juni 1979, blz. 25

“Jehovah's Getuigen zijn van mening dat alle religieuze leerstellingen, of ze nu door hun zelf of door anderen worden onderwezen, op dezelfde wijze getoetst moeten worden om te zien of ze in overeenstemming met de Schrift zijn. Zij nodigen u ertoe uit, ja dringen er bij u op aan, dit te doen wanneer u met hen spreekt”

Jehovah's Getuigen in de Twintigste Eeuw, blz. 4

 

1981

“Wanneer de prediking van dit goede nieuws van het Messiaanse koninkrijk dat in 1914 in de hemelen is opgericht, is verricht in de mate dat God dit wil, "zal het einde [telos] komen" “

De Wachttoren, 1 januari 1981, blz. 39

“De reputatie die de „getrouwe en beleidvolle slaaf”-organisatie in de afgelopen ruim 100 jaar heeft opgebouwd, dwingt ons veeleer tot de conclusie die Petrus onder woorden bracht toen Jezus vroeg of zijn apostelen hem ook wilden verlaten, namelijk: „Tot wie zullen wij heengaan?” (Joh. 6:66-69) Het lijdt geen enkele twijfel: wij hebben allemaal hulp nodig om de bijbel te begrijpen, en wij kunnen de schriftuurlijke leiding die wij nodig hebben, niet buiten de "getrouwe en beleidvolle slaaf"-organisatie vinden”.

De Wachttoren, 15 mei 1981, blz. 19

 

1982

“En hoewel het getuigenis thans de uitnodiging omvat om voor redding naar Jehovah's organisatie te komen, zal de tijd ongetwijfeld komen dat de boodschap een hardere klank krijgt, als een "luide strijdkreet"”.

De Wachttoren, 15 maart 1982, blz. 22

“Af en toe heeft de uitleg die door Jehovah's zichtbare organisatie werd gegeven, wijzigingen of aanpassingen te zien gegeven die schijnbaar afweken van voorgaande zienswijzen. Maar dit is niet werkelijk het geval geweest. Dit zou vergeleken kunnen worden met wat in navigatiekringen bekendstaat als "laveren". Door met de zeilen te manoeuvreren, kunnen de zeilers een schip van rechts naar links, en weer terug, laten zigzaggen en ondanks tegenwind toch voortdurend vorderingen blijven maken in de richting van hun doel. ...”

De Wachttoren, 15 april 1982, blz. 26-7

“Tenzij wij met dit door God gebruikte communicatiekanaal in contact staan, zullen wij geen vorderingen maken op de weg ten leven, ongeacht hoeveel wij in de bijbel lezen”.

De Wachttoren, 15 april 1982, blz. 27

 

1983

“Het zal echter niet iedereen worden toegestaan op de paradijs aarde te leven. Er zijn vereisten waaraan voldaan moet worden. (...) Een derde vereiste is dat wij met Gods kanaal verbonden zijn, met zijn organisatie. (...) Om eeuwig leven in het aards paradijs te ontvangen, moeten wij die organisatie identificeren en God dienen als deel ervan”.

De Wachttoren, 15 mei 1983, blz. 12

“Vermijd een onafhankelijke denkwijze (...) Hoe treedt zo'n onafhankelijke denkwijze aan het licht? Een veel voorkomende manier is dat men raad in twijfel trekt die door Gods zichtbare organisatie wordt veschaft”

De Wachttoren, 15 april 1983, blz. 22

“(...) Dit is een onafhankelijke denkwijze. Waarom is zo'n instelling gevaarlijk? Een dergelijke denkwijze vormt een bewijs van trots. (...) Als wij gaan denken dat wij het beter weten dan de organisatie, zouden wij ons moeten afvragen: “Waar hebben wij om te beginnen de bijbelse waarheid geleerd? Zouden wij de weg der waarheid kennen indien wij geen leiding van de organisatie hadden ontvangen? Kunnen wij het eigenlijk wel zonder de leiding van Gods organisatie stellen?” Neen, dat kunnen wij niet!”

De Wachttoren, 15 april 1983, blz. 28

 

1984

“En Jezus heeft ons gezegd dat wij ons moeten verheugen als wij zien hoe de donkere onweerswolken van Armageddon zich vanaf die tijd samenpakken. Hij heeft ons verteld dat het "geslacht" van 1914 — het jaar waarin het teken in vervulling begon te gaan — "geenszins zal voorbijgaan totdat al deze dingen geschieden" (Matthéüs 24:34). Enkelen van dat "geslacht" zouden aan het einde van de eeuw nog in leven kunnen zijn. Maar er zijn heel wat aanwijzingen dat "het einde" veel dichterbij is!”

De Wachttoren, 1 juni 1984, blz. 18

“Maar er was nog een ander veelzeggend onderdeel van het teken van Jezus: "Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen" (Matthéüs 24:14). Het goede nieuws is, dat Gods koninkrijk sedert 1914 vanuit de hemel regeert!”

De Wachttoren, 15 juli 1984, blz. 6

“Velen zijn bijzonder geholpen in kennis en begrip te groeien door enige oudere publikaties te lezen...”

Onze Koninkrijksdienst, juli 1984, blz. 2

 

1986

“Het is schokkend dat zelfs enkelen die een vooraanstaande positie in Jehovah's organisatie innamen, zijn gezwicht voor immorele praktijken, met inbegrip van homoseksualiteit, partnerruil en seksueel misbruik van kinderen.”

De Wachttoren, 1 januari 1986, blz. 13

“Waarom hebben Jehovah's Getuigen sommigen die nog steeds belijden in God, de bijbel en Jezus Christus te geloven, uit de gemeenschap gesloten (geëxcommuniceerd) wegens afval? ...
Het is duidelijk dat iemand niet louter op basis van geloof in God, in de bijbel, in Jezus Christus, enzovoort, kan worden beschouwd als een persoon met wie Jehovah's Getuigen zich in aanvaarde omgang en in broederschap kunnen verheugen. De rooms-katholieke paus en de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury belijden beiden hierin te geloven, en toch kan men niet van beide kerken tegelijk lid zijn. Evenzo heeft iemand die alleen maar belijdt in dergelijke dingen te geloven, hierdoor nog niet het recht zich een van Jehovah's Getuigen te noemen.
Voordat iemand door Jehovah's Getuigen als een goedgekeurde verbondene wordt beschouwd, moet hij het geheel van ware bijbelse leerstellingen aanvaarden, met inbegrip van de schriftuurlijke geloofsovertuigingen die uniek zijn voor Jehovah's Getuigen. Wat houden die geloofsovertuigingen zoal in?
Dat de grote strijdvraag die de mensheid onder de ogen moet zien, de rechtmatigheid van Jehovah's soevereiniteit is en dat God vanwege de oplossing van die strijdvraag goddeloosheid zo lang heeft toegelaten (Ezechiël 25:17). Dat Jezus Christus een voormenselijk bestaan heeft gehad en ondergeschikt is aan zijn hemelse Vader (Johannes 14:28). Dat er thans een "getrouwe en beleidvolle slaaf" op aarde is aan wie ‘al Jezus' aardse belangen zijn toevertrouwd', welke slaaf verbonden is met het Besturende Lichaam van Jehovah's Getuigen (Matthéüs 24:45-47). Dat 1914 niet alleen het einde van de tijden der heidenen en de oprichting van het koninkrijk Gods in de hemelen kenmerkte, maar ook de tijd waarop Christus' voorzegde tegenwoordigheid is begonnen (Lukas 21:7-24; Openbaring 11:15–12:10). Dat slechts 144.000 christenen de hemelse beloning zullen ontvangen (Openbaring 14:1, 3). Dat Armageddon, waarmee de strijd van de grote dag van God de Almachtige wordt bedoeld, nabij is (Openbaring 16:14, 16; 19:11-21). Dat deze oorlog gevolgd zal worden door Christus' duizendjarige regering, waardoor de gehele aarde in een paradijs zal worden veranderd. Dat de leden van de huidige "grote schare" van Jezus' "andere schapen"; zich hier als eersten in zullen verheugen. — Johannes 10:16; Openbaring 7:9-17; 21:3, 4”.

De Wachttoren, 1 april 1986, blz. 30-31

 

1988

“De door God verordineerde bekendmaking van het goede nieuws van huis tot huis nadert snel haar voltooiing. Wij willen in staat zijn verslag uit te brengen bij Jehovah en met een volledig goed geweten kunnen zeggen: "Ik heb gedaan juist zoals gij mij geboden hebt" (Ezech. 9:11). IJverige van-huis-tot-huisactiviteit zal ons in staat stellen dit te doen”.

Onze Koninkrijksdienst, juni 1988, blz. 4

“Vanaf de tijd van de apostel Johannes en tot in de dag des Heren verkeerden gezalfde christenen in het onzekere omtrent de identiteit van de grote schare. Het is derhalve passend dat een van de 24 oudere personen, die een afbeelding vormen van de gezalfden die reeds in de hemel zijn, Johannes' denken zou stimuleren door een toepasselijke vraag te stellen. "En een van de oudere personen nam het woord en zei tot mij: ‘Wie zijn dezen die in de lange witte gewaden gehuld zijn, en waar zijn zij vandaan gekomen?' Daarop zei ik onmiddellijk tot hem: ‘Mijn heer, gíj weet het'" (Openbaring 7:13, 14a ). Ja, die oudere persoon kon het antwoord te weten komen en het aan Johannes doorgeven. Dit suggereert dat reeds uit de doden opgewekte personen die tot de groep van de 24 oudere personen behoren, betrokken zouden kunnen zijn bij het doorgeven van goddelijke waarheden in deze tijd”.

Openbaring – Haar Grootse Climax is Nabij!, blz. 124-25

 

1989

“De apostel Paulus beet de spits af van de christelijke zendingsactiviteit. Hij legde tevens het fundament voor een werk dat in onze twintigste eeuw voltooid zou worden”.

De Wachttoren, 1 januari 1989, blz. 12

“Alleen Jehovah's Getuigen, zowel zij die tot het gezalfde overblijfsel als zij die tot de "grote schare" behoren, hebben als een verenigde organisatie onder de bescherming van de Opperste Organisator een schriftuurlijke hoop om het ophanden zijnde einde van dit ten ondergang gedoemde, door Satan de Duivel beheerste samenstel te overleven”

De Wachttoren, 1 september 1989, blz. 19

“In de wereld bestaat er een neiging leiderschap te verwerpen. In een voordracht zei iemand erover: "Het steeds hogere niveau van onderwijs heeft de voorraad beschikbaar talent dermate doen toenemen dat volgelingen zo kritisch zijn geworden dat het bijna onmogelijk is hen te leiden". Maar in Gods organisatie heerst geen geest van onafhankelijk denken”

De Wachttoren, 15 september 1989, blz. 23

 

1990

“Wat is de juiste vorm van de goddelijke naam - Jehovah of Jahweh? Geen mens kan thans met zekerheid zeggen hoe die naam oorspronkelijk in het Hebreeuws werd uitgesproken”.

Redeneren aan de hand van de Schrift, blz. 212, 1990

“Bijbelstudies moeten vertrouwd raken met de organisatie van de ‘ene kudde' waarover Jezus in Johannes 10:16 sprak. Zij dienen te beseffen dat het voor hun redding van essentieel belang is zich met Jehovah's organisatie te vereenzelvigen (Openb. 7:9, 10, 15). Daarom moeten wij degenen aan wie wij bijbelstudie geven al naar de organisatie beginnen te leiden zodra de bijbelstudie is opgericht”.

Onze Koninkrijksdienst, november 1990, blz. 1

“Wij kunnen niet deelnemen aan enigerlei moderne versie van afgoderij — of het nu gaat om het maken van met aanbidding te vergelijken gebaren voor een beeld of symbool of het toeschrijven van redding aan een persoon of een organisatie (1 Korinthiërs 10:14; 1 Johannes 5:21)”.

De Wachttoren, 1 november 1990, blz. 26

“Al meer dan een eeuw worden verrukkelijke, juiste woorden van waarheid, die elk aspect van het leven behandelen, in de publikaties van het Wachttorengenootschap naar voren gebracht”

De Wachttoren, 15 december 1990, blz. 26

 

1991

“Een religie die leugens onderwijst kan niet de ware religie zijn. ”

De Wachttoren, 1 december 1991, blz. 7

 

1992

“Volgens het charter streeft het Genootschap ernaar de grootste behoefte van alle mensen te vervullen, namelijk de behoefte aan geestelijke dingen. Dit wordt gedaan in de vorm van bijbelse lectuur en bijbels onderricht aangaande de manier om redding te verwerven. In deze tijd is Jehovah de bijeenvergadering van met schapen te vergelijken mensen in zijn zich uitbreidende organisatie aan het versnellen”.

De Wachttoren, 15 januari 1992, blz.17

“Wij willen ontkomen aan al deze dingen die over de wereld zullen komen. Wij willen staan voor het aangezicht van de Zoon des mensen, als personen die zijn goedkeuring hebben. Daartoe kunnen wij een derde ding doen: Blijf onverbrekelijk verbonden met Jehovah's theocratische organisatie. Wij moeten ons zonder voorbehoud met die organisatie verbinden en een aandeel hebben aan haar activiteiten”.

De Wachttoren, 1 mei 1992, blz. 21

“Natuurlijk is hulp noodzakelijk. Het is onwaarschijnlijk dat iemand die gewoon de bijbel leest zonder voordeel te trekken van de door God verschafte hulpmiddelen, het licht zou kunnen onderscheiden. Daaarom heeft Jehovah God in "de getrouwe en beleidvolle slaaf" voorzien, zoals in Mattheüs 24:45-47 is voorzegd. In deze tijd wordt die "slaaf" vertegenwoordigd door het Besturend Lichaam van Jehovah's Getuigen”.

De Wachttoren, 1 mei 1992, blz. 31

 

1993

“Maar als wij ons van Jehovah's organisatie zouden verwijderen, zouden wij nergens anders terechtkunnen voor redding en ware vreugde. (Vergelijk Johannes 6:66-69.)”

De Wachttoren, 15 september 1993, blz. 22

“Jehovah's Getuigen hebben in hun vurige verlangen naar Jezus' tweede komst jaartallen genoemd die onjuist zijn gebleken. Daarom hebben sommigen hen valse profeten genoemd. In geen van deze gevallen hebben zij zich echter aangematigd voorzeggingen ‘in de naam van Jehovah' te uiten. Nooit hebben zij gezegd: ‘Dit zijn de woorden van Jehovah.'”

Ontwaakt!, 22 maart 1993, blz. 4

 

1994

“Allen die de bijbel willen begrijpen, dienen in te zien dat de "rijkgevarieerde wijsheid van God" uitsluitend bekend kan worden via Jehovah's communicatiekanaal, de getrouwe en beleidvolle slaaf.

De Wachttoren, 1 oktober 1994, blz. 8

 

1995

“Natuurlijk dient bijbellezen niet in de plaats te komen van het gebruik dat u maakt van het voortreffelijke studiemateriaal dat via "de getrouwe en beleidvolle slaaf" beschikbaar is gesteld”.

De Wachttoren, 1 mei 1995, blz. 19

 

1996

“Als er ook maar een zweem van twijfel omtrent Jehovah, zijn Woord of zijn organisatie in uw hart heeft post gevat, wees er dan snel bij die uit te bannen voordat de twijfel uitgroeit tot iets waardoor uw geloof verwoest zou kunnen worden”.

De Wachttoren 1 februari 1996, blz. 23

“Een bericht uit een Europees land geeft te kennen dat er soms broeders en zusters in de Koninkrijkszaal aankomen met een adem die sterk naar alcohol ruikt. Dit heeft het geweten van anderen verontrust”.

De Wachttoren, 15 december 1996, blz. 29 (zie ook 1941)

 

1997

“JEHOVAH GOD is Degene die op grootse wijze zijn ware boodschappers identificeert. Dat doet hij door de boodschappen die hij hen laat overbrengen, te doen uitkomen. Jehovah is ook Degene die heel duidelijk valse boodschappers aan de kaak stelt. Hoe doet hij dat? Hij verijdelt hun tekenen en voorspellingen. Op die manier toont hij dat zij zich op eigen gezag als voorspeller hebben opgeworpen en dat hun boodschappen in werkelijkheid aan hun eigen verkeerde redenatie ontspruiten — ja, hun dwaze, vleselijke denkwijze!”.

De Wachttoren, 1 mei 1997, blz. 8

“Nederigheid van de kant van de getrouwe en beleidvolle slaafklasse, die is aangesteld om het christelijke huisgezin te rechter tijd van voedsel te voorzien, weerhoudt hen ervan aanmatigend vooruit te lopen en met wilde speculaties te komen over zaken die nog onduidelijk zijn. De slaafklasse streeft ernaar niet dogmatisch te zijn. Zij zijn niet te trots om toe te geven dat zij op het moment niet iedere vraag kunnen beantwoorden, waarbij zij Spreuken 4:18 duidelijk voor ogen houden. Maar hoe aangrijpend is het te weten dat Jehovah, op zijn tijd en op zijn wijze, zijn geheimen ten aanzien van zijn voornemens zal blijven onthullen! Nooit dienen wij ongeduldig te worden met Jehovah's regeling en zonder beleid vooruit te willen lopen op de Onthuller van geheimen. Hoe geruststellend te weten dat het kanaal waar Jehovah in deze tijd gebruik van maakt, niet zo is! Zij zijn getrouw en beleidvol”.

De Wachttoren, 1 juni 1997, blz. 14

 

1998

“Teneinde misverstanden te voorkomen, proberen Jehovah's Getuigen nauwkeurig te zijn als zij zich uiten. In plaats van te zeggen "Het Genootschap leert", geven veel Getuigen er de voorkeur aan om uitdrukkingen te gebruiken als "de bijbel zegt" of "ik begrijp dat de bijbel leert". Op deze wijze beklemtonen zij de persoonlijke beslissing die iedere Getuige heeft genomen om de bijbelse leringen te aanvaarden en vermijden zijn ook de verkeerde indruk te wekken dat Getuigen hoe dan ook gebonden zijn aan de voorschriften van de een of andere religieuze sekte”.

De Wachttoren, 15 maart 1998, blz. 19

 

2006

“Doordat het eerste mensenpaar naar de Duivel luisterde en zijn leugens niet afwees, werd het afvallig. Moeten wij dan luisteren naar afvalligen, hun lectuur lezen of hun websites op het internet bekijken? Als we God en de waarheid liefhebben, zullen we dat niet doen.”.

De Wachttoren, 15 januari 2006, blz. 23

 

2009

“"Er zijn veel redenen waarom de slaafklasse ons vertrouwen verdient. Twee belangrijke redenen zijn: (1) Jehovah vertrouwt de slaafklasse. (2) Ook Jezus vertrouwt de slaaf. (...) Als Jehovah God en Jezus Christus de getrouwe en beleidvolle slaaf volledig vertrouwen, moeten wij dat dan ook niet doen?”

De Wachttoren, 15 februari 2009, blz. 24-27

“„De geest die thans werkzaam is in de zonen der ongehoorzaamheid” is overal aanwezig, net als de lucht die we inademen (Ef. 2:2). Die geest kan ons ertoe brengen te denken dat we de leiding van Jehovah’s organisatie niet nodig hebben. We willen beslist niet zijn als Diotrefes, die ’niets van de apostel Johannes met achting ontving’ (3 Joh. 9, 10). We moeten oppassen dat we geen onafhankelijke houding ontwikkelen. Laten we nooit iets zeggen of doen waaruit blijkt dat we twijfelen aan het communicatiekanaal dat Jehovah in deze tijd gebruikt (Num. 16:1-3). In plaats daarvan moeten we waardering hebben voor het voorrecht met de slaafklasse samen te werken. Ook moeten we ernaar streven gehoorzaam en onderdanig te zijn aan degenen die in onze plaatselijke gemeente de leiding nemen.”

De Wachttoren, 15 november 2009, blz. 14

 

2013

“Stel dat u geopereerd moet worden vanwege een levensbedreigende aandoening. Dan wilt u graag een chirurg die u volledig kunt vertrouwen, want u legt tenslotte uw leven in zijn handen. Zou het dan niet verstandig zijn om na te gaan wat zijn reputatie als arts is? Zo is het ook verstandig om uw religie grondig te onderzoeken. Als u lid bent van een religieuze organisatie, legt u als het ware uw geestelijke leven in handen van die organisatie, en daarmee ook uw vooruitzicht op redding.”

De Wachttoren, 1 juli 2013 blz. 3

“Het is heel belangrijk dat we weten wie de getrouwe slaaf is. Onze geestelijke gezindheid en onze band met God hangen af van dit kanaal”

De Wachttoren, 15 juli 2013, blz. 20

“De instructies die we dan van Jehovah’s organisatie krijgen, kunnen menselijk gezien vreemd of ongewoon lijken. We moeten allemaal bereid zijn om alle instructies die we krijgen op te volgen, of ze nu uit strategisch of menselijk oogpunt verstandig lijken of niet.”

De Wachttoren, 15 november 2013, blz. 20

Gerelateerd