"Gods organisatie"

"Beware of "organization." It is wholly unnecessary. The Bible rules will be the only rules you will need. Do not seek to bind others' consciences, and do not permit others to bind yours. Believe and obey so far as you can understand God's Word"

Zion's Watch Tower, 15 September 1895, blz 216, uitgegeven door Charles T. Russel

[vertaling: "hoed U voor organisatie. Het is volkomen onnodig. De Bijbelse regels zijn de enige regels die U nodig heeft. Tracht niet het geweten van anderen te binden, en sta anderen niet toe het uwe te binden. Geloof en gehoorzaam in zo verre als U Gods woord kunt begrijpen]"

 

"God heeft een organisatie"

Ondanks de waarschuwende woorden van hun eigen stichter Charles Russel meer dan een eeuw geleden tegen organisatie, is het voor Jehovah's Getuigen vandaag de dag helder: God heeft een organisatie, en deze wordt gevormd door Jehovah's Getuigen. "God is geen God van wanorde, maar van orde, dus heeft Hij een organisatie op aarde", zo redeneert men.

Wachttoren-president Joseph Rutherford bedacht in de jaren '20 van de vorige eeuw dat zowel God als Satan een organisatie hebben, en sindsdien ziet de Wachttoren-organisatie zichzelf als "Jehovah's organisatie", de organisatie waar men naar toe moet komen om gered te worden. Dit is dan ook een van de meest fundamentele leerstellingen, en vrijwel alle lektuur is er op gericht om mensen de organisatie in te leiden en daarin vast te houden:

"Bijbelstudies moeten vertrouwd raken met de organisatie van de ’ene kudde’ waarover Jezus in Johannes 10:16 sprak. Zij dienen te beseffen dat het voor hun redding van essentieel belang is zich met Jehovah’s organisatie te vereenzelvigen (Openb. 7:9, 10, 15). Daarom moeten wij degenen aan wie wij bijbelstudie geven al naar de organisatie beginnen te leiden zodra de bijbelstudie is opgericht."

Onze Koninkrijksdienst, november 1990, blz. 1

Zwart-wit

De Wachttoren, 1 april 1972, blz. 205
Zoals het Wachttoren Genootschap zichzelf
ziet als Gods Organisatie
(De Wachttoren, 1 april 1972, blz. 205)

Deel uitmaken van "Gods organisatie", het geeft een gevoel van exclusiviteit, - wat is er beter dan deel uitmaken van een organisatie die door God zelf wordt geleid? - maar schept tegelijktijdig een onvermijdelijke zwart-wit tegenstelling, en brengt onzichtbare grenzen en scheidslijnen aan in het denken. Alles wat geen deel uitmaakt van "Gods organisatie" behoort automatisch tot "Satans organisatie".

Veel, zo niet de meeste Jehovah's Getuigen die op een of andere wijze uit de organisatie geraken, zullen, mogelijk onbewust, geneigd zijn naar een vergelijkbaar "organisatieconcept" te zoeken. De introductie van dit concept is in feite zo effectief geweest, dat een Jehovah's Getuige het dienen van God moeilijk los kan zien van een organisatie die leiding geeft en de lijnen uitzet. Het doel van dit concept is zelfvoorzienend. Er wordt een keuze geboden die geen keuze meer is: òf Gods organisatie identificeren en dienen, òf deel uitmaken van Satans organisatie (met alle gevolgen van dien).

De introductie van het concept "Gods organisatie" leidt tot een vicieuze cirkel, waarbij de organisatie onmisbaar wordt voor begrip van de bijbel, omdát het Gods organisatie is, en waarbij wordt aanvaard dat het Gods organisatie is omdat niets wat de organisatie zegt in twijfel mag worden getrokken.

 

De introductie van het concept.

Niet veel mensen zullen bij het zélf lezen van de bijbel de conclusie trekken dat God een organisatie zou hebben. Maar niemand kan zelf de bijbel begrijpen, tenzij hij luistert naar wat het Besturend Lichaam van Jehovah's Getuigen in Brooklyn aan uitleg geeft, zo luidt de centrale boodschap van het Wachttoren Genootschap. Onderstaande citaten geven dit kernachtig weer:

"Natuurlijk is hulp noodzakelijk. Het is onwaarschijnlijk dat iemand die gewoon de bijbel leest zonder voordeel te trekken van de door God verschafte hulpmiddelen, het licht zou kunnen onderscheiden. Daarom heeft Jehovah God in "de getrouwe en beleidvolle slaaf" voorzien, zoals in Mattheüs 24:45-47 is voorzegd. In deze tijd wordt die "slaaf" vertegenwoordigd door het Besturend Lichaam van Jehovah's Getuigen."

De Wachttoren, 1 mei 1992, blz. 31

"Tenzij wij met dit door God gebruikte communicatiekanaal in contact staan, zullen wij geen vorderingen maken op de weg ten leven, ongeacht hoeveel wij in de bijbel lezen."

De Wachttoren, 15 april 1982, blz. 27

De "getrouwe en beleidvolle slaaf" is aangesteld om "geestelijk voedsel te verstrekken" en "geestelijke leiding" te geven (WT15/10/95), waarmee de basis is gelegd voor het gezag van een heersende klasse. In de gedachtegang wordt deze klasse vervolgens gelijkgesteld met "de organisatie", waarnaar wordt opgezien voor leiding. Jehovah's Getuigen komen aan de deur, zoals zij zeggen, om mensen "de bijbel uit te leggen" Dit "uitleggen" opent de weg naar het gezag van de bron van deze hulp en uitleg, het Wachttoren Genootschap.

 

Organisatie wordt noodzakelijk voor redding

Nadat het concept "Gods organisatie" is geïntroduceerd, wordt aan het accepteren van deze leiding de hele toekomst opgehangen. Gehoorzaamheid zonder voorbehoud aan de organisatie en deelhebben aan haar activiteiten wordt een vereiste, wil men tenminste kans maken op het leven op een paradijsaarde:

"Het zal echter niet iedereen worden toegestaan op de paradijs aarde te leven. Er zijn vereisten waaraan voldaan moet worden.(...) Een derde vereiste is dat wij met Gods kanaal verbonden zijn, met zijn organisatie. (...) Om eeuwig leven in het aards paradijs te ontvangen, moeten wij die organisatie identificeren en God dienen als deel ervan."

De Wachtoren, 15 mei 1983, blz. 12)

"Wij willen ontkomen aan al deze dingen die over de wereld zullen komen. Wij willen staan voor het aangezicht van de Zoon des mensen, als personen die zijn goedkeuring hebben. Daartoe kunnen wij een derde ding doen: Blijf onverbrekelijk verbonden met Jehovah's theocratische organisatie. Wij moeten ons zonder voorbehoud met die organisatie verbinden en een aandeel hebben aan haar activiteiten."

De Wachttoren, 1 mei 1992, blz.21

 

Twijfel aan de organisatie is gevaarlijk

De cirkel is nu rond. Als het gezag van de organisatie eenmaal is geaccepteerd is twijfelen aan dit gezag een gevaarlijke zaak geworden. Waar is, buiten de organisatie de waarheid te vinden? Waar anders is de hoop op eeuwig leven in een aards paradijs te verkrijgen?:

"Vermijd een onafhankelijke denkwijze (...) Hoe treedt zo'n onafhankelijke denkwijze aan het licht? Een veel voorkomende manier is dat men raad in twijfel trekt die door Gods zichtbare organisatie wordt veschaft"

De Wachttoren, 15 april 1983, blz. 22

"(...) Dit is een onafhankelijke denkwijze. Waarom is zo'n instelling gevaarlijk? Een dergelijke denkwijze vormt een bewijs van trots. (...) Als wij gaan denken dat wij het beter weten dan de organisatie, zouden wij ons moeten afvragen: "Waar hebben wij om te beginnen de bijbelse waarheid geleerd? Zouden wij de weg der waarheid kennen indien wij geen leiding van de organisatie hadden ontvangen? Kunnen wij het eigenlijk wel zonder de leiding van Gods organisatie stellen?" Neen, dat kunnen wij niet!"

De Wachttoren, 15 april 1983, blz 28)

Redding door een organisatie? Of door Jezus?

Is het niet aanmatigend dat een organisatie zichzelf benoemt tot weg van redding? Dit staat lijnrecht tegenover Jezus' eigen woorden naar Hem, en Hem alleen te komen:

"Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht"

— Mattheus 11:28-30

"Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door Mij"

— Johannes 14:6

Gerelateerd