De Nieuwe Wereld Vertaling

Inleiding

Niet iedereen die met Jehovah's Getuigen in gesprek raakt over de bijbel zal beseffen dat zij in feite een andere bijbel gebruiken, namelijk hun eigen Nieuwe Wereld Vertaling van de Heilige Schrift. Nog minder mensen, ook Jehovah's Getuigen zelf niet, zullen beseffen dat het Wachttoren Genootschap in deze vertaling op vele plaatsen opzettelijk veranderingen heeft aangebracht, om teksten die de onjuistheid van veel leerstellingen bewijzen toch in overeenstemming te brengen met de doctrines die uniek zijn voor de Wachttoren organisatie.

Opmerking: een hulp bij het aantonen van de vele wijzigingen die het Wachttoren Genootschap in de vertaling heeft aangebracht is de eigen "Kingdom Interlinear Translation" die de Griekse tekst voorzien van een woord voor woord vertaling in het Engels geeft.

Algemeen

Jehovah's Getuigen staan op het gebruik van "Jehovah" als de naam van God. Op meer dan 200 plaatsen is in het Nieuwe Testament, of de Griekse geschriften, zoals Jehovah's Getuigen dit noemen, het woord "Jehovah" ingevoegd waar in het oorspronkelijke Grieks het woord "kurios" ("heer") staat. Uiteraard heeft het Wachttoren Genootschap redeneringen bedacht die dit moeten rechtvaardigen, maar het feit blijft dat de term "Jehovah", noch het Hebreeuwse tetragram "JHWH", waarop dit woord is gebaseerd, in de Griekse manuscripten voorkomt.

Verder zijn veel verzen die betrekking hebben op de Godheid van Christus stelselmatig veranderd. Op sommige plaatsen heeft dit vreemde gevolgen voor de betekenis van de teksten in kwestie. Toch wordt in de Nieuwe Wereld Vertaling zelf, in Jesaja 9:6 en Johannes 20:28, Jezus nog steeds God genoemd. Mogelijk zal dit in latere uitgaven van de NWV nog wel eens "gecorrigeerd" worden.

Opzettelijke veranderingen

Overigens maakt het Genootschap er geen geheim van dat men aanpassingen maakt in de NWV. Zo lezen we in De Wachttoren van 15 april 1973, op blz.254 :

De apostel Paulus zegt bijvoorbeeld, zoals wij in Kolossenzen 1:16 lezen, dat alle dingen in de hemel en op aarde door bemiddeling van Jezus Christus werden geschapen. Maar aangezien wij uit Openbaring 3:14 weten dat Jezus zelf ook is geschapen, voegt de Nieuwe-Wereldvertaling het woord "andere" toe, waardoor duidelijk wordt weergegeven wat de apostel in gedachten had. Maar zelfs in dit geval zou kunnen worden gezegd dat als de drieëenheidsleer dat Jezus niet werd geschapen, niet zo algemeen werd aanvaard, het niet nodig was geweest het woord "andere" toe te voegen.

Bovenstaande woorden spreken boekdelen over de wijze waarop, en de reden waarom men aanpassingen aan de vertaling doet.


(Opzettelijk) Veranderde Verzen

Het volgende overzicht is zeker niet volledig, maar is bedoeld om een indruk te geven hoe de bijbel wordt aangepast om de doctrines die Jehovah's Getuigen aanhangen te "bewijzen".

 

Genesis 1:1-2

NWV: "In [het] begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu bleek vormloos en woest te zijn en er lag duisternis op het oppervlak van [de] waterdiepte; en Gods werkzame kracht bewoog zich heen en weer over de oppervlakte van de wateren." (cursivering toegevoegd)

Omdat de Wachttoren organisatie leert dat de Heilige Geest slechts "Gods werkzame kracht" is, en geen persoonlijke kenmerken kan hebben, wordt deze tekst vaak aangegrepen om anderen hiervan te overtuigen. Waar elke andere vertaling doorgaans spreekt van "de Geest Gods", noemt de NWV dit eenvoudigweg "Gods werkzame kracht". Deze leer is echter in tegenspraak met wat de bijbel verder over de eigenschappen van Heilige Geest vermeldt. (zie o.a. Johannes 16:5-15)

 

Exodus 3:14

NBG: "Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden"

NWV: "Hierop zei God tot Mozes: 'IK ZAL BEWIJZEN TE ZIJN WAT IK ZAL BEWIJZEN TE ZIJN.' En hij voegde eraan toe: 'Dit dient gij tot de zonen van Israël te zeggen: "IK ZAL BEWIJZEN TE ZIJN heeft mij tot u gezonden.'"

Voor het belang van deze tekst: zie Johannes 8:58

 

Lukas 23:43

NWV : "En hij zei tot hem: 'Voorwaar, ik zeg u heden: Gij zult met mij in het Paradijs zijn.'"

NBG : "En Hij zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn."

Het verschil in beide vertalingen is slecht een kwestie van een komma, en toch is het verschil in betekenis groot.

Omdat Jehovah's Getuigen de onsterfelijkheid van de ziel ontkennen, kan Jezus in hun ogen niet bedoeld hebben dat de moordenaar direct in het paradijs zou zijn. Daarom is in de NWV de komma zo geplaatst dat het woord "vandaag", waar alles om draait, bij "voorwaar ik zeg u" wordt gevoegd, in plaats van bij "gij zult met mij in het Paradijs zijn".

De uitdrukking "Voorwaar ik zeg u" wordt door Jezus enkele tientallen keren gebruikt. (Lukas 7:28, 7:43, 10:24, 11:8. 11:9, etc), maar nergens in combinatie met "vandaag". In alle gevallen volgt na de inleiding "ik zeg (u)" de eigenlijke mededeling. Het is onmogelijk om het woord vandaag in het Grieks te verbinden aan de inleiding. De andere verzen bevestigen dat het woord "vandaag" tot de eigenlijke mededeling behoort, en onafhankelijk van de plaatsing van de komma is.

Het zou zelfs niet logisch zijn dat Jezus zou zeggen "ik zeg u vandaag (of: heden)....." Hij zegt het niet gisteren, en niet morgen. Het spreekt voor zich dat hij het vandaag zegt. De enige mogelijke vertaling is dus: "voorwaar ik zeg u: heden zult u met mij in het paradijs zijn".

zie ook hier voor een uitgebreider onderbouwing

 

Johannes 1:1

NWV: "In [het] begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was een god." (cursivering toegevoegd)

Omdat Jehovah's Getuigen ontkennen dat Christus God is, maar geloven dat hij slechts een engel is, kan in hun vertaling van Johannes 1:1 niet staan dat het Woord God zelf was. Daarom is dit vervangen door "het Woord was een god" (wat overigens grond geeft voor het vermoeden dat Jehovah's Getuigen in werkelijkheid in twee goden geloven, hoewel ze dit natuurlijk zullen ontkennen).

Hieronder staat een woord voor woord vertaling van deze tekst zoals die voorkomt in "The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures" van 1969 :

Ook deze vertaling kan niet verhullen dat er niet staat "Het Woord was een god", zoals de NWV wil doen voorkomen, maar "God was het Woord".

Interessant gegeven bij de vertaling "het Woord was een god" in Johannes 1:1 in de NWV, is dat het Wachttoren Genootschap hiervoor gebruik heeft gemaakt van de vertaling van de spiritist Johannes Greber, hoewel men volledig op de hoogte was van zijn banden met het spiritisme.

 

Johannes 8:58

NWV: "Jezus zei tot hen: "Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Vóór Abraham tot bestaan kwam, was ik er al.

NBG: "Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik" (cursivering toegevoegd)

Omdat Christus geen God kan zijn, moet een verwijzing naar Exodus 3:14, waar God Zichzelf bekend maakt als "Ik ben", worden vermeden. Hoewel Jezus in het Grieks letterlijk zegt "ego eimi" - "Ik ben", wordt dit opzettelijk wegvertaald. En ook Exodus 3:14, waarvan de Nieuwe Wereld Vertaling, editie met voetnoten zelf toegeeft dat het Hebreeuws voor "Ik ben" hier ook met "ego eimi" in het Grieks vertaald zou worden, wordt anders vertaald, zodat het verband van Jezus' woorden met deze tekst volledig verloren gaat.

 

Romeinen 14:8-9

Dit is een goed voorbeeld wat voor gevolgen de invoeging van "Jehovah" in plaats van "Heer" heeft voor de betekenis en samenhang van de tekst.

NWV: "want indien wij leven, dan leven wij voor Jehovah, en ook indien wij sterven, dan sterven wij voor Jehovah, Derhalve behoren wij of wij nu leven of sterven, Jehovah toe. 9 Want hiertoe is Christus gestorven en weer tot leven gekomen, opdat hij Heer over zowel de doden als de levenden zou zijn." (cursivering toegevoegd)

NGB: "want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij èn over doden èn over levenden heerschappij zou voeren."

Volgens de Wachttoren-theologie is Jezus niet Jehovah, en daarom vormt de vertaling van deze tekst een probleem. Wanneer het de NWV consequent zou zijn, dan zou de vertaling van het laatste stuk van deze tekst moeten luiden dat Jezus "Jehovah over zowel de doden als de levenden zou zijn"

Door het Griekse woord "kurios" eerst tweemaal met "Jehovah" te vertalen, en het de derde maal "Heer" te gebruiken voor een woord met dezelfde stam, is de betekenis van deze tekst helemaal veranderd, en is het logische verband tussen de zinnen zelf verloren gegaan.

 

Kolossenzen 1:15-20

NWV: "15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. 16 Want via hem zijn alle andere dingen in de hemel en op aarde geschapen, de zichtbare en de onzichtbare, of het nu tronen, heersers, regeringen of autoriteiten zijn. Alle andere dingen zijn via hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestond vóór alle andere dingen en via hem zijn alle andere dingen tot bestaan gebracht, 18 en hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene van de doden, zodat hij in alles de eerste zou worden. 19 Want God wilde graag alle volheid in hem laten wonen 20 en via hem alle andere dingen weer met zich verzoenen" (nadruk toegevoegd)

Herziene Staten Vertaling: "Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. 17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 19 Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, 20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou"

Vijfmaal is in de Nieuwe Wereldvertaling van Kolossenzen 1:15-20 het woord "andere" ingevoegd, waar dit andere vertalingen ontbreekt. De reden voor invoegen is duidelijk: indien Jezus vóór alle dingen die geschapen zijn is, kan Hij zelf niet geschapen zijn, hetgeen niet in de Wachttoren-theologie past. In de 1992 editie van de NWV stonden het woord "andere" nog consequent tussen vierkante haken, ter indicatie dat deze woorden niet in de griekse grondtekst staan, in de laatste editie (2017) zijn deze haken verdwenen, wat deze toevoeging nog misleidender maakt.

"The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures" bevestigt dat de ingevoegde woorden niet in de grondtekst te vinden zijn.

Gerelateerd