Worden Jehovah's Getuigen afhankelijk gemaakt van de Wachttoren-organisatie?

De instructies die we dan van Jehovah’s organisatie krijgen, kunnen menselijk gezien vreemd of ongewoon lijken. We moeten allemaal bereid zijn om alle instructies die we krijgen op te volgen, of ze nu uit strategisch of menselijk oogpunt verstandig lijken of niet.

De Wachttoren, 15 november 2013, blz. 20

Introductie

Wat is de ideale volgeling?

Is dat niet iemand die geen vragen stelt, die blindelings gehoorzaamt, slechts naar datgene luistert waar hij naar moet luisteren, en geen terreinen betreed die zijn gehoorzaamheid op wat voor wijze dan ook in gevaar zouden kunnen brengen? Is het bovendien niet iemand die eerder de schuld van een niet kunnen voldoen aan de verwachtingen bij zichzelf zoekt, liever dan de redelijkheid van de verwachtingen in heroverweging te nemen?

De Wachttoren organisatie werkt actief door middel van haar lectuur om haar volgelingen te beïnvloeden tot totale afhankelijkheid en gehoorzaamheid. Een kort overzicht van datgene dat De Wachttoren haar volgelingen inprent.

 

Wees niet achterdochtig zijn ten opzicht van de organisatie!

Het ideaal voor een streng hierarchische organisatie is dat de achterban alles voor zoete koek slikt wat van hogerhand wordt doorgegeven : niet achterdochtig zijn en alles geloven wat je vertelt wordt, dat is het motto. Maar slechts zelden stellen organisaties het zo expliciet als de Wachttoren :

"Wanneer wij Jehovah en de organisatie van zijn volk liefhebben, zullen wij niet achterdochtig zijn, maar zoals de bijbel zegt, 'alles geloven,' ook bijvoorbeeld alles wat er in het tijdschrift De Wachttoren staat..."

Bekwaam gemaakt tot de Predikingsdienst, blz. 156

 

Niet zelf onderzoeken!

En, hoe minder men zelf onderzoekt, hoe groter de kans uiteraard is dat men zonder vragen aanvaardt wat men voorgeschoteld krijgt. Niet zelf nadenken dus, maar anderen achterna lopen, dat is beter :

"In Jehovah’s organisatie is het echter niet nodig een massa tijd en energie aan speurwerk te besteden, want er zijn broeders in de organisatie die er juist voor zijn aangewezen om dat te doen, ten einde u die niet zoveel tijd hebt, te helpen, en zij bereiden het goede materiaal voor De Wachttoren en andere publikaties van het Genootschap voor."

De Wachttoren, 1 september 1967, blz. 530

 

Zonder de organisatie kan je het niet begrijpen!

Voor het gezag en idee van autoriteit van de leiders is het goed om de mensen ervan te overtuigen dat ze zelf niet intelligent genoeg zijn, en de bijbel niet kunnen begrijpen zonder leiding. De beste volgeling is een afhankelijke volgeling :

"De bijbel is daarom een boek van organisatie dat aan de christelijke gemeente als organisatie, niet aan individuele personen toebehoort, ongeacht hoe oprecht zulke personen ook mogen geloven dat zij de bijbel kunnen uitleggen. Om deze reden kan de bijbel niet op de juiste wijze worden begrepen  zonder Jehovah's zichtbare organisatie in gedachten."

De Wachttoren, 15 januari 1968, blz. 43

"Beschouw ook eens het feit dat op de gehele aarde alleen Jehovah's organisatie door Gods heilige geest of werkzame kracht wordt geleid (Zach. 4 : 6). Alleen deze organisatie functioneert voor Jehovah's voornemen en tot zijn eer. Alleen voor deze organisatie is Gods Heilige Woord, de bijbel, geen verzegeld boek. In de wereld zijn veel intelligente mensen. Zij kunnen de Heilige Schrift lezen, maar zij kunnen niet de diepe betekenis ervan begrijpen ... Hoe zeer waarderen ware christenen het met de enige organisatie op aarde verbonden te zijn die de "diepe dingen Gods"begrijpt!"

De Wachttoren, 1 oktober 1973, blz. 594

"Het lijdt geen enkele twijfel: wij hebben allemaal hulp nodig om de bijbel te begrijpen, en wij kunnen de schriftuurlijke leiding die wij nodig hebben, niet buiten de „getrouwe en beleidvolle slaaf"-organisatie vinden."

De Wachttoren, 15 mei 1981, blz. 19

"Tenzij wij met dit door God gebruikte communicatiekanaal in contact staan, zullen wij geen vorderingen maken op de weg ten leven, ongeacht hoeveel wij in de bijbel lezen."

De Wachttoren, 15 april 1982, blz. 27

 

Wees gehoorzaam!

Uiteraard moeten de volgelingen er goed van doordrongen zijn dat ze gehoorzaam moeten zijn. Gehoorzame volgelingen doen alles wat hen gezegd wordt :

"„De geest die thans werkzaam is in de zonen der ongehoorzaamheid” is overal aanwezig, net als de lucht die we inademen (Ef. 2:2). Die geest kan ons ertoe brengen te denken dat we de leiding van Jehovah’s organisatie niet nodig hebben. We willen beslist niet zijn als Diotrefes, die ’niets van de apostel Johannes met achting ontving’ (3 Joh. 9, 10). We moeten oppassen dat we geen onafhankelijke houding ontwikkelen. Laten we nooit iets zeggen of doen waaruit blijkt dat we twijfelen aan het communicatiekanaal dat Jehovah in deze tijd gebruikt (Num. 16:1-3). In plaats daarvan moeten we waardering hebben voor het voorrecht met de slaafklasse samen te werken. Ook moeten we ernaar streven gehoorzaam en onderdanig te zijn aan degenen die in onze plaatselijke gemeente de leiding nemen."

De Wachttoren, 15 november 2009, blz. 14

"Bestaat er een "geheime" formule om met Jehovah's organisatie vooruit te gaan? Neen. Er is echter wel iets fundamenteels dat wij moeten bezitten. ... Wat, zo zouden wij kunnen zeggen, is het grondbeginsel waarop de beweging van Jehovah's levende organisatie berust? Het kan in één woord worden uitgedrukt: GEHOORZAAMHEID."

De Wachttoren, 1 september 1967, blz. 529

"... Het is van levensbelang dat wij dit erkennen en op de aanwijzingen van de "slaaf" acht geven zoals wij naar de stem Gods zouden luisteren..."

De Wachttoren, 1 september 1957, blz. 392

"Wees dus gehoorzaam en doe Jehovah’s werk zoals hij het verricht wil hebben, want het enige wat telt, is de door middel van zijn organisatie aangegeven manier!"

De Wachttoren, 1 juli 1956, blz. 295

"De wil van de slaaf is daarom Jehovah’s wil. Opstand tegen de slaaf staat gelijk aan opstand tegen God"

De Wachttoren, 15 augustus 1956, blz. 374

 

Niet onafhankelijk nadenken!

Het allergrootste gevaar schuilt natuurlijk in zelfstandig nadenken. Zelfstandig nadenken kan de autoriteit van het Genootschap in twijfel trekken, en dat moet koste wat kost vermeden worden :

"In de wereld bestaat er een neiging leiderschap te verwerpen. In een voordracht zei iemand erover: „Het steeds hogere niveau van onderwijs heeft de voorraad beschikbaar talent dermate doen toenemen dat volgelingen zo kritisch zijn geworden dat het bijna onmogelijk is hen te leiden." Maar in Gods organisatie heerst geen geest van onafhankelijk denken..."

De Wachttoren, 15 september 1989, blz. 23

"Vermijd een onafhankelijke denkwijze ... Hoe treedt zo'n onafhankelijke denkwijze aan het licht? Een veel voorkomende manier is dat men raad in twijfel trekt die door Gods zichtbare organisatie wordt veschaft"

De Wachttoren, 15 april 1983, blz. 22

"... Dit is een onafhankelijke denkwijze. Waarom is zo'n instelling gevaarlijk? Een dergelijke denkwijze vormt een bewijs van trots. ... Als wij gaan denken dat wij het beter weten dan de organisatie, zouden wij ons moeten afvragen: "Waar hebben wij om te beginnen de bijbelse waarheid geleerd? Zouden wij de weg der waarheid kennen indien wij geen leiding van de organisatie hadden ontvangen? Kunnen wij het eigenlijk wel zonder de leiding van Gods organisatie stellen?" Neen, dat kunnen wij niet!"

De Wachttoren, 15 april 1983, blz. 28

 

Luister niet naar kritische informatie over de organisatie!

De beste manier om mensen enkel datgene te laten denken wat de leiders willen is te bepalen welke informatie ze krijgen. Dat houdt in, alle kritische informatie te vermijden. Tegenstanders zijn uiteraard leugenaars en in de macht van Satan:

"Doordat het eerste mensenpaar naar de Duivel luisterde en zijn leugens niet afwees, werd het afvallig. Moeten wij dan luisteren naar afvalligen, hun lectuur lezen of hun websites op het internet bekijken? Als we God en de waarheid liefhebben, zullen we dat niet doen."

De Wachttoren, 15 januari 2006, blz. 23

"Ja, afvalligen publiceren lectuur waarin zij hun toevlucht nemen tot verdraaiingen, halve waarheden en regelrechte leugens. Zij posten zelfs bij congressen van Getuigen, in een poging de argelozen in de val te lokken. Het zou dan ook gevaarlijk zijn ons er uit nieuwsgierigheid toe te laten bewegen ons met zulke geschriften te voeden of naar hun schimpende gepraat te luisteren! ... En hoewel de afvalligen misschien ook bepaalde feiten presenteren, worden die gewoonlijk uit hun verband gerukt met het doel anderen van de tafel van Jehovah af te trekken. Al hun geschriften leveren eenvoudigweg kritiek en breken af! Niets erin is opbouwend."

De Wachttoren, 1 juli 1994, blz. 12

"Sommigen zijn misschien nieuwsgierig naar beschuldigingen die de afvalligen uiten. Maar wij dienen het beginsel uit Deuteronomium 12:30, 31 ter harte te nemen. Hier waarschuwde Jehovah de Israëlieten bij monde van Mozes aangaande datgene wat zij moesten mijden wanneer zij de heidense bewoners van het Beloofde Land eenmaal hadden verdreven. ...  Ja, Jehovah God weet hoe menselijke nieuwsgierigheid werkt. Denk aan Eva, en ook aan de vrouw van Lot! (Lukas 17:32; 1 Timotheüs 2:14) Laten wij nooit aandacht schenken aan wat de afvalligen zeggen of doen. Laten wij er daarentegen druk mee bezig zijn mensen op te bouwen en ons loyaal te voeden aan de tafel van Jehovah!"

De Wachttoren, 1 juli 1994, blz. 13

"Welnu, wat zult u doen wanneer u wordt geconfronteerd met afvallige leringen — sluwe redenaties — die erop neerkomen dat wat u als een van Jehovah’s Getuigen gelooft, niet de waarheid is? Wat zult u bijvoorbeeld doen als u een brief of lectuur ontvangt, er een blik in werpt en onmiddellijk ziet dat het geschrevene van een afvallige afkomstig is? Zult u het uit nieuwsgierigheid lezen, alleen maar om te zien wat de persoon te zeggen heeft? U redeneert misschien zelfs wel: ’Het doet me toch niets; daarvoor sta ik te sterk in de waarheid. En bovendien, als wij de waarheid bezitten, hebben wij niets te vrezen. De waarheid zal de toets doorstaan.’ Sommigen hebben, door zo te denken, hun geest met afvallige redeneringen gevoed en zijn ten prooi gevallen aan ernstige onzekerheid en twijfel."

De Wachttoren, 15 maart 1986, blz. 12

"Als wij uit nieuwsgierigheid de lectuur zouden lezen van iemand die wij als een afvallige kennen, zou dit er dan niet op neerkomen dat wij deze vijand van de ware aanbidding regelrecht bij ons thuis uitnodigen om rustig te gaan zitten en zijn afvallige denkbeelden aan ons kenbaar te maken?"

De Wachttoren, 15 maart 1986, blz. 13

"Gods Woord waarschuwt christenen dat „Satan zelf . . . zich [blijft] veranderen in een engel des lichts. Het is daarom niets groots indien ook zijn dienaren zich blijven veranderen in dienaren van rechtvaardigheid. Maar hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken" (2 Korinthiërs 11:14, 15). Satan heeft zich zo succesvol als „een engel des lichts" voorgedaan, dat hij zelfs een volmaakt mens, Eva, kon verleiden (1 Timótheüs 2:14). Het zou derhalve roekeloos zijn, alsook een verspilling van waardevolle tijd, wanneer Jehovah’s Getuigen vals-religieuze lectuur die bedoeld is om te misleiden, zouden aanvaarden en zich eraan zouden blootstellen. ... Bovendien zijn sommige van de religieuze geschriften die men Jehovah’s Getuigen misschien per se wil laten lezen, geschreven door personen die afvallig zijn geworden, of bevatten ze hun gedachten. Ware christenen hebben het gebod ontvangen zulke afvalligen te mijden"

De Wachttoren, 1 augustus 1984, blz. 31

 

Niet de bijbel alleen lezen!

Maar, alsof het mijden van alle kritische informatie nog niet genoeg is, zélfs alleen het lezen van de bijbel kan gevaarlijk zijn:

"Natuurlijk dient bijbellezen niet in de plaats te komen van het gebruik dat u maakt van het voortreffelijke studiemateriaal dat via „de getrouwe en beleidvolle slaaf" beschikbaar is gesteld."

De Wachttoren, 1 mei 1995, blz. 19

 

"Van tijd tot tijd zijn er in de gelederen van Jehovah’s volk personen geweest die, evenals de oorspronkelijke Satan, een onafhankelijke vittende houding hebben aangenomen. ... Zij zeggen dat het voldoende is enkel de bijbel te lezen, hetzij alleen of in kleine groepjes thuis. Maar vreemd genoeg zijn zij door zulk ’bijbellezen’ helemaal teruggekeerd tot de afvallige leerstellingen die honderd jaar geleden in de schriftverklaringen van de geestelijken van de christenheid werden uiteengezet, terwijl sommigen zelfs weer de feesten van de christenheid zijn gaan vieren, zoals de Romeinse Saturnalia van 25 december! Jezus en zijn apostelen hebben tegen zulke wettelozen gewaarschuwd."

De Wachttoren, 15 december 1981, blz. 25-26

 

Nooit twijfelen aan de organisatie!

"Als er ook maar een zweem van twijfel omtrent Jehovah, zijn Woord of zijn organisatie in uw hart heeft post gevat, wees er dan snel bij die uit te bannen voordat de twijfel uitgroeit tot iets waardoor uw geloof verwoest zou kunnen worden."

De Wachttoren, 1 februari 1996, blz. 23

 

Niet denken dat je het beter weet, of zonder leiding kan!

"Als wij gaan denken dat wij het beter weten dan de organisatie, zouden wij ons moeten afvragen: "Waar hebben wij om te beginnen de bijbelse waarheid geleerd? Zouden wij de weg der waarheid kennen indien wij geen leiding van de organisatie hadden ontvangen? Kunnen wij het eigenlijk wel zonder de leiding van Gods organisatie stellen?" Neen, dat kunnen wij niet!"

De Wachttoren, 15 april 1983, blz. 28

 

Conclusie

De boodschap van het Wachttoren Genootschap aan haar volgelingen is duidelijk en ondubbelzinnig : absolute gehoorzaamheid aan de leiders, de "slaaf"-klasse, niet kritisch wezen, onafhankelijk denken vermijden, kritische informatie mijden, en alles geloven wat De Wachttoren zegt. Zelfs alleen de bijbel lezen is gevaarlijk. Vraag u zelf af : worden Jehovah's Getuigen afhankelijk gemaakt van Wachttoren Genootschap?

Gerelateerd