Onthouden Jehovah's Getuigen zich werkelijk van bloed?

Samenvatting

Het Wachttoren Genootschap leert dat het aanvaarden van een bloedtransfusie in strijd is met Gods wet, maar staat tegelijkertijd wel veel bloedcomponenten toe. Het standpunt is in de loop der jaren ook vele malen gewijzigd, tegenstrijdig en niet bijbels te verdedigen.

 

Introductie

Vaak weten mensen niet veel meer van Jehovah's Getuigen dan dat dezen bloedtransfusies afwijzen op grond van hun geloof. Het officiële standpunt van het Wachttoren Genootschap is echter complexer dan op het eerste gezicht lijkt, en zeker niet consequent. Ook veel Getuigen zelf blijken niet op de hoogte te zijn van alle feiten. Toch zullen vrijwel alle Getuigen als het er op aankomt een bloedtransfusies weigeren omdat ze menen dat het Gods wet is die het verbiedt.

Hieronder volgt een analyse van het officiële standpunt, zoals dat in de lectuur kan worden teruggevonden.

1. Wat mogen Jehovah's Getuigen wel en niet aanvaarden?

Op grond van Handelingen 15: 28,29 en Leviticus 17:11-14 wordt het aanvaarden van volbloed of bepaalde bloedbestanddelen niet toegestaan. Wat wel is toegestaan is onder andere te vinden in Ontwaakt! van 22 september 1982 en De Wachttoren van 1 maart 1989 & 1 juni 1990.

Onderstaande tabel geeft een overzicht:

BLOED EN BLOEDBESTANDDELEN
niet toegestaan toegestaan "op grond van geweten"
 • Volbloed
 • Plasma
 • Witte bloedcellen
 • Rode bloedcellen
 • Bloedplaatjes
 • Opslaan van eigen bloed
 • Albumine
 • Immunoglobuline
 • Preparaten voor hemofiliepatiënten (Factor VIII en IX)
 • Omleiding via een hart-long machine zolang het bloed deel uitmaakt van de bloedsomloop

 

2. Tegenstrijdigheden in de argumenten tegen bloed

Waar bestaat het bloed uit?

OW22okt90_bl.gif
Tabel in Ontwaakt! 22 oktober 1990

Bloed bestaat gemiddeld voor zo’n 55% uit Plasma, ± 45% Rode bloedcellen, 0,17 % bloedplaatjes en 0,1 % Witte bloedcellen. (Ontwaakt! 22/10/90) Dit zijn de hoofdbestanddelen van bloed. Volbloedtransfusies worden tegenwoordig nauwelijks meer gegeven. Meestal wordt bepaald welke componenten een patiënt nodig heeft.

Het plasma

dit is verreweg het grootste bestanddeel van het bloed, en is op grond daarvan niet toegestaan. Zoals in De Wachttoren van 1/06/90 en Ontwaakt! van 22/10/90 staat, bestaat het plasma zelf weer voor zo’n 92% uit water, en voor de rest uit Albumine, Immunoglobulines en stollingsfactoren. Het merkwaardige is hier echter, dat deze bestanddelen van het plasma, op grond van persoonlijk geweten, voor een Christen wél zijn toegestaan. Hier gaat de vergelijking op dat de dokter tegen een patiënt zegt dat een boterham met kaas en ham verboden is, maar een losse boterham, of losse kaas of ham is toegestaan, als het maar niet samen als een boterham met ham en kaas is.

Rode bloedcellen

na plasma het grootste deel van het bloed, en op grond daarvan niet toegestaan. Zorgen voor zuurstoftransport door het lichaam.

Bloedplaatjes

o.a. van belang bij de stolling van het bloed als aderen beschadigd zijn. In samenwerking met stollingsfactoren zorgen ze voor het herstel van bloedvaten.

Witte bloedcellen

ongeveer 0,1 % van het bloed. In het totale bloedvolume vrijwel verwaarloosbaar, echter niet toegestaan. De meeste witte bloedcellen bevinden zich niet in de bloedbaan, maar in de organen en weefsels (zo’n 97-98%). Wat echter belangrijker is: ook moedermelk bevat witte bloedcellen, en zelfs meer dan bloed. Dit is in feite "het eten van bloed" in de meest letterlijke zin van het woord.

Het opslaan van eigen bloed

Op grond van o.a. Leviticus 17:11-14 wordt opslaan van eigen bloed afgewezen, omdat het, als het eenmaal uit het lichaam is, moet worden "uitgegoten". Toch is het gebruik van Albumine (b.v. voor brandwond behandeling) en preparaten voor hemofilie patiënten (zoals factor VIII en IX) toegestaan, terwijl voor het verkrijgen van de stoffen die voor de behandeling nodig zijn vele liters bloedplasma nodig zijn.

In een liter bloed zit ongeveer 50 gram Albumine. Voor het maken van 600 gram Albumine (wat nodig is voor de behandeling van iemand met zware brandwonden) zou er dus zo’n 12 liter bloed nodig zijn. Voor de bereiding van één dosis factor VIII is het plasma nodig van 2500 donoren. Het is niet duidelijk waarom opslag van eigen bloed niet acceptabel is, als voor het bereiden van stoffen die wel zijn toegestaan het bloed van vele andere donoren nodig is.

 

3. Is het bijbels?

Het is zeer merkwaardig en inconsequent om bepaalde bloedbestanddelen wel toe te staan en andere te verbieden. Zoals De Wachttoren van 1 juni 1990 ten overvloede aangeeft, hadden de mensen in bijbelse tijden niet de methodes om bloedcomponenten te scheiden. De bijbel doet over het gebruik hiervan dan ook geen enkele uitspraak. De beslissing om bepaalde componenten wel en andere niet te accepteren, is in ieder geval een menselijke interpretatie, die niet eens meer gebaseerd kan worden op de tekst die eenvoudig zegt "zich te onthouden van bloed".

 

4. Veranderende standpunten door de jaren heen

De opvatting van het Wachttoren Genootschap aangaande bloedtransfusies is in de loop der jaren vele malen gewijzigd.

1925 : BLOED AFSTAAN IS PRIJZENSWAARDIG:

"MR. B. W. TIBBLE of London, England, has on forty-five different occasions given a pint of blood, for transfusion to patients in the London Hospital. The usual fee is five guineas, twenty-five dollars, but Tibble has always refused to receive any pay for his services. He "has been made a life governor of the hospital and been honored with an Order by the king."

The Golden Age, 29 juli 1925, blz. 683.

1945 : VERBOD OP BLOEDTRANSFUSIE IS NIET VAN GOD:

"God heeft nooit bepalingen uitgevaardigd die het gebruik van medicijnen, inspuitingen of bloedtransfusie verbiedt. Het is een uitvinding van menschen, die gelijk de Farizeën Jehova's barmhartigheid en liefde buiten beschouwing laten. Jehova te dienen met geheel ons verstand beteekent niet ons verstand uit te schakelen; vooral dan niet, als het om een menschenleven gaat, dat Jehova toegewijd en daarom heilig is."

Vertroosting, september 1945, blz. 29

1945 : BLOEDTRANSFUSIE OFFICIEEL VERBODEN :

"Seeing, then, that the Most High and Holy God gave plain instructions as to the disposition of blood, in harmony with his everlasting covenant made with Noah and all his descendants; and seeing that the only use of blood that he authorized in order to furnish life to humankind was the use of it as a propitiation or atonement for sin; and seeing that it was to be done upon his holy altar or at his mercy seat, and not by taking such blood directly into the human body; therefore it behooves all worshipers of Jehovah who seek eternal life in his new world of righteousness to respect the sanctity of blood and to conform themselves to God’s righteous rulings concerning this vital matter.

The Watchtower, 1 juli 1945, blz. 198-201[1]

1954 : SERUMS ZIJN NIET TOEGESTAAN :

“Wij vernemen dat bijna 160 kubieke centimeter volledig bloed benodigd is om van de bloedproteïne of "fractie" die als gamma globuline bekendstaat voldoende te krijgen voor één injectie. ... Verder zullen degenen die in het Schriftuurlijke aspect belang stellen, opmerken dat de omstandigheid dat het uit volledig bloed wordt bereid, het in dezelfde categorie plaatst als bloedtransfusies, voor zover het Jehovah's gebod van het opnemen van bloed in het lichaam betreft. Zie Lev. 17:10-14; Hand. 15:20,28,29.”

Ontwaakt!, 22 april 1954, blz. 8 (Engels: Awake!, 8 januari 1954 blz. 24)

1958 : SERUMS ZIJN ZAAK VAN HET GEWETEN :

“Dienen wij injecties in de bloedbaan van serums, zoals difterie-toxine-antitoxine, en bloedfracties zoals gamma0globuline, met het doel de weerstand tegen ziekten door antistoffen op te bouwen, op dezelfde wijze te bezien als het drinken van bloed of het innmen van bloed of bloeplasma door middel van transfusie? — N.P., Verenigde Staten.

Neen, het schijnt niet noodzakelik dat we deze twee in dezelfde categorie onderbrengen, hoewel we dat vroeger wel hebben gedaan. ... Daarom is het voor ieder een persoonlijke aangelegenheid te beslissen of hij zulke medicamenten zal gebruiken of niet.

De Wachttoren, 15 december 1958, blz. 764 (Engels Watchtower 15 september 1958, p.575)

1959 : BLOEDTRANSFUSIE AANVAARDEN IS GEEN REDEN VOOR UITSLUITING :

“Een van Jehovah's getuigen die beweert tot het gezalfde overblijfsel te behoren, ging kort geleden naar het ziekenhuis en nam daar vrijwillig bloedtransfusie. Zal zij tijdens het gedachtenismaal in de gelegenheid worden gesteld van de symbolen van brood en wijn te gebruiken? — R.J., Verenigde Staten.

...Wij zijn er van overtuigd dat zij iets heeft gedaan wat tegen de wil van God is. Gemeenten hebben echter nooit instructies ontvangen om iemand die vrijwillig bloedtransfusies nam, uit te sluiten of hun goedkeuring er aan te verlenen. Wij laten het oordeel over zulke schenders van Gods wet inzake de heiligheid van bloed aan de Opperste Rechter, Jehovah, over...

Aangezien er nog nooit iemand wegens het vrijwillig nemen van een bloedtransfusie of door er goedkeuring aan te hechten dat iemand die hem of haar na aan het hart ligt, transfusie aanvaardde, is uitgesloten, heb u niet het recht deze zuster het vieren van het Avondmaal des Heren te beletten”

De Wachttoren, 1 maart 1959, blz 159

1961 : AANVAARDEN VAN BLOED OF BLOEDPRODUCTEN IS WEL REDEN VOOR UITSLUITING :

“Dient een aan God opgedragen en gedoopte persoon die in overtreding van de Schrift bloedtransfusie ontvangt, buiten de christelijke gemeente gesloten te worden, aangezien het zo'n ernstige zaak is om door middel van een transfusie bloed in het menselijk lichaam op te nemen?

Het antwoord van de Heilige Schrift luidt Ja.”

De Wachttoren, 15 juli 1961, blz 446-447 (Engels: The Watchtower 15 januari 1961, p. 63-64).

1963 : SERUMS WEER VERBODEN :

"Wat bloedtransfusies betreft, hij weet uit zijn studie van de bijbel en de publikaties van het Wachttorengenootschap dat deze onschriftuurlijk zijn ... Misschien komt hij eens voor een operatie in een zieken huis terecht ... Wellicht is de christen niet erg onderlegd in medische aangelegenheden. Zal hij zijn gemeentedienaar of het Genootschap opbellen? Dit dient niet nodig te zijn indien hij erop is voorbereid zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen. hij behoeft de dokter alleen maar te vragen: "Waarvan is het plasma afkomstig?" "Hoe is men aan die rode bloedlichaampjes gekomen?" "Waar komt deze stof vandaan?" Indien het antwoord luidt: "Bloed", weet hij wat hij moet doen, want dit beginsel is niet slechts van toepassing op gewoon bloed, maar op alles wat uit bloed is verkregen of eraan is onttrokken en wat als versterkend middel of om het leven in stand te houden wordt gebruikt."

De Wachttoren, 1 augustus 1963, blz. 471 (Engels: The Watchtower, 15 februari 1963, blz. 124)

1974 : SERUMS WEER ZAAK VAN HET GEWETEN :

"Is het juist voor een christen een medische behandeling te aanvaarden waarbij gebruik wordt gemaakt van een serum dat uit bloed is bereid? — Duitsland

“...Wij geloven dat het gebruik van bloed voor transfusiedoeleinden, of het gebruik van een bloedbestanddeel om een soortgelijk doel te bereiken, duidelijk in strijd is met het schriftuurlijke gebod "zich te onthouden . . . van bloed" (Hand. 15:20). Wat valt er dan te zeggen over het gebruik van een serum, dat slechts een geringe bloedfractie bevat ...? Wij geloven dat in dit geval iedere christen volgens zijn eigen geweten moet handelen.”

De Wachttoren, 1 september 1974, blz. 544 (Engels: The Watchtower 1 juni 1974, blz. 352)

1975 : STOLLINGSFACTOREN NIET TOEGESTAAN :

“Certain clotting “factors” derived from blood are now in wide use for the treatment of hemophilia, a disorder causing uncontrollable bleeding. However, those given this treatment face another deadly hazard: the Swiss medical weekly Schweizer Med Wochenschrift reports that almost 40 percent of 113 hemophiliacs studied had cases of hepatitis. “All these patients had received whole blood, plasma, or blood derivatives containing [the factors],” notes the report. Of course, true Christians do not use this potentially dangerous treatment, heeding the Bible’s command to ‘abstain from blood.’ —Acts 15:20, 28, 29

Awake!, 22 februari 1975, blz.30.[2]

1978 : STOLLINGSFACTOREN WEL TOEGESTAAN :

“Zijn inspuitingen met een serum verenigbaar met het christelijke geloof?

In onze uitgave van 1 september 1974 hebben wij in deze rubriek een gedetailleerde beschouwing gewijd aan het gebruik van vaccins (die geen bloed bevatten) en van serums, die uit bloed worden bereid. ... Wij stelden toen: „Wij geloven dat het gebruik van bloed voor [leven-onderhoudende] transfusiedoeleinden, of het gebruik van een bloedbestanddeel om een soortgelijk doel te bereiken duidelijk in strijd is met het schriftuurlijke gebod ’zich te onthouden . . . van bloed’ (Hand. 15:20).”

Wat kan er echter gezegd worden over het laten inspuiten van een serum ter bestrijding van een ziekte, zoals dit gebeurt bij difterie, tetanus, virushepatitis, hondsdolheid, hemofilie en resus-incompatibiliteit? Deze kwestie schijnt in het „grijze vlak” te liggen. ... Daarom hebben wij ons op het standpunt gesteld dat deze vraag door iedereen op een persoonlijke basis beantwoord moet worden.

De Wachttoren, 15 september 1978, blz. 31 (Engels: The Watchtower 15 juni 1978, blz. 30-31)

CONCLUSIE

Op grond waarvan is standpunt van het Wachttoren Genootschap om "zich te onthouden van bloedtransfusies" gerechtvaardigd, als het niet op grond van de bijbel is? Aan de hand van bovengenoemde feiten, kan de conclusie niet anders luiden, dan dat het Wachttoren Genootschap op eigen gezag heeft gehandeld, en daarin een zware verantwoording draagt voor al haar leden.

Voetnoten:

 

 1. ^ Vooralsnog is onduidelijk of dit artikel in de nederlandse uitgave van De Wachttoren is verschenen. Indien dit niet het geval is, kan de discrepantie verklaren met de uitspraak in Vertroosting, september 1945, blz. 29; het "nieuwe licht" was nog niet doorgedrongen tot Nederland! (Inlichtingen hierover zijn van harte welkom)
 2. ^ Deze tekst is niet in de nederlandse editie opgenomen.
comments powered by Disqus

Gerelateerd